021-91006778 021-52731

تور استانبول فروردین 1402 (7شب - معراج)

تاریخ های تور
چهار شنبه
16 فروردین 1402
چهار شنبه
23 فروردین 1402
Economy IKA IST
تاریخ : چهارشنبه 1402/01/16 ساعت پرواز : 10:10
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : معراج
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : چهارشنبه 1402/01/23 ساعت پرواز : 14:30
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : معراج
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
توضیحات
10,240,000 تومان
14,020,000 تومان
9,240,000 تومان
---
10,960,000 تومان
16,180,000 تومان
9,240,000 تومان
---
11,680,000 تومان
17,630,000 تومان
9,240,000 تومان
---
11,860,000 تومان
17,990,000 تومان
9,600,000 تومان
---
12,040,000 تومان
18,350,000 تومان
9,240,000 تومان
---
12,760,000 تومان
19,790,000 تومان
9,240,000 تومان
---
12,940,000 تومان
20,150,000 تومان
9,240,000 تومان
---
14,380,000 تومان
23,030,000 تومان
11,040,000 تومان
---
14,560,000 تومان
23,390,000 تومان
11,040,000 تومان
---
14,740,000 تومان
23,760,000 تومان
11,040,000 تومان
---
15,360,000 تومان
24,980,000 تومان
9,480,000 تومان
---
15,820,000 تومان
25,920,000 تومان
11,040,000 تومان
---
16,180,000 تومان
26,640,000 تومان
11,040,000 تومان
---
16,540,000 تومان
27,360,000 تومان
11,040,000 تومان
---
16,780,000 تومان
27,820,000 تومان
9,240,000 تومان
---
17,450,000 تومان
29,160,000 تومان
11,040,000 تومان
---
17,860,000 تومان
29,980,000 تومان
11,790,000 تومان
---
19,790,000 تومان
33,490,000 تومان
9,600,000 تومان
---
20,690,000 تومان
35,650,000 تومان
11,400,000 تومان
---
21,230,000 تومان
36,730,000 تومان
11,400,000 تومان
---
22,280,000 تومان
37,300,000 تومان
11,400,000 تومان
---
24,210,000 تومان
42,690,000 تومان
17,180,000 تومان
---
25,920,000 تومان
42,500,000 تومان
11,040,000 تومان
---
26,140,000 تومان
45,000,000 تومان
17,950,000 تومان
---
29,020,000 تومان
52,320,000 تومان
17,180,000 تومان
---
43,080,000 تومان
80,420,000 تومان
15,260,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,240,000 تومان 14,020,000 تومان 9,240,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,960,000 تومان 16,180,000 تومان 9,240,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,680,000 تومان 17,630,000 تومان 9,240,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,860,000 تومان 17,990,000 تومان 9,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,040,000 تومان 18,350,000 تومان 9,240,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,760,000 تومان 19,790,000 تومان 9,240,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,940,000 تومان 20,150,000 تومان 9,240,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,380,000 تومان 23,030,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,560,000 تومان 23,390,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,740,000 تومان 23,760,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,360,000 تومان 24,980,000 تومان 9,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,820,000 تومان 25,920,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,180,000 تومان 26,640,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,540,000 تومان 27,360,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,780,000 تومان 27,820,000 تومان 9,240,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,450,000 تومان 29,160,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,860,000 تومان 29,980,000 تومان 11,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان 33,490,000 تومان 9,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان 35,650,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,230,000 تومان 36,730,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,280,000 تومان 37,300,000 تومان 11,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,210,000 تومان 42,690,000 تومان 17,180,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,920,000 تومان 42,500,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,140,000 تومان 45,000,000 تومان 17,950,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,020,000 تومان 52,320,000 تومان 17,180,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,080,000 تومان 80,420,000 تومان 15,260,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  
  • پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
  • نرخ کودک بدون تخت 5.330.000 می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
  •  پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
  • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
  • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
  • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN