021-91006778 021-52731

تور 5 شب پوکت و 2 شب فی فی 1401 ( 7 شب-سلام ایر)

تاریخ های تور
دوشنبه
12 دی 1401
سه شنبه
20 دی 1401
دوشنبه
19 دی 1401
سه شنبه
27 دی 1401
دوشنبه
26 دی 1401
سه شنبه
04 بهمن 1401
دوشنبه
03 بهمن 1401
سه شنبه
11 بهمن 1401
دوشنبه
10 بهمن 1401
سه شنبه
18 بهمن 1401
دوشنبه
17 بهمن 1401
سه شنبه
25 بهمن 1401
دوشنبه
24 بهمن 1401
سه شنبه
02 اسفند 1401
دوشنبه
01 اسفند 1401
سه شنبه
09 اسفند 1401
دوشنبه
08 اسفند 1401
سه شنبه
16 اسفند 1401
دوشنبه
15 اسفند 1401
سه شنبه
23 اسفند 1401
Economy syz HKT
تاریخ : دوشنبه 1401/12/01 ساعت پرواز : 18:05
مدت پرواز : 07:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه شهید دستغیب
هواپیمایی : سلام ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی پوکت
Economy HKT syz
تاریخ : سه شنبه 1401/12/09 ساعت پرواز : 22:45
مدت پرواز : 07:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی پوکت
هواپیمایی : سلام ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه شهید دستغیب
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
32,700,000 تومان
34,500,000 تومان
32,600,000 تومان
31,800,000 تومان
---
33,700,000 تومان
37,600,000 تومان
33,400,000 تومان
32,800,000 تومان
---
34,700,000 تومان
38,700,000 تومان
34,300,000 تومان
33,800,000 تومان
---
35,700,000 تومان
41,000,000 تومان
35,300,000 تومان
34,800,000 تومان
---
36,100,000 تومان
44,100,000 تومان
35,700,000 تومان
34,800,000 تومان
---
38,400,000 تومان
45,700,000 تومان
37,800,000 تومان
36,800,000 تومان
---
41,700,000 تومان
53,300,000 تومان
41,300,000 تومان
40,800,000 تومان
---
43,600,000 تومان
55,700,000 تومان
43,300,000 تومان
42,800,000 تومان
---
63,700,000 تومان
94,500,000 تومان
63,300,000 تومان
62,800,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,700,000 تومان 34,500,000 تومان 32,600,000 تومان 31,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,700,000 تومان 37,600,000 تومان 33,400,000 تومان 32,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,700,000 تومان 38,700,000 تومان 34,300,000 تومان 33,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,700,000 تومان 41,000,000 تومان 35,300,000 تومان 34,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,100,000 تومان 44,100,000 تومان 35,700,000 تومان 34,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,400,000 تومان 45,700,000 تومان 37,800,000 تومان 36,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,700,000 تومان 53,300,000 تومان 41,300,000 تومان 40,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,600,000 تومان 55,700,000 تومان 43,300,000 تومان 42,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,700,000 تومان 94,500,000 تومان 63,300,000 تومان 62,800,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
   
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN