021-91006778 021-52731

تور تفلیس بهمن و اسفند 1400 (7شب - قشم ایر)

تاریخ های تور
جمعه
22 بهمن 1400
جمعه
29 بهمن 1400
سه شنبه
26 بهمن 1400
سه شنبه
03 اسفند 1400
Economy IKA TBS
تاریخ : جمعه 1400/11/22 ساعت پرواز : 18:00
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : جمعه 1400/11/29 ساعت پرواز : 21:45
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
7,570,000 تومان
8,580,000 تومان
7,570,000 تومان
6,640,000 تومان
---
7,770,000 تومان
8,790,000 تومان
7,570,000 تومان
6,640,000 تومان
---
8,180,000 تومان
9,600,000 تومان
7,770,000 تومان
6,640,000 تومان
---
9,190,000 تومان
11,630,000 تومان
8,580,000 تومان
6,640,000 تومان
---
9,190,000 تومان
11,630,000 تومان
8,580,000 تومان
6,640,000 تومان
---
9,600,000 تومان
12,640,000 تومان
9,600,000 تومان
6,640,000 تومان
---
10,210,000 تومان
13,660,000 تومان
8,580,000 تومان
6,640,000 تومان
---
10,210,000 تومان
13,660,000 تومان
9,800,000 تومان
6,640,000 تومان
---
10,210,000 تومان
13,860,000 تومان
8,580,000 تومان
6,640,000 تومان
---
10,410,000 تومان
12,850,000 تومان
10,210,000 تومان
6,640,000 تومان
---
11,020,000 تومان
14,270,000 تومان
8,580,000 تومان
6,640,000 تومان
---
11,430,000 تومان
15,490,000 تومان
11,020,000 تومان
6,640,000 تومان
---
11,630,000 تومان
15,080,000 تومان
11,630,000 تومان
6,640,000 تومان
---
11,830,000 تومان
16,910,000 تومان
11,630,000 تومان
6,640,000 تومان
---
12,040,000 تومان
16,700,000 تومان
10,820,000 تومان
6,640,000 تومان
---
12,440,000 تومان
15,890,000 تومان
12,440,000 تومان
6,640,000 تومان
---
12,640,000 تومان
16,700,000 تومان
13,660,000 تومان
6,640,000 تومان
---
13,250,000 تومان
17,720,000 تومان
-
6,640,000 تومان
ECO Room
13,860,000 تومان
19,950,000 تومان
14,670,000 تومان
6,640,000 تومان
---
14,670,000 تومان
21,170,000 تومان
14,670,000 تومان
6,640,000 تومان
ECO Room
14,670,000 تومان
19,140,000 تومان
12,440,000 تومان
6,640,000 تومان
---
15,080,000 تومان
21,170,000 تومان
12,040,000 تومان
6,640,000 تومان
---
15,280,000 تومان
21,780,000 تومان
-
6,640,000 تومان
STD Room
15,890,000 تومان
20,970,000 تومان
13,860,000 تومان
6,640,000 تومان
---
16,300,000 تومان
23,000,000 تومان
14,470,000 تومان
6,640,000 تومان
---
18,530,000 تومان
27,460,000 تومان
13,660,000 تومان
6,640,000 تومان
---
19,140,000 تومان
29,290,000 تومان
14,880,000 تومان
6,640,000 تومان
STD Room
19,750,000 تومان
30,310,000 تومان
20,560,000 تومان
6,640,000 تومان
---
20,970,000 تومان
31,520,000 تومان
16,300,000 تومان
6,640,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,570,000 تومان 8,580,000 تومان 7,570,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,770,000 تومان 8,790,000 تومان 7,570,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,180,000 تومان 9,600,000 تومان 7,770,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,190,000 تومان 11,630,000 تومان 8,580,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,190,000 تومان 11,630,000 تومان 8,580,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,600,000 تومان 12,640,000 تومان 9,600,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,210,000 تومان 13,660,000 تومان 8,580,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,210,000 تومان 13,660,000 تومان 9,800,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,210,000 تومان 13,860,000 تومان 8,580,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,410,000 تومان 12,850,000 تومان 10,210,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,020,000 تومان 14,270,000 تومان 8,580,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,430,000 تومان 15,490,000 تومان 11,020,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,630,000 تومان 15,080,000 تومان 11,630,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,830,000 تومان 16,910,000 تومان 11,630,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,040,000 تومان 16,700,000 تومان 10,820,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,440,000 تومان 15,890,000 تومان 12,440,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,640,000 تومان 16,700,000 تومان 13,660,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,250,000 تومان 17,720,000 تومان - 6,640,000 تومان
توضیحات : ECO Room
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,860,000 تومان 19,950,000 تومان 14,670,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,670,000 تومان 21,170,000 تومان 14,670,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ECO Room
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,670,000 تومان 19,140,000 تومان 12,440,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,080,000 تومان 21,170,000 تومان 12,040,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,280,000 تومان 21,780,000 تومان - 6,640,000 تومان
توضیحات : STD Room
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,890,000 تومان 20,970,000 تومان 13,860,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان 23,000,000 تومان 14,470,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,530,000 تومان 27,460,000 تومان 13,660,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,140,000 تومان 29,290,000 تومان 14,880,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : STD Room
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,750,000 تومان 30,310,000 تومان 20,560,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,970,000 تومان 31,520,000 تومان 16,300,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
• نرخ نوزاد 590.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN