021-91006778 021-52731

تور ترکیبی 4شب پاتایا + 3شب بانکوک ویژه پاییز 1402 (7شب - ماهان)

تاریخ های تور
پنجشنبه
20 مهر 1402
جمعه
28 مهر 1402
سه شنبه
25 مهر 1402
چهار شنبه
03 آبان 1402
پنجشنبه
27 مهر 1402
جمعه
05 آبان 1402
سه شنبه
02 آبان 1402
چهار شنبه
10 آبان 1402
Economy IKA BKK
تاریخ : پنجشنبه 1402/07/20 ساعت پرواز : 21:30
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
Economy BKK IKA
تاریخ : جمعه 1402/07/28 ساعت پرواز : 21:40
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
29,900,000 تومان
33,200,000 تومان
27,900,000 تومان
25,900,000 تومان
---
29,900,000 تومان
35,200,000 تومان
27,900,000 تومان
25,900,000 تومان
---
30,200,000 تومان
35,300,000 تومان
28,200,000 تومان
26,200,000 تومان
---
30,200,000 تومان
35,300,000 تومان
28,200,000 تومان
26,300,000 تومان
---
31,300,000 تومان
38,000,000 تومان
29,300,000 تومان
27,300,000 تومان
---
31,300,000 تومان
38,000,000 تومان
29,300,000 تومان
27,300,000 تومان
---
31,300,000 تومان
38,000,000 تومان
29,300,000 تومان
27,300,000 تومان
---
31,300,000 تومان
38,000,000 تومان
29,300,000 تومان
27,300,000 تومان
---
31,300,000 تومان
38,000,000 تومان
29,300,000 تومان
27,300,000 تومان
---
32,300,000 تومان
40,300,000 تومان
30,300,000 تومان
28,300,000 تومان
---
33,200,000 تومان
42,300,000 تومان
31,200,000 تومان
29,200,000 تومان
---
34,000,000 تومان
43,100,000 تومان
32,000,000 تومان
30,000,000 تومان
---
35,300,000 تومان
46,200,000 تومان
33,300,000 تومان
31,300,000 تومان
---
35,300,000 تومان
46,200,000 تومان
33,300,000 تومان
31,300,000 تومان
---
35,300,000 تومان
46,200,000 تومان
33,300,000 تومان
31,300,000 تومان
---
35,300,000 تومان
46,200,000 تومان
33,300,000 تومان
31,300,000 تومان
---
36,900,000 تومان
48,200,000 تومان
34,900,000 تومان
32,900,000 تومان
---
38,900,000 تومان
52,900,000 تومان
36,900,000 تومان
34,900,000 تومان
---
40,300,000 تومان
56,200,000 تومان
38,300,000 تومان
36,300,000 تومان
---
41,300,000 تومان
57,200,000 تومان
39,300,000 تومان
37,300,000 تومان
---
43,900,000 تومان
62,900,000 تومان
41,900,000 تومان
39,900,000 تومان
---
43,900,000 تومان
62,900,000 تومان
41,900,000 تومان
39,900,000 تومان
---
45,200,000 تومان
64,200,000 تومان
43,200,000 تومان
41,200,000 تومان
---
53,200,000 تومان
82,200,000 تومان
51,200,000 تومان
49,200,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,900,000 تومان 33,200,000 تومان 27,900,000 تومان 25,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,900,000 تومان 35,200,000 تومان 27,900,000 تومان 25,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,200,000 تومان 35,300,000 تومان 28,200,000 تومان 26,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,200,000 تومان 35,300,000 تومان 28,200,000 تومان 26,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,300,000 تومان 38,000,000 تومان 29,300,000 تومان 27,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,300,000 تومان 38,000,000 تومان 29,300,000 تومان 27,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,300,000 تومان 38,000,000 تومان 29,300,000 تومان 27,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,300,000 تومان 38,000,000 تومان 29,300,000 تومان 27,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,300,000 تومان 38,000,000 تومان 29,300,000 تومان 27,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,300,000 تومان 40,300,000 تومان 30,300,000 تومان 28,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,200,000 تومان 42,300,000 تومان 31,200,000 تومان 29,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,000,000 تومان 43,100,000 تومان 32,000,000 تومان 30,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,300,000 تومان 46,200,000 تومان 33,300,000 تومان 31,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,300,000 تومان 46,200,000 تومان 33,300,000 تومان 31,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,300,000 تومان 46,200,000 تومان 33,300,000 تومان 31,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,300,000 تومان 46,200,000 تومان 33,300,000 تومان 31,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,900,000 تومان 48,200,000 تومان 34,900,000 تومان 32,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,900,000 تومان 52,900,000 تومان 36,900,000 تومان 34,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,300,000 تومان 56,200,000 تومان 38,300,000 تومان 36,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,300,000 تومان 57,200,000 تومان 39,300,000 تومان 37,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,900,000 تومان 62,900,000 تومان 41,900,000 تومان 39,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,900,000 تومان 62,900,000 تومان 41,900,000 تومان 39,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,200,000 تومان 64,200,000 تومان 43,200,000 تومان 41,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,200,000 تومان 82,200,000 تومان 51,200,000 تومان 49,200,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
5 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 اسکن عکس 4*3 تمام رخ با پس زمینه سفید
4 اسکن پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی می باشد)
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 10.000.000 تومان می‌باشد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز محاسبه می‌گردد.

• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می‌باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می‌باشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می‌باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعت‌های غیرکاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN