021-91006778 021-52731

تور پاتایا بهار و تابستان 1402 (7شب - ماهان)

تاریخ های تور
سه شنبه
23 خرداد 1402
چهار شنبه
31 خرداد 1402
پنجشنبه
25 خرداد 1402
جمعه
02 تیر 1402
سه شنبه
30 خرداد 1402
چهار شنبه
07 تیر 1402
پنجشنبه
01 تیر 1402
جمعه
09 تیر 1402
سه شنبه
06 تیر 1402
چهار شنبه
14 تیر 1402
پنجشنبه
08 تیر 1402
جمعه
16 تیر 1402
سه شنبه
13 تیر 1402
چهار شنبه
21 تیر 1402
پنجشنبه
15 تیر 1402
جمعه
23 تیر 1402
سه شنبه
20 تیر 1402
چهار شنبه
28 تیر 1402
Economy IKA BKK
تاریخ : سه شنبه 1402/04/20 ساعت پرواز : 21:00
مدت پرواز : 07:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی سووارنابومی
Economy BKK IKA
تاریخ : چهارشنبه 1402/04/28 ساعت پرواز : 21:30
مدت پرواز : 07:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی سووارنابومی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
28,700,000 تومان
32,900,000 تومان
26,700,000 تومان
24,700,000 تومان
---
29,800,000 تومان
35,500,000 تومان
27,800,000 تومان
25,800,000 تومان
---
29,800,000 تومان
35,500,000 تومان
27,800,000 تومان
25,800,000 تومان
---
29,800,000 تومان
35,500,000 تومان
27,800,000 تومان
25,800,000 تومان
---
29,900,000 تومان
38,900,000 تومان
27,900,000 تومان
25,900,000 تومان
---
31,400,000 تومان
38,500,000 تومان
29,400,000 تومان
27,400,000 تومان
---
31,900,000 تومان
38,900,000 تومان
29,900,000 تومان
27,900,000 تومان
---
31,900,000 تومان
38,900,000 تومان
29,900,000 تومان
27,900,000 تومان
---
31,900,000 تومان
38,900,000 تومان
29,900,000 تومان
27,900,000 تومان
---
33,500,000 تومان
42,500,000 تومان
31,500,000 تومان
29,500,000 تومان
---
33,500,000 تومان
42,500,000 تومان
31,500,000 تومان
29,500,000 تومان
---
33,500,000 تومان
42,500,000 تومان
31,500,000 تومان
29,500,000 تومان
---
34,900,000 تومان
43,500,000 تومان
32,900,000 تومان
30,900,000 تومان
---
35,900,000 تومان
47,900,000 تومان
33,900,000 تومان
31,900,000 تومان
---
35,900,000 تومان
46,900,000 تومان
33,900,000 تومان
31,900,000 تومان
---
37,800,000 تومان
50,800,000 تومان
35,800,000 تومان
33,800,000 تومان
---
37,900,000 تومان
50,900,000 تومان
35,900,000 تومان
33,900,000 تومان
---
37,900,000 تومان
50,900,000 تومان
35,900,000 تومان
33,900,000 تومان
---
38,900,000 تومان
54,900,000 تومان
36,900,000 تومان
34,900,000 تومان
---
39,900,000 تومان
55,900,000 تومان
37,900,000 تومان
35,900,000 تومان
---
40,900,000 تومان
57,900,000 تومان
38,900,000 تومان
36,900,000 تومان
---
42,900,000 تومان
61,500,000 تومان
40,900,000 تومان
38,900,000 تومان
---
42,900,000 تومان
61,500,000 تومان
40,900,000 تومان
38,900,000 تومان
---
48,800,000 تومان
72,500,000 تومان
46,800,000 تومان
44,800,000 تومان
---
52,800,000 تومان
80,900,000 تومان
50,800,000 تومان
48,800,000 تومان
---
57,900,000 تومان
90,800,000 تومان
55,900,000 تومان
53,900,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,700,000 تومان 32,900,000 تومان 26,700,000 تومان 24,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,800,000 تومان 35,500,000 تومان 27,800,000 تومان 25,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,800,000 تومان 35,500,000 تومان 27,800,000 تومان 25,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,800,000 تومان 35,500,000 تومان 27,800,000 تومان 25,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,900,000 تومان 38,900,000 تومان 27,900,000 تومان 25,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,400,000 تومان 38,500,000 تومان 29,400,000 تومان 27,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,900,000 تومان 38,900,000 تومان 29,900,000 تومان 27,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,900,000 تومان 38,900,000 تومان 29,900,000 تومان 27,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,900,000 تومان 38,900,000 تومان 29,900,000 تومان 27,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,500,000 تومان 42,500,000 تومان 31,500,000 تومان 29,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,500,000 تومان 42,500,000 تومان 31,500,000 تومان 29,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,500,000 تومان 42,500,000 تومان 31,500,000 تومان 29,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,900,000 تومان 43,500,000 تومان 32,900,000 تومان 30,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,900,000 تومان 47,900,000 تومان 33,900,000 تومان 31,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,900,000 تومان 46,900,000 تومان 33,900,000 تومان 31,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,800,000 تومان 50,800,000 تومان 35,800,000 تومان 33,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,900,000 تومان 50,900,000 تومان 35,900,000 تومان 33,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,900,000 تومان 50,900,000 تومان 35,900,000 تومان 33,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,900,000 تومان 54,900,000 تومان 36,900,000 تومان 34,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,900,000 تومان 55,900,000 تومان 37,900,000 تومان 35,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,900,000 تومان 57,900,000 تومان 38,900,000 تومان 36,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,900,000 تومان 61,500,000 تومان 40,900,000 تومان 38,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,900,000 تومان 61,500,000 تومان 40,900,000 تومان 38,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,800,000 تومان 72,500,000 تومان 46,800,000 تومان 44,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,800,000 تومان 80,900,000 تومان 50,800,000 تومان 48,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,900,000 تومان 90,800,000 تومان 55,900,000 تومان 53,900,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 ویزای توریستی
6 7شب و 8روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 اسکن عکس 4*3 تمام رخ با پس زمینه سفید
4 اسکن پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی می باشد)
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 10.000.0000 تومان می باشد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.

• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN