021-91006778 021-52731

تور آنتالیا ویژه نوروز 1401 (6شب - ایران ایر)

تاریخ های تور
پنجشنبه
04 فروردین 1401
چهار شنبه
10 فروردین 1401
جمعه
05 فروردین 1401
پنجشنبه
11 فروردین 1401
یکشنبه
07 فروردین 1401
شنبه
13 فروردین 1401
Economy IKA GZP
تاریخ : جمعه 1401/01/05 ساعت پرواز : 22:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : ایران ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه قاضی پاشا
Economy GZP IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/01/11 ساعت پرواز : 02:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه قاضی پاشا
هواپیمایی : ایران ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,490,000 تومان
16,990,000 تومان
12,090,000 تومان
11,990,000 تومان
---
13,890,000 تومان
20,690,000 تومان
12,390,000 تومان
11,990,000 تومان
---
14,800,000 تومان
18,090,000 تومان
12,390,000 تومان
11,990,000 تومان
---
15,890,000 تومان
21,290,000 تومان
12,490,000 تومان
11,990,000 تومان
---
16,690,000 تومان
21,290,000 تومان
12,490,000 تومان
11,990,000 تومان
---
16,790,000 تومان
22,690,000 تومان
12,590,000 تومان
11,990,000 تومان
---
17,290,000 تومان
21,990,000 تومان
12,490,000 تومان
11,990,000 تومان
---
17,390,000 تومان
21,190,000 تومان
12,490,000 تومان
11,990,000 تومان
---
17,890,000 تومان
23,290,000 تومان
12,590,000 تومان
11,990,000 تومان
---
19,490,000 تومان
24,190,000 تومان
12,790,000 تومان
11,990,000 تومان
---
20,890,000 تومان
28,290,000 تومان
12,790,000 تومان
11,990,000 تومان
---
21,090,000 تومان
26,990,000 تومان
13,790,000 تومان
11,990,000 تومان
---
22,490,000 تومان
29,290,000 تومان
14,190,000 تومان
11,990,000 تومان
---
22,890,000 تومان
29,890,000 تومان
14,490,000 تومان
11,990,000 تومان
---
23,590,000 تومان
30,290,000 تومان
14,490,000 تومان
14,590,000 تومان
---
24,890,000 تومان
33,790,000 تومان
15,290,000 تومان
11,990,000 تومان
---
24,890,000 تومان
33,790,000 تومان
15,290,000 تومان
11,990,000 تومان
---
26,890,000 تومان
36,690,000 تومان
15,490,000 تومان
11,990,000 تومان
---
27,890,000 تومان
37,890,000 تومان
15,690,000 تومان
11,990,000 تومان
---
28,690,000 تومان
38,890,000 تومان
15,790,000 تومان
11,990,000 تومان
---
28,890,000 تومان
36,200,000 تومان
15,890,000 تومان
11,990,000 تومان
---
28,890,000 تومان
40,190,000 تومان
17,890,000 تومان
11,990,000 تومان
---
38,890,000 تومان
53,390,000 تومان
18,890,000 تومان
11,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان 16,990,000 تومان 12,090,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,890,000 تومان 20,690,000 تومان 12,390,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,800,000 تومان 18,090,000 تومان 12,390,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,890,000 تومان 21,290,000 تومان 12,490,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,690,000 تومان 21,290,000 تومان 12,490,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,790,000 تومان 22,690,000 تومان 12,590,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,290,000 تومان 21,990,000 تومان 12,490,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,390,000 تومان 21,190,000 تومان 12,490,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,890,000 تومان 23,290,000 تومان 12,590,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,490,000 تومان 24,190,000 تومان 12,790,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,890,000 تومان 28,290,000 تومان 12,790,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,090,000 تومان 26,990,000 تومان 13,790,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان 29,290,000 تومان 14,190,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,890,000 تومان 29,890,000 تومان 14,490,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,590,000 تومان 30,290,000 تومان 14,490,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,890,000 تومان 33,790,000 تومان 15,290,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,890,000 تومان 33,790,000 تومان 15,290,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,890,000 تومان 36,690,000 تومان 15,490,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,890,000 تومان 37,890,000 تومان 15,690,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,690,000 تومان 38,890,000 تومان 15,790,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,890,000 تومان 36,200,000 تومان 15,890,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,890,000 تومان 40,190,000 تومان 17,890,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,890,000 تومان 53,390,000 تومان 18,890,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN