021-91006778 021-52731

تور استانبول خرداد 1402 (6شب - قشم ایر)

تاریخ های تور
سه شنبه
23 خرداد 1402
دوشنبه
29 خرداد 1402
چهار شنبه
24 خرداد 1402
سه شنبه
30 خرداد 1402
پنجشنبه
25 خرداد 1402
چهار شنبه
31 خرداد 1402
جمعه
26 خرداد 1402
پنجشنبه
01 تیر 1402
شنبه
27 خرداد 1402
جمعه
02 تیر 1402
یکشنبه
28 خرداد 1402
شنبه
03 تیر 1402
دوشنبه
29 خرداد 1402
یکشنبه
04 تیر 1402
سه شنبه
30 خرداد 1402
دوشنبه
05 تیر 1402
Economy IKA IST
تاریخ : دوشنبه 1402/03/29 ساعت پرواز : 18:45
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : يكشنبه 1402/04/04 ساعت پرواز : 13:30
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
17,940,000 تومان
23,400,000 تومان
15,600,000 تومان
12,450,000 تومان
---
17,940,000 تومان
23,400,000 تومان
15,910,000 تومان
12,450,000 تومان
---
18,720,000 تومان
24,960,000 تومان
15,600,000 تومان
12,450,000 تومان
---
19,660,000 تومان
26,830,000 تومان
15,910,000 تومان
12,450,000 تومان
---
19,660,000 تومان
26,830,000 تومان
17,160,000 تومان
12,450,000 تومان
---
20,750,000 تومان
29,020,000 تومان
15,910,000 تومان
12,450,000 تومان
---
20,750,000 تومان
29,020,000 تومان
15,910,000 تومان
12,450,000 تومان
---
21,840,000 تومان
31,200,000 تومان
15,910,000 تومان
12,450,000 تومان
---
21,840,000 تومان
31,200,000 تومان
15,910,000 تومان
12,450,000 تومان
---
22,000,000 تومان
31,510,000 تومان
17,160,000 تومان
12,450,000 تومان
---
22,780,000 تومان
33,070,000 تومان
17,160,000 تومان
12,450,000 تومان
---
23,710,000 تومان
34,940,000 تومان
20,280,000 تومان
12,450,000 تومان
---
24,650,000 تومان
36,820,000 تومان
17,470,000 تومان
12,450,000 تومان
---
25,180,000 تومان
37,890,000 تومان
19,080,000 تومان
12,450,000 تومان
---
25,270,000 تومان
38,060,000 تومان
17,470,000 تومان
12,450,000 تومان
---
25,580,000 تومان
38,690,000 تومان
15,600,000 تومان
12,450,000 تومان
---
26,830,000 تومان
41,180,000 تومان
17,470,000 تومان
12,450,000 تومان
---
27,160,000 تومان
41,850,000 تومان
17,430,000 تومان
12,450,000 تومان
---
28,080,000 تومان
43,680,000 تومان
17,470,000 تومان
12,450,000 تومان
---
31,290,000 تومان
50,100,000 تومان
22,050,000 تومان
12,450,000 تومان
---
31,510,000 تومان
47,420,000 تومان
17,160,000 تومان
12,450,000 تومان
---
31,820,000 تومان
51,170,000 تومان
22,150,000 تومان
12,450,000 تومان
---
32,780,000 تومان
53,070,000 تومان
22,710,000 تومان
12,450,000 تومان
---
34,260,000 تومان
54,720,000 تومان
22,380,000 تومان
12,450,000 تومان
---
38,550,000 تومان
61,320,000 تومان
20,730,000 تومان
12,450,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,940,000 تومان 23,400,000 تومان 15,600,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,940,000 تومان 23,400,000 تومان 15,910,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,720,000 تومان 24,960,000 تومان 15,600,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,660,000 تومان 26,830,000 تومان 15,910,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,660,000 تومان 26,830,000 تومان 17,160,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,750,000 تومان 29,020,000 تومان 15,910,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,750,000 تومان 29,020,000 تومان 15,910,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,840,000 تومان 31,200,000 تومان 15,910,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,840,000 تومان 31,200,000 تومان 15,910,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان 31,510,000 تومان 17,160,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,780,000 تومان 33,070,000 تومان 17,160,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,710,000 تومان 34,940,000 تومان 20,280,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,650,000 تومان 36,820,000 تومان 17,470,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,180,000 تومان 37,890,000 تومان 19,080,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,270,000 تومان 38,060,000 تومان 17,470,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,580,000 تومان 38,690,000 تومان 15,600,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,830,000 تومان 41,180,000 تومان 17,470,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,160,000 تومان 41,850,000 تومان 17,430,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,080,000 تومان 43,680,000 تومان 17,470,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,290,000 تومان 50,100,000 تومان 22,050,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,510,000 تومان 47,420,000 تومان 17,160,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,820,000 تومان 51,170,000 تومان 22,150,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,780,000 تومان 53,070,000 تومان 22,710,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,260,000 تومان 54,720,000 تومان 22,380,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,550,000 تومان 61,320,000 تومان 20,730,000 تومان 12,450,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  • پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
  • نرخ نوزاد 590000 می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
  • پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
  • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
  • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
  • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN