021-91006778 021-52731

تور تفلیس اسفند 1400 (4شب - قشم ایر)

تاریخ های تور
جمعه
13 اسفند 1400
سه شنبه
17 اسفند 1400
جمعه
20 اسفند 1400
سه شنبه
24 اسفند 1400
Economy IKA TBS
تاریخ : جمعه 1400/12/13 ساعت پرواز : 18:00
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : سه شنبه 1400/12/17 ساعت پرواز : 21:45
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
5,650,000 تومان
6,230,000 تومان
5,650,000 تومان
4,590,000 تومان
---
5,650,000 تومان
6,230,000 تومان
5,650,000 تومان
4,590,000 تومان
---
5,650,000 تومان
6,470,000 تومان
5,650,000 تومان
4,590,000 تومان
---
5,650,000 تومان
6,470,000 تومان
5,650,000 تومان
4,590,000 تومان
---
5,890,000 تومان
6,700,000 تومان
5,890,000 تومان
4,590,000 تومان
---
6,060,000 تومان
7,050,000 تومان
6,060,000 تومان
4,590,000 تومان
---
6,060,000 تومان
7,050,000 تومان
6,060,000 تومان
4,590,000 تومان
---
6,060,000 تومان
7,050,000 تومان
6,060,000 تومان
4,590,000 تومان
---
6,230,000 تومان
7,390,000 تومان
6,120,000 تومان
4,590,000 تومان
---
6,470,000 تومان
7,860,000 تومان
6,350,000 تومان
4,590,000 تومان
---
6,470,000 تومان
7,860,000 تومان
6,350,000 تومان
4,590,000 تومان
---
6,470,000 تومان
7,860,000 تومان
6,350,000 تومان
4,590,000 تومان
---
6,520,000 تومان
8,210,000 تومان
6,470,000 تومان
4,590,000 تومان
---
6,810,000 تومان
8,550,000 تومان
6,700,000 تومان
4,590,000 تومان
---
6,810,000 تومان
8,550,000 تومان
6,700,000 تومان
4,590,000 تومان
---
6,810,000 تومان
8,550,000 تومان
6,700,000 تومان
4,590,000 تومان
---
7,100,000 تومان
9,130,000 تومان
6,930,000 تومان
4,590,000 تومان
---
7,100,000 تومان
9,130,000 تومان
6,810,000 تومان
4,590,000 تومان
---
7,100,000 تومان
9,130,000 تومان
6,810,000 تومان
4,590,000 تومان
---
7,100,000 تومان
9,130,000 تومان
6,810,000 تومان
4,590,000 تومان
---
7,390,000 تومان
9,710,000 تومان
7,280,000 تومان
4,590,000 تومان
---
7,390,000 تومان
9,710,000 تومان
7,280,000 تومان
4,590,000 تومان
---
7,680,000 تومان
9,710,000 تومان
7,630,000 تومان
4,590,000 تومان
---
7,680,000 تومان
10,060,000 تومان
7,630,000 تومان
4,590,000 تومان
---
7,680,000 تومان
9,950,000 تومان
7,630,000 تومان
4,590,000 تومان
ECO
7,680,000 تومان
9,710,000 تومان
7,630,000 تومان
4,590,000 تومان
---
7,680,000 تومان
9,710,000 تومان
7,630,000 تومان
4,590,000 تومان
---
7,800,000 تومان
9,830,000 تومان
7,860,000 تومان
4,590,000 تومان
---
9,130,000 تومان
13,190,000 تومان
-
4,590,000 تومان
---
9,130,000 تومان
13,190,000 تومان
-
4,590,000 تومان
---
9,130,000 تومان
12,030,000 تومان
8,900,000 تومان
4,590,000 تومان
---
9,190,000 تومان
11,920,000 تومان
-
4,590,000 تومان
---
9,370,000 تومان
12,270,000 تومان
-
4,590,000 تومان
---
9,710,000 تومان
14,120,000 تومان
-
4,590,000 تومان
ECO Room
10,000,000 تومان
13,770,000 تومان
-
4,590,000 تومان
---
10,000,000 تومان
13,190,000 تومان
-
4,590,000 تومان
---
10,290,000 تومان
13,190,000 تومان
10,290,000 تومان
4,590,000 تومان
---
10,830,000 تومان
18,990,000 تومان
-
4,590,000 تومان
STD Room
12,030,000 تومان
16,670,000 تومان
-
4,590,000 تومان
---
12,320,000 تومان
17,830,000 تومان
-
4,590,000 تومان
---
12,900,000 تومان
18,410,000 تومان
-
4,590,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,650,000 تومان 6,230,000 تومان 5,650,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,650,000 تومان 6,230,000 تومان 5,650,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,650,000 تومان 6,470,000 تومان 5,650,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,650,000 تومان 6,470,000 تومان 5,650,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان 6,700,000 تومان 5,890,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,060,000 تومان 7,050,000 تومان 6,060,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,060,000 تومان 7,050,000 تومان 6,060,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,060,000 تومان 7,050,000 تومان 6,060,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,230,000 تومان 7,390,000 تومان 6,120,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,470,000 تومان 7,860,000 تومان 6,350,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,470,000 تومان 7,860,000 تومان 6,350,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,470,000 تومان 7,860,000 تومان 6,350,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,520,000 تومان 8,210,000 تومان 6,470,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,810,000 تومان 8,550,000 تومان 6,700,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,810,000 تومان 8,550,000 تومان 6,700,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,810,000 تومان 8,550,000 تومان 6,700,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,100,000 تومان 9,130,000 تومان 6,930,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,100,000 تومان 9,130,000 تومان 6,810,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,100,000 تومان 9,130,000 تومان 6,810,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,100,000 تومان 9,130,000 تومان 6,810,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,390,000 تومان 9,710,000 تومان 7,280,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,390,000 تومان 9,710,000 تومان 7,280,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,680,000 تومان 9,710,000 تومان 7,630,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,680,000 تومان 10,060,000 تومان 7,630,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,680,000 تومان 9,950,000 تومان 7,630,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,680,000 تومان 9,710,000 تومان 7,630,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,680,000 تومان 9,710,000 تومان 7,630,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,800,000 تومان 9,830,000 تومان 7,860,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,130,000 تومان 13,190,000 تومان - 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,130,000 تومان 13,190,000 تومان - 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,130,000 تومان 12,030,000 تومان 8,900,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,190,000 تومان 11,920,000 تومان - 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,370,000 تومان 12,270,000 تومان - 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,710,000 تومان 14,120,000 تومان - 4,590,000 تومان
توضیحات : ECO Room
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان 13,770,000 تومان - 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان 13,190,000 تومان - 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,290,000 تومان 13,190,000 تومان 10,290,000 تومان 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,830,000 تومان 18,990,000 تومان - 4,590,000 تومان
توضیحات : STD Room
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,030,000 تومان 16,670,000 تومان - 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,320,000 تومان 17,830,000 تومان - 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان 18,410,000 تومان - 4,590,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
• نرخ نوزاد 590.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN