021-91006778 021-52731

تور استانبول مهر و آبان 1402 (7شب - قشم ایر)

تاریخ های تور
یکشنبه
16 مهر 1402
یکشنبه
23 مهر 1402
دوشنبه
17 مهر 1402
دوشنبه
24 مهر 1402
پنجشنبه
20 مهر 1402
پنجشنبه
27 مهر 1402
جمعه
21 مهر 1402
جمعه
28 مهر 1402
شنبه
22 مهر 1402
شنبه
29 مهر 1402
یکشنبه
23 مهر 1402
یکشنبه
30 مهر 1402
دوشنبه
24 مهر 1402
دوشنبه
01 آبان 1402
سه شنبه
25 مهر 1402
سه شنبه
02 آبان 1402
چهار شنبه
26 مهر 1402
چهار شنبه
03 آبان 1402
پنجشنبه
27 مهر 1402
پنجشنبه
04 آبان 1402
جمعه
28 مهر 1402
جمعه
05 آبان 1402
شنبه
29 مهر 1402
شنبه
06 آبان 1402
یکشنبه
30 مهر 1402
یکشنبه
07 آبان 1402
دوشنبه
01 آبان 1402
دوشنبه
08 آبان 1402
سه شنبه
02 آبان 1402
سه شنبه
09 آبان 1402
چهار شنبه
03 آبان 1402
چهار شنبه
10 آبان 1402
Economy IKA IST
تاریخ : جمعه 1402/07/28 ساعت پرواز : 18:45
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : جمعه 1402/08/05 ساعت پرواز : 12:45
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
16,030,000 تومان
21,030,000 تومان
14,600,000 تومان
11,000,000 تومان
---
16,770,000 تومان
22,660,000 تومان
14,450,000 تومان
11,000,000 تومان
---
18,020,000 تومان
25,160,000 تومان
14,810,000 تومان
11,000,000 تومان
---
18,380,000 تومان
25,870,000 تومان
14,810,000 تومان
11,000,000 تومان
---
19,450,000 تومان
28,020,000 تومان
14,450,000 تومان
11,000,000 تومان
---
19,800,000 تومان
28,730,000 تومان
16,240,000 تومان
11,000,000 تومان
---
20,340,000 تومان
29,800,000 تومان
14,090,000 تومان
11,000,000 تومان
---
21,590,000 تومان
32,300,000 تومان
16,240,000 تومان
11,000,000 تومان
---
22,480,000 تومان
34,080,000 تومان
15,520,000 تومان
11,000,000 تومان
---
22,660,000 تومان
34,440,000 تومان
14,810,000 تومان
11,000,000 تومان
---
23,730,000 تومان
36,580,000 تومان
18,380,000 تومان
11,000,000 تومان
---
24,270,000 تومان
37,660,000 تومان
14,810,000 تومان
11,000,000 تومان
---
24,450,000 تومان
38,010,000 تومان
14,450,000 تومان
11,000,000 تومان
---
24,800,000 تومان
38,730,000 تومان
16,590,000 تومان
11,000,000 تومان
---
25,160,000 تومان
39,440,000 تومان
16,590,000 تومان
11,000,000 تومان
---
27,840,000 تومان
44,800,000 تومان
16,240,000 تومان
11,000,000 تومان
---
28,200,000 تومان
45,530,000 تومان
19,740,000 تومان
11,000,000 تومان
---
29,360,000 تومان
47,840,000 تومان
18,580,000 تومان
11,000,000 تومان
---
34,940,000 تومان
55,160,000 تومان
22,430,000 تومان
11,000,000 تومان
---
35,330,000 تومان
59,780,000 تومان
20,500,000 تومان
11,000,000 تومان
---
36,680,000 تومان
58,620,000 تومان
20,500,000 تومان
11,000,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,030,000 تومان 21,030,000 تومان 14,600,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,770,000 تومان 22,660,000 تومان 14,450,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,020,000 تومان 25,160,000 تومان 14,810,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,380,000 تومان 25,870,000 تومان 14,810,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,450,000 تومان 28,020,000 تومان 14,450,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,800,000 تومان 28,730,000 تومان 16,240,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,340,000 تومان 29,800,000 تومان 14,090,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,590,000 تومان 32,300,000 تومان 16,240,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,480,000 تومان 34,080,000 تومان 15,520,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,660,000 تومان 34,440,000 تومان 14,810,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,730,000 تومان 36,580,000 تومان 18,380,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,270,000 تومان 37,660,000 تومان 14,810,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,450,000 تومان 38,010,000 تومان 14,450,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,800,000 تومان 38,730,000 تومان 16,590,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,160,000 تومان 39,440,000 تومان 16,590,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,840,000 تومان 44,800,000 تومان 16,240,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,200,000 تومان 45,530,000 تومان 19,740,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,360,000 تومان 47,840,000 تومان 18,580,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,940,000 تومان 55,160,000 تومان 22,430,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,330,000 تومان 59,780,000 تومان 20,500,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,680,000 تومان 58,620,000 تومان 20,500,000 تومان 11,000,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  • پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می‌باشد.
  • نرخ نوزاد 990.000 می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می‌باشد.
  • پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز محاسبه می‌گردد.
  • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
  • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعت‌های غیرکاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
  • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN