021-91006778 021-52731

تور استانبول تابستان1403 (7شب)

تاریخ های تور
شنبه
30 تیر 1403
شنبه
06 مرداد 1403
یکشنبه
31 تیر 1403
یکشنبه
07 مرداد 1403
دوشنبه
01 مرداد 1403
دوشنبه
08 مرداد 1403
سه شنبه
02 مرداد 1403
سه شنبه
09 مرداد 1403
چهار شنبه
03 مرداد 1403
چهار شنبه
10 مرداد 1403
Economy IKA IST
تاریخ : سه شنبه 1403/05/02 ساعت پرواز : 19:00
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : سه شنبه 1403/05/09 ساعت پرواز : 12:45
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
19,250,000 تومان
24,500,000 تومان
18,200,000 تومان
14,000,000 تومان
---
20,050,000 تومان
26,350,000 تومان
17,950,000 تومان
14,000,000 تومان
---
20,890,000 تومان
28,030,000 تومان
18,790,000 تومان
14,000,000 تومان
---
21,410,000 تومان
28,870,000 تومان
17,950,000 تومان
14,000,000 تومان
---
21,730,000 تومان
29,710,000 تومان
17,950,000 تومان
14,000,000 تومان
---
21,730,000 تومان
29,710,000 تومان
17,950,000 تومان
14,000,000 تومان
---
22,150,000 تومان
30,550,000 تومان
17,950,000 تومان
14,000,000 تومان
---
24,250,000 تومان
34,750,000 تومان
17,950,000 تومان
14,000,000 تومان
---
24,250,000 تومان
34,750,000 تومان
17,950,000 تومان
14,000,000 تومان
---
24,670,000 تومان
35,590,000 تومان
22,150,000 تومان
14,000,000 تومان
---
25,300,000 تومان
36,850,000 تومان
22,150,000 تومان
14,000,000 تومان
---
25,510,000 تومان
37,270,000 تومان
20,050,000 تومان
14,000,000 تومان
---
26,260,000 تومان
38,770,000 تومان
18,300,000 تومان
14,000,000 تومان
---
28,450,000 تومان
43,150,000 تومان
18,790,000 تومان
14,000,000 تومان
---
28,450,000 تومان
43,150,000 تومان
17,950,000 تومان
14,000,000 تومان
---
28,450,000 تومان
43,150,000 تومان
17,950,000 تومان
14,000,000 تومان
---
29,500,000 تومان
45,250,000 تومان
20,050,000 تومان
14,000,000 تومان
---
31,270,000 تومان
48,790,000 تومان
25,130,000 تومان
14,000,000 تومان
---
33,070,000 تومان
52,390,000 تومان
22,150,000 تومان
14,000,000 تومان
---
33,910,000 تومان
54,070,000 تومان
22,570,000 تومان
14,000,000 تومان
---
34,230,000 تومان
54,700,000 تومان
21,030,000 تومان
14,000,000 تومان
---
39,160,000 تومان
60,370,000 تومان
20,050,000 تومان
14,000,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,250,000 تومان 24,500,000 تومان 18,200,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,050,000 تومان 26,350,000 تومان 17,950,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,890,000 تومان 28,030,000 تومان 18,790,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,410,000 تومان 28,870,000 تومان 17,950,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,730,000 تومان 29,710,000 تومان 17,950,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,730,000 تومان 29,710,000 تومان 17,950,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,150,000 تومان 30,550,000 تومان 17,950,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,250,000 تومان 34,750,000 تومان 17,950,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,250,000 تومان 34,750,000 تومان 17,950,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,670,000 تومان 35,590,000 تومان 22,150,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,300,000 تومان 36,850,000 تومان 22,150,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,510,000 تومان 37,270,000 تومان 20,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,260,000 تومان 38,770,000 تومان 18,300,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,450,000 تومان 43,150,000 تومان 18,790,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,450,000 تومان 43,150,000 تومان 17,950,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,450,000 تومان 43,150,000 تومان 17,950,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,500,000 تومان 45,250,000 تومان 20,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,270,000 تومان 48,790,000 تومان 25,130,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,070,000 تومان 52,390,000 تومان 22,150,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,910,000 تومان 54,070,000 تومان 22,570,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,230,000 تومان 54,700,000 تومان 21,030,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,160,000 تومان 60,370,000 تومان 20,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  • پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می‌باشد.
  • نرخ نوزاد 990.000 می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می‌باشد.
  • پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز محاسبه می‌گردد.
  • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
  • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعت‌های غیرکاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
  • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN