021-91006778 021-52731

تور تفلیس تابستان 1403 (4شب)

تاریخ های تور
چهار شنبه
03 مرداد 1403
یکشنبه
07 مرداد 1403
یکشنبه
07 مرداد 1403
پنجشنبه
11 مرداد 1403
چهار شنبه
10 مرداد 1403
یکشنبه
14 مرداد 1403
پنجشنبه
11 مرداد 1403
پنجشنبه
15 شهریور 1403
پنجشنبه
11 مرداد 1403
پنجشنبه
15 شهریور 1403
یکشنبه
14 مرداد 1403
پنجشنبه
18 مرداد 1403
چهار شنبه
17 مرداد 1403
یکشنبه
21 مرداد 1403
پنجشنبه
18 مرداد 1403
پنجشنبه
22 شهریور 1403
پنجشنبه
18 مرداد 1403
پنجشنبه
22 شهریور 1403
یکشنبه
21 مرداد 1403
پنجشنبه
25 مرداد 1403
چهار شنبه
24 مرداد 1403
یکشنبه
28 مرداد 1403
پنجشنبه
25 مرداد 1403
پنجشنبه
29 شهریور 1403
یکشنبه
28 مرداد 1403
پنجشنبه
01 شهریور 1403
Economy IKA TBS
تاریخ : يكشنبه 1403/05/28 ساعت پرواز : 10:05
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : آسمان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : پنجشنبه 1403/06/01 ساعت پرواز : 11:50
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,490,000 تومان
15,450,000 تومان
13,890,000 تومان
12,500,000 تومان
---
13,490,000 تومان
15,450,000 تومان
13,630,000 تومان
12,500,000 تومان
---
13,490,000 تومان
15,450,000 تومان
13,890,000 تومان
12,500,000 تومان
---
14,010,000 تومان
16,490,000 تومان
14,150,000 تومان
12,500,000 تومان
---
14,270,000 تومان
17,010,000 تومان
14,410,000 تومان
12,500,000 تومان
---
14,270,000 تومان
17,010,000 تومان
14,410,000 تومان
12,500,000 تومان
---
14,530,000 تومان
17,530,000 تومان
14,930,000 تومان
12,500,000 تومان
---
17,130,000 تومان
22,730,000 تومان
17,530,000 تومان
12,500,000 تومان
EXCLUSIVE
17,780,000 تومان
22,730,000 تومان
16,230,000 تومان
12,500,000 تومان
---
19,080,000 تومان
26,630,000 تومان
17,530,000 تومان
12,500,000 تومان
EXCLUSIVE
19,080,000 تومان
26,630,000 تومان
19,480,000 تومان
12,500,000 تومان
---
19,080,000 تومان
26,630,000 تومان
19,480,000 تومان
12,500,000 تومان
---
19,730,000 تومان
27,930,000 تومان
18,830,000 تومان
12,500,000 تومان
---
21,030,000 تومان
27,930,000 تومان
17,530,000 تومان
12,500,000 تومان
---
22,330,000 تومان
30,530,000 تومان
20,130,000 تومان
12,500,000 تومان
---
22,980,000 تومان
34,430,000 تومان
21,430,000 تومان
12,500,000 تومان
---
30,130,000 تومان
42,230,000 تومان
21,430,000 تومان
12,500,000 تومان
---
34,030,000 تومان
56,530,000 تومان
30,530,000 تومان
12,500,000 تومان
---
34,680,000 تومان
55,230,000 تومان
31,830,000 تومان
12,500,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان 15,450,000 تومان 13,890,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان 15,450,000 تومان 13,630,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان 15,450,000 تومان 13,890,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,010,000 تومان 16,490,000 تومان 14,150,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,270,000 تومان 17,010,000 تومان 14,410,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,270,000 تومان 17,010,000 تومان 14,410,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,530,000 تومان 17,530,000 تومان 14,930,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,130,000 تومان 22,730,000 تومان 17,530,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : EXCLUSIVE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,780,000 تومان 22,730,000 تومان 16,230,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,080,000 تومان 26,630,000 تومان 17,530,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : EXCLUSIVE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,080,000 تومان 26,630,000 تومان 19,480,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,080,000 تومان 26,630,000 تومان 19,480,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,730,000 تومان 27,930,000 تومان 18,830,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,030,000 تومان 27,930,000 تومان 17,530,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,330,000 تومان 30,530,000 تومان 20,130,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,980,000 تومان 34,430,000 تومان 21,430,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,130,000 تومان 42,230,000 تومان 21,430,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,030,000 تومان 56,530,000 تومان 30,530,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,680,000 تومان 55,230,000 تومان 31,830,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 به ازای هر شب برای هر نفر به مبلغ 100 دلار همراهشان باشد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 890000 تومان می باشد.

• به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار باید همراه داشته باشد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN