021-91006778 021-52731

تور آنتالیا خرداد و تیر 1402 (6 شب - تیلویند)

تاریخ های تور
جمعه
26 خرداد 1402
پنجشنبه
01 تیر 1402
شنبه
27 خرداد 1402
جمعه
02 تیر 1402
پنجشنبه
08 تیر 1402
چهار شنبه
14 تیر 1402
جمعه
09 تیر 1402
پنجشنبه
15 تیر 1402
شنبه
10 تیر 1402
جمعه
16 تیر 1402
پنجشنبه
15 تیر 1402
چهار شنبه
21 تیر 1402
جمعه
16 تیر 1402
پنجشنبه
22 تیر 1402
شنبه
17 تیر 1402
جمعه
23 تیر 1402
Economy IKA AYT
تاریخ : شنبه 1402/03/27 ساعت پرواز : 02:15
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy AYT IKA
تاریخ : جمعه 1402/04/02 ساعت پرواز : 20:45
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه آنتالیا
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
20,500,000 تومان
22,180,000 تومان
19,990,000 تومان
19,990,000 تومان
---
33,300,000 تومان
39,080,000 تومان
25,780,000 تومان
19,990,000 تومان
---
36,000,000 تومان
43,040,000 تومان
27,100,000 تومان
19,990,000 تومان
---
48,200,000 تومان
74,650,000 تومان
33,230,000 تومان
19,990,000 تومان
---
48,200,000 تومان
61,430,000 تومان
33,230,000 تومان
19,990,000 تومان
---
52,100,000 تومان
67,170,000 تومان
35,140,000 تومان
19,990,000 تومان
---
53,800,000 تومان
69,780,000 تومان
36,010,000 تومان
19,990,000 تومان
---
55,900,000 تومان
89,960,000 تومان
37,060,000 تومان
19,990,000 تومان
---
57,300,000 تومان
92,750,000 تومان
37,750,000 تومان
19,990,000 تومان
---
57,500,000 تومان
81,230,000 تومان
35,840,000 تومان
19,990,000 تومان
---
63,900,000 تومان
84,920,000 تومان
41,060,000 تومان
19,990,000 تومان
---
66,000,000 تومان
88,050,000 تومان
42,100,000 تومان
19,990,000 تومان
---
68,300,000 تومان
93,440,000 تومان
41,230,000 تومان
19,990,000 تومان
---
70,000,000 تومان
96,050,000 تومان
42,100,000 تومان
19,990,000 تومان
---
70,900,000 تومان
119,890,000 تومان
44,540,000 تومان
19,990,000 تومان
---
72,300,000 تومان
97,440,000 تومان
45,230,000 تومان
19,990,000 تومان
---
77,500,000 تومان
116,410,000 تومان
47,840,000 تومان
19,990,000 تومان
---
80,600,000 تومان
109,970,000 تومان
49,410,000 تومان
19,990,000 تومان
---
81,300,000 تومان
111,020,000 تومان
49,760,000 تومان
19,990,000 تومان
---
81,300,000 تومان
111,020,000 تومان
49,760,000 تومان
19,990,000 تومان
---
82,000,000 تومان
118,080,000 تومان
50,110,000 تومان
19,990,000 تومان
---
92,400,000 تومان
127,680,000 تومان
55,310,000 تومان
19,990,000 تومان
---
94,900,000 تومان
131,370,000 تومان
56,540,000 تومان
19,990,000 تومان
---
95,400,000 تومان
133,590,000 تومان
55,280,000 تومان
19,990,000 تومان
---
95,700,000 تومان
132,630,000 تومان
56,960,000 تومان
19,990,000 تومان
---
110,200,000 تومان
154,340,000 تومان
64,200,000 تومان
19,990,000 تومان
---
112,600,000 تومان
185,250,000 تومان
65,420,000 تومان
19,990,000 تومان
---
145,300,000 تومان
207,060,000 تومان
81,770,000 تومان
19,990,000 تومان
---
208,000,000 تومان
356,880,000 تومان
113,090,000 تومان
19,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,500,000 تومان 22,180,000 تومان 19,990,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,300,000 تومان 39,080,000 تومان 25,780,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,000,000 تومان 43,040,000 تومان 27,100,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,200,000 تومان 74,650,000 تومان 33,230,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,200,000 تومان 61,430,000 تومان 33,230,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,100,000 تومان 67,170,000 تومان 35,140,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,800,000 تومان 69,780,000 تومان 36,010,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,900,000 تومان 89,960,000 تومان 37,060,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,300,000 تومان 92,750,000 تومان 37,750,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,500,000 تومان 81,230,000 تومان 35,840,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,900,000 تومان 84,920,000 تومان 41,060,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,000,000 تومان 88,050,000 تومان 42,100,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,300,000 تومان 93,440,000 تومان 41,230,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,000,000 تومان 96,050,000 تومان 42,100,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,900,000 تومان 119,890,000 تومان 44,540,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,300,000 تومان 97,440,000 تومان 45,230,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,500,000 تومان 116,410,000 تومان 47,840,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,600,000 تومان 109,970,000 تومان 49,410,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,300,000 تومان 111,020,000 تومان 49,760,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,300,000 تومان 111,020,000 تومان 49,760,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,000,000 تومان 118,080,000 تومان 50,110,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
92,400,000 تومان 127,680,000 تومان 55,310,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,900,000 تومان 131,370,000 تومان 56,540,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,400,000 تومان 133,590,000 تومان 55,280,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,700,000 تومان 132,630,000 تومان 56,960,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
110,200,000 تومان 154,340,000 تومان 64,200,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
112,600,000 تومان 185,250,000 تومان 65,420,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
145,300,000 تومان 207,060,000 تومان 81,770,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
208,000,000 تومان 356,880,000 تومان 113,090,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 اسکن پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی می باشد)
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 990.000 میباشد.
• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می باشد.
• بار مجاز مسافر 20 کیلوگرم می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN