021-91006778 021-52731

تور تفلیس تابستان 1403 (7شب)

تاریخ های تور
چهار شنبه
03 مرداد 1403
چهار شنبه
10 مرداد 1403
پنجشنبه
04 مرداد 1403
پنجشنبه
11 مرداد 1403
یکشنبه
07 مرداد 1403
یکشنبه
14 مرداد 1403
دوشنبه
08 مرداد 1403
دوشنبه
15 مرداد 1403
چهار شنبه
10 مرداد 1403
چهار شنبه
17 مرداد 1403
پنجشنبه
11 مرداد 1403
پنجشنبه
18 مرداد 1403
یکشنبه
14 مرداد 1403
یکشنبه
21 مرداد 1403
دوشنبه
15 مرداد 1403
دوشنبه
22 مرداد 1403
چهار شنبه
17 مرداد 1403
چهار شنبه
24 مرداد 1403
پنجشنبه
18 مرداد 1403
پنجشنبه
25 مرداد 1403
یکشنبه
21 مرداد 1403
یکشنبه
28 مرداد 1403
دوشنبه
22 مرداد 1403
دوشنبه
29 مرداد 1403
چهار شنبه
24 مرداد 1403
چهار شنبه
31 مرداد 1403
Economy IKA TBS
تاریخ : چهارشنبه 1403/05/03 ساعت پرواز : 12:00
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : آسمان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : چهارشنبه 1403/05/10 ساعت پرواز : 15:30
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : آسمان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,160,000 تومان
16,290,000 تومان
13,560,000 تومان
11,500,000 تومان
---
13,160,000 تومان
16,290,000 تومان
13,560,000 تومان
11,500,000 تومان
---
13,160,000 تومان
16,290,000 تومان
13,100,000 تومان
11,500,000 تومان
---
14,520,000 تومان
19,020,000 تومان
14,470,000 تومان
11,500,000 تومان
---
14,520,000 تومان
19,020,000 تومان
14,470,000 تومان
11,500,000 تومان
---
14,980,000 تومان
19,930,000 تومان
15,380,000 تومان
11,500,000 تومان
---
17,250,000 تومان
24,480,000 تومان
15,380,000 تومان
11,500,000 تومان
---
19,530,000 تومان
29,030,000 تومان
15,380,000 تومان
11,500,000 تومان
---
19,530,000 تومان
29,030,000 تومان
19,930,000 تومان
11,500,000 تومان
---
20,670,000 تومان
31,300,000 تومان
17,650,000 تومان
11,500,000 تومان
---
22,940,000 تومان
35,850,000 تومان
19,930,000 تومان
11,500,000 تومان
---
22,940,000 تومان
35,850,000 تومان
23,340,000 تومان
11,500,000 تومان
---
24,080,000 تومان
38,130,000 تومان
22,200,000 تومان
11,500,000 تومان
---
26,350,000 تومان
38,130,000 تومان
19,930,000 تومان
11,500,000 تومان
---
28,630,000 تومان
47,230,000 تومان
15,380,000 تومان
11,500,000 تومان
---
28,630,000 تومان
42,680,000 تومان
24,480,000 تومان
11,500,000 تومان
---
49,100,000 تومان
88,180,000 تومان
42,680,000 تومان
11,500,000 تومان
---
49,100,000 تومان
88,180,000 تومان
38,130,000 تومان
11,500,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,160,000 تومان 16,290,000 تومان 13,560,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,160,000 تومان 16,290,000 تومان 13,560,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,160,000 تومان 16,290,000 تومان 13,100,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,520,000 تومان 19,020,000 تومان 14,470,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,520,000 تومان 19,020,000 تومان 14,470,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,980,000 تومان 19,930,000 تومان 15,380,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,250,000 تومان 24,480,000 تومان 15,380,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,530,000 تومان 29,030,000 تومان 15,380,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,530,000 تومان 29,030,000 تومان 19,930,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,670,000 تومان 31,300,000 تومان 17,650,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,940,000 تومان 35,850,000 تومان 19,930,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,940,000 تومان 35,850,000 تومان 23,340,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,080,000 تومان 38,130,000 تومان 22,200,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,350,000 تومان 38,130,000 تومان 19,930,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,630,000 تومان 47,230,000 تومان 15,380,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,630,000 تومان 42,680,000 تومان 24,480,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,100,000 تومان 88,180,000 تومان 42,680,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,100,000 تومان 88,180,000 تومان 38,130,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 به ازای هر شب برای هر نفر به مبلغ 100 دلار همراهشان باشد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.

• به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار باید همراه داشته باشد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. 
• مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN