021-91006778 021-52731

تور دبی ویژه نوروز 1402 (5شب - ماهان)

تاریخ های تور
سه شنبه
01 فروردین 1402
یکشنبه
06 فروردین 1402
چهار شنبه
02 فروردین 1402
دوشنبه
07 فروردین 1402
پنجشنبه
03 فروردین 1402
سه شنبه
08 فروردین 1402
جمعه
04 فروردین 1402
چهار شنبه
09 فروردین 1402
شنبه
05 فروردین 1402
پنجشنبه
10 فروردین 1402
یکشنبه
06 فروردین 1402
جمعه
11 فروردین 1402
دوشنبه
07 فروردین 1402
شنبه
12 فروردین 1402
سه شنبه
08 فروردین 1402
یکشنبه
13 فروردین 1402
چهار شنبه
09 فروردین 1402
دوشنبه
14 فروردین 1402
پنجشنبه
10 فروردین 1402
سه شنبه
15 فروردین 1402
جمعه
11 فروردین 1402
چهار شنبه
16 فروردین 1402
Economy IKA DXB
تاریخ : پنجشنبه 1402/01/10 ساعت پرواز : 09:00
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی دبی
Economy DXB IKA
تاریخ : سه شنبه 1402/01/15 ساعت پرواز : 12:15
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی دبی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
17,860,000 تومان
22,110,000 تومان
8,780,000 تومان
3,280,000 تومان
---
19,510,000 تومان
25,010,000 تومان
9,430,000 تومان
3,280,000 تومان
---
19,510,000 تومان
25,060,000 تومان
9,430,000 تومان
3,280,000 تومان
---
20,110,000 تومان
26,160,000 تومان
9,630,000 تومان
3,280,000 تومان
---
20,110,000 تومان
26,110,000 تومان
9,430,000 تومان
3,280,000 تومان
---
21,010,000 تومان
28,010,000 تومان
10,530,000 تومان
3,280,000 تومان
---
21,360,000 تومان
28,610,000 تومان
10,730,000 تومان
3,280,000 تومان
---
21,510,000 تومان
28,910,000 تومان
10,930,000 تومان
3,280,000 تومان
---
21,610,000 تومان
29,110,000 تومان
10,930,000 تومان
3,280,000 تومان
---
21,710,000 تومان
29,360,000 تومان
11,230,000 تومان
3,280,000 تومان
---
22,810,000 تومان
32,210,000 تومان
12,630,000 تومان
3,280,000 تومان
---
23,210,000 تومان
32,210,000 تومان
12,630,000 تومان
3,280,000 تومان
---
23,710,000 تومان
34,110,000 تومان
13,530,000 تومان
3,280,000 تومان
---
24,110,000 تومان
34,110,000 تومان
13,530,000 تومان
3,280,000 تومان
---
24,460,000 تومان
34,810,000 تومان
13,780,000 تومان
3,280,000 تومان
---
27,260,000 تومان
40,410,000 تومان
13,630,000 تومان
3,280,000 تومان
---
28,610,000 تومان
43,110,000 تومان
18,030,000 تومان
3,280,000 تومان
---
28,760,000 تومان
43,310,000 تومان
18,130,000 تومان
3,280,000 تومان
---
28,910,000 تومان
43,610,000 تومان
18,330,000 تومان
3,280,000 تومان
---
29,410,000 تومان
44,610,000 تومان
18,830,000 تومان
3,280,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,860,000 تومان 22,110,000 تومان 8,780,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,510,000 تومان 25,010,000 تومان 9,430,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,510,000 تومان 25,060,000 تومان 9,430,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,110,000 تومان 26,160,000 تومان 9,630,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,110,000 تومان 26,110,000 تومان 9,430,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,010,000 تومان 28,010,000 تومان 10,530,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,360,000 تومان 28,610,000 تومان 10,730,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,510,000 تومان 28,910,000 تومان 10,930,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,610,000 تومان 29,110,000 تومان 10,930,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,710,000 تومان 29,360,000 تومان 11,230,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,810,000 تومان 32,210,000 تومان 12,630,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,210,000 تومان 32,210,000 تومان 12,630,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,710,000 تومان 34,110,000 تومان 13,530,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,110,000 تومان 34,110,000 تومان 13,530,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,460,000 تومان 34,810,000 تومان 13,780,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,260,000 تومان 40,410,000 تومان 13,630,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,610,000 تومان 43,110,000 تومان 18,030,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,760,000 تومان 43,310,000 تومان 18,130,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,910,000 تومان 43,610,000 تومان 18,330,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,410,000 تومان 44,610,000 تومان 18,830,000 تومان 3,280,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ویزای توریستی
3 بیمه مسافرتی
4 5شب و 6روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی می باشد)
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 اسکن عکس 4*3 تمام رخ با پس زمینه سفید
4 پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 پریسا مکرمی 021-91006778
2 یاسین موسوی 021-91006778
توضیحات‌
 • پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
 • نرخ کودک زیر 2 سال 2.050.000 تومان میباشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
 • پرداخت 70% توردرهنگام ثبت نام الزامی میباشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
 • در صورت آماده نشدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
 • به محض رسیدن مسافر به فرودگاه دبی ازهر مسافر تست PCR گرفته میشود.
 • هزینه تست PCR برگشت  به عهده مسافر میباشد.
 • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006778 تماس حاصل بفرمایید.
 • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل بفرمایید.
 • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
 • مالیات هتل به عهدهمسافر است.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN