021-91006778 021-52731

تور تفلیس خرداد و تیر 1402 (4شب - وارش)

تاریخ های تور
پنجشنبه
18 خرداد 1402
دوشنبه
22 خرداد 1402
جمعه
19 خرداد 1402
سه شنبه
23 خرداد 1402
پنجشنبه
25 خرداد 1402
دوشنبه
29 خرداد 1402
جمعه
26 خرداد 1402
سه شنبه
30 خرداد 1402
دوشنبه
29 خرداد 1402
جمعه
02 تیر 1402
پنجشنبه
01 تیر 1402
دوشنبه
05 تیر 1402
جمعه
02 تیر 1402
سه شنبه
06 تیر 1402
Economy IKA TBS
تاریخ : دوشنبه 1402/03/29 ساعت پرواز : 10:00
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : جمعه 1402/04/02 ساعت پرواز : 15:30
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
11,240,000 تومان
12,680,000 تومان
11,000,000 تومان
10,000,000 تومان
---
11,240,000 تومان
12,680,000 تومان
11,000,000 تومان
10,000,000 تومان
---
11,600,000 تومان
13,400,000 تومان
11,000,000 تومان
10,000,000 تومان
---
11,840,000 تومان
13,880,000 تومان
11,000,000 تومان
10,000,000 تومان
---
12,080,000 تومان
14,360,000 تومان
11,480,000 تومان
10,000,000 تومان
---
14,600,000 تومان
19,400,000 تومان
12,200,000 تومان
10,000,000 تومان
---
14,600,000 تومان
19,400,000 تومان
12,200,000 تومان
10,000,000 تومان
---
15,200,000 تومان
20,600,000 تومان
12,200,000 تومان
10,000,000 تومان
---
15,200,000 تومان
20,600,000 تومان
12,200,000 تومان
10,000,000 تومان
---
15,200,000 تومان
19,400,000 تومان
12,200,000 تومان
10,000,000 تومان
---
15,440,000 تومان
20,600,000 تومان
13,400,000 تومان
10,000,000 تومان
---
15,800,000 تومان
21,800,000 تومان
12,200,000 تومان
10,000,000 تومان
---
16,040,000 تومان
20,840,000 تومان
14,600,000 تومان
10,000,000 تومان
---
16,400,000 تومان
23,000,000 تومان
14,600,000 تومان
10,000,000 تومان
---
17,600,000 تومان
24,200,000 تومان
14,600,000 تومان
10,000,000 تومان
STD
17,600,000 تومان
23,000,000 تومان
14,600,000 تومان
10,000,000 تومان
---
18,200,000 تومان
26,600,000 تومان
15,800,000 تومان
10,000,000 تومان
---
18,200,000 تومان
26,600,000 تومان
14,600,000 تومان
10,000,000 تومان
---
18,800,000 تومان
26,600,000 تومان
18,200,000 تومان
10,000,000 تومان
---
19,400,000 تومان
27,800,000 تومان
18,200,000 تومان
10,000,000 تومان
---
22,400,000 تومان
32,600,000 تومان
19,400,000 تومان
10,000,000 تومان
---
25,400,000 تومان
35,000,000 تومان
18,200,000 تومان
10,000,000 تومان
---
28,280,000 تومان
38,120,000 تومان
18,200,000 تومان
10,000,000 تومان
---
30,200,000 تومان
50,600,000 تومان
26,600,000 تومان
10,000,000 تومان
---
30,200,000 تومان
50,600,000 تومان
24,200,000 تومان
10,000,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,240,000 تومان 12,680,000 تومان 11,000,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,240,000 تومان 12,680,000 تومان 11,000,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,600,000 تومان 13,400,000 تومان 11,000,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,840,000 تومان 13,880,000 تومان 11,000,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,080,000 تومان 14,360,000 تومان 11,480,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,600,000 تومان 19,400,000 تومان 12,200,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,600,000 تومان 19,400,000 تومان 12,200,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,200,000 تومان 20,600,000 تومان 12,200,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,200,000 تومان 20,600,000 تومان 12,200,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,200,000 تومان 19,400,000 تومان 12,200,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,440,000 تومان 20,600,000 تومان 13,400,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,800,000 تومان 21,800,000 تومان 12,200,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,040,000 تومان 20,840,000 تومان 14,600,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان 23,000,000 تومان 14,600,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,600,000 تومان 24,200,000 تومان 14,600,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,600,000 تومان 23,000,000 تومان 14,600,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,200,000 تومان 26,600,000 تومان 15,800,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,200,000 تومان 26,600,000 تومان 14,600,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,800,000 تومان 26,600,000 تومان 18,200,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,400,000 تومان 27,800,000 تومان 18,200,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,400,000 تومان 32,600,000 تومان 19,400,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,400,000 تومان 35,000,000 تومان 18,200,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,280,000 تومان 38,120,000 تومان 18,200,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,200,000 تومان 50,600,000 تومان 26,600,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,200,000 تومان 50,600,000 تومان 24,200,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 کیمیا کریمی 021-91006778/09379467701
توضیحات‌
• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN