021-91006778 021-52731

تور ایروان آذر 1402 (7شب - فلای آرنا)

تاریخ های تور
جمعه
17 آذر 1402
جمعه
24 آذر 1402
سه شنبه
21 آذر 1402
سه شنبه
28 آذر 1402
جمعه
24 آذر 1402
جمعه
01 دی 1402
سه شنبه
28 آذر 1402
سه شنبه
05 دی 1402
Economy IKA EVN
تاریخ : سه شنبه 1402/09/21 ساعت پرواز : 13:00
مدت پرواز : 02:15
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : فلای آرنا
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
Economy EVN IKA
تاریخ : سه شنبه 1402/09/28 ساعت پرواز : 11:30
مدت پرواز : 02:15
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
هواپیمایی : فلای آرنا
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,190,000 تومان
16,790,000 تومان
12,190,000 تومان
7,990,000 تومان
---
12,790,000 تومان
18,090,000 تومان
10,900,000 تومان
7,990,000 تومان
---
13,190,000 تومان
18,890,000 تومان
تومان
7,990,000 تومان
---
13,490,000 تومان
19,190,000 تومان
12,790,000 تومان
7,990,000 تومان
---
14,490,000 تومان
18,090,000 تومان
14,300,000 تومان
7,990,000 تومان
---
15,590,000 تومان
22,200,000 تومان
13,590,000 تومان
7,990,000 تومان
---
17,190,000 تومان
26,090,000 تومان
13,590,000 تومان
7,990,000 تومان
---
17,790,000 تومان
25,790,000 تومان
16,290,000 تومان
7,990,000 تومان
---
18,090,000 تومان
26,090,000 تومان
13,590,000 تومان
7,990,000 تومان
---
19,590,000 تومان
27,590,000 تومان
18,490,000 تومان
7,990,000 تومان
---
19,990,000 تومان
25,490,000 تومان
17,190,000 تومان
7,990,000 تومان
ECONOMY
19,990,000 تومان
29,090,000 تومان
15,490,000 تومان
7,990,000 تومان
---
20,490,000 تومان
28,690,000 تومان
تومان
7,990,000 تومان
---
20,590,000 تومان
30,600,000 تومان
16,690,000 تومان
7,990,000 تومان
---
21,290,000 تومان
32,090,000 تومان
تومان
7,990,000 تومان
ECONOMY
21,790,000 تومان
31,290,000 تومان
13,490,000 تومان
7,990,000 تومان
---
22,490,000 تومان
32,190,000 تومان
13,600,000 تومان
7,990,000 تومان
---
22,790,000 تومان
37,390,000 تومان
13,590,000 تومان
7,990,000 تومان
---
24,190,000 تومان
35,900,000 تومان
14,790,000 تومان
7,990,000 تومان
---
24,590,000 تومان
35,590,000 تومان
تومان
7,990,000 تومان
---
28,890,000 تومان
44,190,000 تومان
15,090,000 تومان
7,990,000 تومان
---
30,290,000 تومان
45,790,000 تومان
15,190,000 تومان
7,990,000 تومان
DELUXE ROOM
35,790,000 تومان
52,290,000 تومان
18,990,000 تومان
7,990,000 تومان
---
42,990,000 تومان
72,290,000 تومان
32,990,000 تومان
7,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان 16,790,000 تومان 12,190,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,790,000 تومان 18,090,000 تومان 10,900,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,190,000 تومان 18,890,000 تومان تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان 19,190,000 تومان 12,790,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان 18,090,000 تومان 14,300,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان 22,200,000 تومان 13,590,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,190,000 تومان 26,090,000 تومان 13,590,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,790,000 تومان 25,790,000 تومان 16,290,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,090,000 تومان 26,090,000 تومان 13,590,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,590,000 تومان 27,590,000 تومان 18,490,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان 25,490,000 تومان 17,190,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ECONOMY
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان 29,090,000 تومان 15,490,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان 28,690,000 تومان تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,590,000 تومان 30,600,000 تومان 16,690,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,290,000 تومان 32,090,000 تومان تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ECONOMY
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,790,000 تومان 31,290,000 تومان 13,490,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,490,000 تومان 32,190,000 تومان 13,600,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,790,000 تومان 37,390,000 تومان 13,590,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,190,000 تومان 35,900,000 تومان 14,790,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,590,000 تومان 35,590,000 تومان تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,890,000 تومان 44,190,000 تومان 15,090,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,290,000 تومان 45,790,000 تومان 15,190,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : DELUXE ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,790,000 تومان 52,290,000 تومان 18,990,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,990,000 تومان 72,290,000 تومان 32,990,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• قیمت کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد.

• صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه می گردد.

• پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

• مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد.

• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.

• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.

• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.  

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN