021-91006778 021-52731

تور پاتایا تابستان 1403

تاریخ های تور
پنجشنبه
04 مرداد 1403
جمعه
12 مرداد 1403
سه شنبه
09 مرداد 1403
چهار شنبه
17 مرداد 1403
پنجشنبه
11 مرداد 1403
جمعه
19 مرداد 1403
سه شنبه
16 مرداد 1403
چهار شنبه
24 مرداد 1403
پنجشنبه
18 مرداد 1403
جمعه
26 مرداد 1403
سه شنبه
23 مرداد 1403
چهار شنبه
31 مرداد 1403
پنجشنبه
25 مرداد 1403
جمعه
02 شهریور 1403
Economy IKA BKK
تاریخ : سه شنبه 1403/05/16 ساعت پرواز : 21:40
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
Economy BKK IKA
تاریخ : چهارشنبه 1403/05/24 ساعت پرواز : 22:30
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
36,700,000 تومان
40,900,000 تومان
33,700,000 تومان
28,700,000 تومان
---
38,300,000 تومان
43,900,000 تومان
35,300,000 تومان
30,300,000 تومان
---
39,900,000 تومان
46,400,000 تومان
36,900,000 تومان
31,900,000 تومان
---
40,400,000 تومان
47,300,000 تومان
37,400,000 تومان
32,400,000 تومان
---
40,900,000 تومان
48,300,000 تومان
37,900,000 تومان
32,900,000 تومان
---
41,400,000 تومان
49,300,000 تومان
38,400,000 تومان
33,400,000 تومان
---
42,000,000 تومان
50,200,000 تومان
39,000,000 تومان
34,000,000 تومان
---
42,200,000 تومان
50,900,000 تومان
39,200,000 تومان
34,200,000 تومان
---
42,200,000 تومان
50,900,000 تومان
39,200,000 تومان
34,200,000 تومان
---
42,970,000 تومان
52,000,000 تومان
39,970,000 تومان
34,970,000 تومان
---
43,300,000 تومان
53,500,000 تومان
40,300,000 تومان
35,300,000 تومان
---
43,500,000 تومان
52,900,000 تومان
40,500,000 تومان
35,500,000 تومان
---
44,200,000 تومان
54,300,000 تومان
41,200,000 تومان
36,200,000 تومان
---
44,900,000 تومان
56,000,000 تومان
41,900,000 تومان
36,900,000 تومان
---
45,500,000 تومان
58,100,000 تومان
42,500,000 تومان
37,500,000 تومان
---
46,900,000 تومان
61,000,000 تومان
43,900,000 تومان
38,900,000 تومان
---
51,000,000 تومان
69,300,000 تومان
48,000,000 تومان
43,000,000 تومان
---
51,700,000 تومان
69,900,000 تومان
48,700,000 تومان
43,700,000 تومان
---
57,500,000 تومان
81,300,000 تومان
54,500,000 تومان
49,500,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,700,000 تومان 40,900,000 تومان 33,700,000 تومان 28,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,300,000 تومان 43,900,000 تومان 35,300,000 تومان 30,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,900,000 تومان 46,400,000 تومان 36,900,000 تومان 31,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,400,000 تومان 47,300,000 تومان 37,400,000 تومان 32,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,900,000 تومان 48,300,000 تومان 37,900,000 تومان 32,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,400,000 تومان 49,300,000 تومان 38,400,000 تومان 33,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,000,000 تومان 50,200,000 تومان 39,000,000 تومان 34,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,200,000 تومان 50,900,000 تومان 39,200,000 تومان 34,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,200,000 تومان 50,900,000 تومان 39,200,000 تومان 34,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,970,000 تومان 52,000,000 تومان 39,970,000 تومان 34,970,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,300,000 تومان 53,500,000 تومان 40,300,000 تومان 35,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,500,000 تومان 52,900,000 تومان 40,500,000 تومان 35,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,200,000 تومان 54,300,000 تومان 41,200,000 تومان 36,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,900,000 تومان 56,000,000 تومان 41,900,000 تومان 36,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,500,000 تومان 58,100,000 تومان 42,500,000 تومان 37,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,900,000 تومان 61,000,000 تومان 43,900,000 تومان 38,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,000,000 تومان 69,300,000 تومان 48,000,000 تومان 43,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,700,000 تومان 69,900,000 تومان 48,700,000 تومان 43,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,500,000 تومان 81,300,000 تومان 54,500,000 تومان 49,500,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بلیط رفت و برگشت
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 10.000.000 تومان می‌باشد.
• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز محاسبه می‌گردد.

• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می‌باشد. 
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می‌باشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می‌باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعت‌های غیرکاری با شماره همراه 09014444618 و 09213833868 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN