021-91006778 021-52731

تور تفلیس دی 1400 (5شب)

تاریخ های تور
سه شنبه
21 دی 1400
یکشنبه
26 دی 1400
جمعه
24 دی 1400
چهار شنبه
29 دی 1400
یکشنبه
26 دی 1400
جمعه
01 بهمن 1400
Economy IKA TBS
تاریخ : سه شنبه 1400/10/21 ساعت پرواز : 18:00
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : يكشنبه 1400/10/26 ساعت پرواز : 21:45
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
6,260,000 تومان
7,220,000 تومان
6,100,000 تومان
5,700,000 تومان
---
7,060,000 تومان
8,820,000 تومان
7,060,000 تومان
5,700,000 تومان
---
7,540,000 تومان
9,620,000 تومان
7,220,000 تومان
5,700,000 تومان
---
7,700,000 تومان
9,940,000 تومان
6,900,000 تومان
5,700,000 تومان
---
7,860,000 تومان
10,100,000 تومان
6,260,000 تومان
5,700,000 تومان
---
8,180,000 تومان
10,900,000 تومان
6,900,000 تومان
5,700,000 تومان
---
8,340,000 تومان
10,260,000 تومان
8,180,000 تومان
5,700,000 تومان
---
8,500,000 تومان
10,900,000 تومان
7,700,000 تومان
5,700,000 تومان
---
8,820,000 تومان
11,380,000 تومان
6,900,000 تومان
5,700,000 تومان
---
9,300,000 تومان
12,020,000 تومان
9,300,000 تومان
5,700,000 تومان
---
9,300,000 تومان
12,340,000 تومان
8,500,000 تومان
5,700,000 تومان
---
9,620,000 تومان
13,300,000 تومان
8,660,000 تومان
5,700,000 تومان
---
10,100,000 تومان
12,820,000 تومان
8,820,000 تومان
5,700,000 تومان
---
10,580,000 تومان
14,100,000 تومان
-
5,700,000 تومان
ECO Room
11,380,000 تومان
15,700,000 تومان
8,500,000 تومان
5,700,000 تومان
---
11,380,000 تومان
15,060,000 تومان
10,900,000 تومان
5,700,000 تومان
---
11,700,000 تومان
16,820,000 تومان
18,100,000 تومان
5,700,000 تومان
ECO Room
11,700,000 تومان
15,220,000 تومان
9,940,000 تومان
5,700,000 تومان
---
12,180,000 تومان
17,300,000 تومان
-
5,700,000 تومان
STD Room
12,660,000 تومان
16,660,000 تومان
11,060,000 تومان
5,700,000 تومان
---
12,980,000 تومان
18,260,000 تومان
11,540,000 تومان
5,700,000 تومان
---
14,740,000 تومان
21,780,000 تومان
10,900,000 تومان
5,700,000 تومان
---
15,220,000 تومان
23,220,000 تومان
11,860,000 تومان
5,700,000 تومان
STD Room
15,700,000 تومان
24,020,000 تومان
16,340,000 تومان
5,700,000 تومان
---
16,660,000 تومان
24,980,000 تومان
12,980,000 تومان
5,700,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,260,000 تومان 7,220,000 تومان 6,100,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,060,000 تومان 8,820,000 تومان 7,060,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,540,000 تومان 9,620,000 تومان 7,220,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان 9,940,000 تومان 6,900,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,860,000 تومان 10,100,000 تومان 6,260,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,180,000 تومان 10,900,000 تومان 6,900,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,340,000 تومان 10,260,000 تومان 8,180,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان 10,900,000 تومان 7,700,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,820,000 تومان 11,380,000 تومان 6,900,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,300,000 تومان 12,020,000 تومان 9,300,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,300,000 تومان 12,340,000 تومان 8,500,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,620,000 تومان 13,300,000 تومان 8,660,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,100,000 تومان 12,820,000 تومان 8,820,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,580,000 تومان 14,100,000 تومان - 5,700,000 تومان
توضیحات : ECO Room
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,380,000 تومان 15,700,000 تومان 8,500,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,380,000 تومان 15,060,000 تومان 10,900,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,700,000 تومان 16,820,000 تومان 18,100,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ECO Room
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,700,000 تومان 15,220,000 تومان 9,940,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,180,000 تومان 17,300,000 تومان - 5,700,000 تومان
توضیحات : STD Room
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,660,000 تومان 16,660,000 تومان 11,060,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,980,000 تومان 18,260,000 تومان 11,540,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,740,000 تومان 21,780,000 تومان 10,900,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,220,000 تومان 23,220,000 تومان 11,860,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : STD Room
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,700,000 تومان 24,020,000 تومان 16,340,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,660,000 تومان 24,980,000 تومان 12,980,000 تومان 5,700,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
• نرخ نوزاد 590.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN