021-91006778 021-52731

تور آنتالیا ویژه نوروز 1401 (12شب - پگاسوس)

تاریخ های تور
دوشنبه
01 فروردین 1401
شنبه
13 فروردین 1401
Economy IKA ADA
تاریخ : دوشنبه 1401/01/01 ساعت پرواز : 05:10
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی آدانا
Economy ADA GZP
تاریخ : دوشنبه 1401/01/01 ساعت پرواز : 00:00
مدت پرواز : 00:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی آدانا
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه قاضی پاشا
Economy GZP ADA
تاریخ : شنبه 1401/01/13 ساعت پرواز : 23:45
مدت پرواز : 00:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه قاضی پاشا
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی آدانا
Economy ADA IKA
تاریخ : شنبه 1401/01/13 ساعت پرواز : 00:00
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی آدانا
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
23,590,000 تومان
28,790,000 تومان
18,490,000 تومان
16,990,000 تومان
---
25,790,000 تومان
31,390,000 تومان
18,890,000 تومان
16,990,000 تومان
---
30,990,000 تومان
38,390,000 تومان
20,190,000 تومان
16,990,000 تومان
---
30,990,000 تومان
38,090,000 تومان
20,190,000 تومان
16,990,000 تومان
---
33,490,000 تومان
41,790,000 تومان
20,490,000 تومان
16,990,000 تومان
---
34,990,000 تومان
44,490,000 تومان
21,190,000 تومان
16,990,000 تومان
---
38,490,000 تومان
49,990,000 تومان
21,990,000 تومان
16,990,000 تومان
---
38,890,000 تومان
50,790,000 تومان
22,190,000 تومان
16,990,000 تومان
---
39,890,000 تومان
52,390,000 تومان
22,390,000 تومان
16,990,000 تومان
---
40,890,000 تومان
53,990,000 تومان
22,690,000 تومان
16,990,000 تومان
---
41,390,000 تومان
54,490,000 تومان
22,690,000 تومان
16,990,000 تومان
---
41,390,000 تومان
54,490,000 تومان
22,690,000 تومان
16,990,000 تومان
---
42,890,000 تومان
57,190,000 تومان
23,190,000 تومان
16,990,000 تومان
---
42,890,000 تومان
57,190,000 تومان
23,190,000 تومان
16,990,000 تومان
---
46,390,000 تومان
61,390,000 تومان
23,490,000 تومان
16,990,000 تومان
STD
46,890,000 تومان
63,490,000 تومان
23,990,000 تومان
16,990,000 تومان
---
49,990,000 تومان
69,490,000 تومان
32,990,000 تومان
16,990,000 تومان
---
54,390,000 تومان
75,690,000 تومان
24,990,000 تومان
16,990,000 تومان
---
78,990,000 تومان
117,900,000 تومان
27,490,000 تومان
16,990,000 تومان
---
86,490,000 تومان
128,790,000 تومان
28,990,000 تومان
16,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,590,000 تومان 28,790,000 تومان 18,490,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,790,000 تومان 31,390,000 تومان 18,890,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,990,000 تومان 38,390,000 تومان 20,190,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,990,000 تومان 38,090,000 تومان 20,190,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,490,000 تومان 41,790,000 تومان 20,490,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,990,000 تومان 44,490,000 تومان 21,190,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,490,000 تومان 49,990,000 تومان 21,990,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,890,000 تومان 50,790,000 تومان 22,190,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,890,000 تومان 52,390,000 تومان 22,390,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,890,000 تومان 53,990,000 تومان 22,690,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,390,000 تومان 54,490,000 تومان 22,690,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,390,000 تومان 54,490,000 تومان 22,690,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,890,000 تومان 57,190,000 تومان 23,190,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,890,000 تومان 57,190,000 تومان 23,190,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,390,000 تومان 61,390,000 تومان 23,490,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,890,000 تومان 63,490,000 تومان 23,990,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,990,000 تومان 69,490,000 تومان 32,990,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,390,000 تومان 75,690,000 تومان 24,990,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,990,000 تومان 117,900,000 تومان 27,490,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,490,000 تومان 128,790,000 تومان 28,990,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 6شب و 7روز اقامت در هتل
2 بلیط رفت و برگشت
3 ترانسفر فرودگاهی
4 لیدر فارسی زبان
5 گشت شهری همراه با ناهار
6 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
2 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN