021-91006778 021-52731

تور پوکت تابستان 1403

تاریخ های تور
دوشنبه
14 خرداد 1403
سه شنبه
22 خرداد 1403
دوشنبه
21 خرداد 1403
سه شنبه
29 خرداد 1403
دوشنبه
28 خرداد 1403
سه شنبه
05 تیر 1403
Economy IKA HKT
تاریخ : دوشنبه 1403/03/14 ساعت پرواز : 21:30
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی پوکت
Economy HKT IKA
تاریخ : سه شنبه 1403/03/22 ساعت پرواز : 21:40
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی پوکت
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
46,000,000 تومان
49,900,000 تومان
43,000,000 تومان
38,000,000 تومان
---
47,600,000 تومان
53,600,000 تومان
44,600,000 تومان
39,600,000 تومان
---
48,800,000 تومان
54,800,000 تومان
45,800,000 تومان
40,800,000 تومان
---
49,400,000 تومان
56,700,000 تومان
46,400,000 تومان
41,400,000 تومان
---
49,900,000 تومان
58,100,000 تومان
46,900,000 تومان
41,900,000 تومان
---
51,300,000 تومان
62,400,000 تومان
48,300,000 تومان
43,300,000 تومان
---
51,800,000 تومان
62,100,000 تومان
48,800,000 تومان
43,800,000 تومان
---
52,300,000 تومان
62,500,000 تومان
49,300,000 تومان
44,300,000 تومان
---
52,600,000 تومان
61,400,000 تومان
49,600,000 تومان
44,600,000 تومان
---
54,500,000 تومان
66,800,000 تومان
51,500,000 تومان
46,500,000 تومان
---
58,300,000 تومان
74,400,000 تومان
55,300,000 تومان
50,300,000 تومان
---
59,600,000 تومان
77,200,000 تومان
56,600,000 تومان
51,600,000 تومان
---
60,200,000 تومان
77,800,000 تومان
57,200,000 تومان
52,200,000 تومان
---
63,100,000 تومان
85,300,000 تومان
60,100,000 تومان
55,100,000 تومان
---
64,000,000 تومان
86,300,000 تومان
61,000,000 تومان
56,000,000 تومان
---
65,800,000 تومان
89,800,000 تومان
62,800,000 تومان
57,800,000 تومان
---
68,800,000 تومان
94,400,000 تومان
65,800,000 تومان
60,800,000 تومان
---
71,400,000 تومان
101,200,000 تومان
68,400,000 تومان
63,400,000 تومان
---
72,700,000 تومان
104,300,000 تومان
69,700,000 تومان
64,700,000 تومان
---
78,900,000 تومان
115,900,000 تومان
75,900,000 تومان
70,900,000 تومان
---
96,700,000 تومان
152,200,000 تومان
93,700,000 تومان
88,700,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,000,000 تومان 49,900,000 تومان 43,000,000 تومان 38,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,600,000 تومان 53,600,000 تومان 44,600,000 تومان 39,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,800,000 تومان 54,800,000 تومان 45,800,000 تومان 40,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,400,000 تومان 56,700,000 تومان 46,400,000 تومان 41,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,900,000 تومان 58,100,000 تومان 46,900,000 تومان 41,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,300,000 تومان 62,400,000 تومان 48,300,000 تومان 43,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,800,000 تومان 62,100,000 تومان 48,800,000 تومان 43,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,300,000 تومان 62,500,000 تومان 49,300,000 تومان 44,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,600,000 تومان 61,400,000 تومان 49,600,000 تومان 44,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,500,000 تومان 66,800,000 تومان 51,500,000 تومان 46,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,300,000 تومان 74,400,000 تومان 55,300,000 تومان 50,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,600,000 تومان 77,200,000 تومان 56,600,000 تومان 51,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,200,000 تومان 77,800,000 تومان 57,200,000 تومان 52,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,100,000 تومان 85,300,000 تومان 60,100,000 تومان 55,100,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,000,000 تومان 86,300,000 تومان 61,000,000 تومان 56,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,800,000 تومان 89,800,000 تومان 62,800,000 تومان 57,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,800,000 تومان 94,400,000 تومان 65,800,000 تومان 60,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,400,000 تومان 101,200,000 تومان 68,400,000 تومان 63,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,700,000 تومان 104,300,000 تومان 69,700,000 تومان 64,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,900,000 تومان 115,900,000 تومان 75,900,000 تومان 70,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,700,000 تومان 152,200,000 تومان 93,700,000 تومان 88,700,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 اسکن عکس 4*3 تمام رخ با پس زمینه سفید
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 10.000.000 تومان می‌باشد.
• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز محاسبه می‌گردد.

• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می‌باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می‌باشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می‌باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعت‌های غیرکاری با شماره همراه 09014444618 و 09213833868 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN