021-91006778 021-52731

تور آنتالیا دی و بهمن 1400 - (6شب)

تاریخ های تور
جمعه
24 دی 1400
پنجشنبه
30 دی 1400
جمعه
01 بهمن 1400
پنجشنبه
07 بهمن 1400
جمعه
08 بهمن 1400
پنجشنبه
14 بهمن 1400
جمعه
15 بهمن 1400
پنجشنبه
21 بهمن 1400
جمعه
22 بهمن 1400
پنجشنبه
28 بهمن 1400
جمعه
29 بهمن 1400
پنجشنبه
05 اسفند 1400
Economy IKA ADA
تاریخ : جمعه 1400/11/22 ساعت پرواز : 04:30
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : سان اکسپرس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی آدانا
Economy ADA GZP
تاریخ : جمعه 1400/11/22 ساعت پرواز : 00:00
مدت پرواز : 00:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی آدانا
هواپیمایی : سان اکسپرس
فرودگاه مقصد : فرودگاه قاضی پاشا
Economy GZP ADA
تاریخ : پنجشنبه 1400/11/28 ساعت پرواز : 00:00
مدت پرواز : 00:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه قاضی پاشا
هواپیمایی : سان اکسپرس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی آدانا
Economy ADA IKA
تاریخ : پنجشنبه 1400/11/28 ساعت پرواز : 23:15
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی آدانا
هواپیمایی : سان اکسپرس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
8,290,000 تومان
9,450,000 تومان
7,940,000 تومان
5,790,000 تومان
---
9,790,000 تومان
11,680,000 تومان
8,700,000 تومان
5,970,000 تومان
---
14,490,000 تومان
18,690,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
14,690,000 تومان
19,000,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
15,490,000 تومان
24,940,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
15,490,000 تومان
20,220,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
15,490,000 تومان
22,110,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
15,890,000 تومان
20,830,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
15,890,000 تومان
20,830,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
16,490,000 تومان
21,740,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
16,790,000 تومان
22,150,000 تومان
-
5,790,000 تومان
---
19,690,000 تومان
29,930,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
20,690,000 تومان
28,040,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
21,790,000 تومان
31,240,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
23,890,000 تومان
32,820,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
25,990,000 تومان
41,950,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
27,000,000 تومان
37,500,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
30,590,000 تومان
47,790,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
33,990,000 تومان
47,830,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
37,190,000 تومان
52,640,000 تومان
6,590,000 تومان
5,790,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان 9,450,000 تومان 7,940,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,790,000 تومان 11,680,000 تومان 8,700,000 تومان 5,970,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان 18,690,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,690,000 تومان 19,000,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,490,000 تومان 24,940,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,490,000 تومان 20,220,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,490,000 تومان 22,110,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,890,000 تومان 20,830,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,890,000 تومان 20,830,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان 21,740,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,790,000 تومان 22,150,000 تومان - 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,690,000 تومان 29,930,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,690,000 تومان 28,040,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,790,000 تومان 31,240,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,890,000 تومان 32,820,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان 41,950,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,000,000 تومان 37,500,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,590,000 تومان 47,790,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,990,000 تومان 47,830,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,190,000 تومان 52,640,000 تومان 6,590,000 تومان 5,790,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN