021-91006778 021-52731

تور استانبول ویژه نوروز (4 شب)

تاریخ های تور
پنجشنبه
03 فروردین 1402
دوشنبه
07 فروردین 1402
جمعه
04 فروردین 1402
سه شنبه
08 فروردین 1402
شنبه
05 فروردین 1402
چهار شنبه
09 فروردین 1402
یکشنبه
06 فروردین 1402
پنجشنبه
10 فروردین 1402
دوشنبه
07 فروردین 1402
جمعه
11 فروردین 1402
سه شنبه
08 فروردین 1402
شنبه
12 فروردین 1402
چهار شنبه
09 فروردین 1402
یکشنبه
13 فروردین 1402
پنجشنبه
10 فروردین 1402
دوشنبه
14 فروردین 1402
جمعه
11 فروردین 1402
سه شنبه
15 فروردین 1402
شنبه
12 فروردین 1402
چهار شنبه
16 فروردین 1402
یکشنبه
13 فروردین 1402
پنجشنبه
17 فروردین 1402
دوشنبه
14 فروردین 1402
جمعه
18 فروردین 1402
سه شنبه
15 فروردین 1402
شنبه
19 فروردین 1402
چهار شنبه
16 فروردین 1402
یکشنبه
20 فروردین 1402
Economy IKA IST
تاریخ : چهارشنبه 1402/01/16 ساعت پرواز : 18:45
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : يكشنبه 1402/01/20 ساعت پرواز : 13:30
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
8,080,000 تومان
10,210,000 تومان
7,490,000 تومان
6,000,000 تومان
---
9,260,000 تومان
12,760,000 تومان
7,690,000 تومان
6,000,000 تومان
---
9,650,000 تومان
13,740,000 تومان
7,690,000 تومان
6,000,000 تومان
---
10,240,000 تومان
14,910,000 تومان
7,890,000 تومان
6,000,000 تومان
---
10,630,000 تومان
15,300,000 تومان
8,670,000 تومان
6,000,000 تومان
---
11,360,000 تومان
17,390,000 تومان
7,610,000 تومان
6,000,000 تومان
---
11,410,000 تومان
17,260,000 تومان
8,470,000 تومان
6,000,000 تومان
---
11,610,000 تومان
17,660,000 تومان
8,670,000 تومان
6,000,000 تومان
---
12,590,000 تومان
19,620,000 تومان
8,670,000 تومان
6,000,000 تومان
---
12,980,000 تومان
20,400,000 تومان
10,430,000 تومان
6,000,000 تومان
---
13,370,000 تومان
21,180,000 تومان
8,670,000 تومان
6,000,000 تومان
---
14,480,000 تومان
22,590,000 تومان
8,650,000 تومان
6,000,000 تومان
---
14,890,000 تومان
21,340,000 تومان
9,690,000 تومان
6,000,000 تومان
---
16,140,000 تومان
26,750,000 تومان
10,730,000 تومان
6,000,000 تومان
---
16,510,000 تومان
25,500,000 تومان
8,470,000 تومان
6,000,000 تومان
---
16,560,000 تومان
26,750,000 تومان
12,190,000 تومان
6,000,000 تومان
---
16,560,000 تومان
27,370,000 تومان
11,770,000 تومان
6,000,000 تومان
---
17,810,000 تومان
28,410,000 تومان
9,900,000 تومان
6,000,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,080,000 تومان 10,210,000 تومان 7,490,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,260,000 تومان 12,760,000 تومان 7,690,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,650,000 تومان 13,740,000 تومان 7,690,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,240,000 تومان 14,910,000 تومان 7,890,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,630,000 تومان 15,300,000 تومان 8,670,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,360,000 تومان 17,390,000 تومان 7,610,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,410,000 تومان 17,260,000 تومان 8,470,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,610,000 تومان 17,660,000 تومان 8,670,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,590,000 تومان 19,620,000 تومان 8,670,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,980,000 تومان 20,400,000 تومان 10,430,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,370,000 تومان 21,180,000 تومان 8,670,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,480,000 تومان 22,590,000 تومان 8,650,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,890,000 تومان 21,340,000 تومان 9,690,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,140,000 تومان 26,750,000 تومان 10,730,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,510,000 تومان 25,500,000 تومان 8,470,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,560,000 تومان 26,750,000 تومان 12,190,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,560,000 تومان 27,370,000 تومان 11,770,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,810,000 تومان 28,410,000 تومان 9,900,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  • پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
  • نرخ کودک بدون تخت 590000 می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
  •  پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
  • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
  • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
  • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN