021-91006778 021-52731

تور تفلیس ویژه نوروز 1402 (6شب - وارش)

تاریخ های تور
سه شنبه
08 فروردین 1402
دوشنبه
14 فروردین 1402
جمعه
11 فروردین 1402
پنجشنبه
17 فروردین 1402
شنبه
12 فروردین 1402
جمعه
18 فروردین 1402
Economy IKA TBS
تاریخ : جمعه 1402/01/11 ساعت پرواز : 12:00
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : پنجشنبه 1402/01/17 ساعت پرواز : 15:30
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
10,550,000 تومان
12,780,000 تومان
10,170,000 تومان
8,500,000 تومان
---
10,920,000 تومان
13,520,000 تومان
10,170,000 تومان
8,500,000 تومان
---
11,290,000 تومان
14,270,000 تومان
10,550,000 تومان
8,500,000 تومان
---
11,480,000 تومان
14,640,000 تومان
10,550,000 تومان
8,500,000 تومان
---
12,030,000 تومان
15,750,000 تومان
10,920,000 تومان
8,500,000 تومان
---
15,200,000 تومان
22,080,000 تومان
12,410,000 تومان
8,500,000 تومان
---
15,750,000 تومان
23,190,000 تومان
12,030,000 تومان
8,500,000 تومان
---
16,130,000 تومان
23,190,000 تومان
13,150,000 تومان
8,500,000 تومان
---
16,130,000 تومان
23,940,000 تومان
12,030,000 تومان
8,500,000 تومان
---
16,680,000 تومان
25,050,000 تومان
12,030,000 تومان
8,500,000 تومان
---
18,540,000 تومان
28,770,000 تومان
15,750,000 تومان
8,500,000 تومان
---
19,470,000 تومان
27,660,000 تومان
15,750,000 تومان
8,500,000 تومان
---
20,030,000 تومان
29,520,000 تومان
19,470,000 تومان
8,500,000 تومان
---
21,330,000 تومان
34,350,000 تومان
15,750,000 تومان
8,500,000 تومان
STD
23,190,000 تومان
36,210,000 تومان
17,610,000 تومان
8,500,000 تومان
---
24,120,000 تومان
38,070,000 تومان
21,330,000 تومان
8,500,000 تومان
---
26,910,000 تومان
41,790,000 تومان
23,190,000 تومان
8,500,000 تومان
---
39,930,000 تومان
71,550,000 تومان
30,630,000 تومان
8,500,000 تومان
---
39,930,000 تومان
71,550,000 تومان
30,630,000 تومان
8,500,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,550,000 تومان 12,780,000 تومان 10,170,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,920,000 تومان 13,520,000 تومان 10,170,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,290,000 تومان 14,270,000 تومان 10,550,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,480,000 تومان 14,640,000 تومان 10,550,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,030,000 تومان 15,750,000 تومان 10,920,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,200,000 تومان 22,080,000 تومان 12,410,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,750,000 تومان 23,190,000 تومان 12,030,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,130,000 تومان 23,190,000 تومان 13,150,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,130,000 تومان 23,940,000 تومان 12,030,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,680,000 تومان 25,050,000 تومان 12,030,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,540,000 تومان 28,770,000 تومان 15,750,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,470,000 تومان 27,660,000 تومان 15,750,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,030,000 تومان 29,520,000 تومان 19,470,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,330,000 تومان 34,350,000 تومان 15,750,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,190,000 تومان 36,210,000 تومان 17,610,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,120,000 تومان 38,070,000 تومان 21,330,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,910,000 تومان 41,790,000 تومان 23,190,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,930,000 تومان 71,550,000 تومان 30,630,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,930,000 تومان 71,550,000 تومان 30,630,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 کیمیا کریمی 021-91006778/09379467701
توضیحات‌
• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN