021-91006778 021-52731

تور آنتالیا اسفند 1400 (6شب - فری برد)

تاریخ های تور
دوشنبه
09 اسفند 1400
یکشنبه
15 اسفند 1400
Economy IKA ADA
تاریخ : دوشنبه 1400/12/09 ساعت پرواز : 05:10
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : فری برد
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی آدانا
Economy ADA GZP
تاریخ : دوشنبه 1400/12/09 ساعت پرواز : 00:00
مدت پرواز : 00:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی آدانا
هواپیمایی : فری برد
فرودگاه مقصد : فرودگاه قاضی پاشا
Economy GZP ADA
تاریخ : يكشنبه 1400/12/15 ساعت پرواز : 00:00
مدت پرواز : 00:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه قاضی پاشا
هواپیمایی : فری برد
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی آدانا
Economy ADA IKA
تاریخ : يكشنبه 1400/12/15 ساعت پرواز : 23:45
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی آدانا
هواپیمایی : فری برد
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
7,690,000 تومان
8,990,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
8,290,000 تومان
9,390,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
9,390,000 تومان
11,090,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
9,790,000 تومان
11,590,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
10,790,000 تومان
14,090,000 تومان
6,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
10,890,000 تومان
13,290,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
10,890,000 تومان
13,290,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
11,290,000 تومان
14,090,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
11,390,000 تومان
14,990,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
12,690,000 تومان
16,590,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
13,090,000 تومان
17,190,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
13,290,000 تومان
16,790,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
13,790,000 تومان
17,590,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
13,890,000 تومان
18,590,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
14,090,000 تومان
17,990,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
14,090,000 تومان
17,990,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
14,290,000 تومان
18,290,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
14,290,000 تومان
18,290,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
15,090,000 تومان
19,490,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
15,190,000 تومان
20,690,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
16,790,000 تومان
24,290,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
16,990,000 تومان
25,190,000 تومان
8,690,000 تومان
5,090,000 تومان
---
17,190,000 تومان
22,790,000 تومان
5,590,000 تومان
5,090,000 تومان
---
18,090,000 تومان
24,090,000 تومان
9,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
18,990,000 تومان
26,690,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
19,190,000 تومان
25,690,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
19,990,000 تومان
26,890,000 تومان
10,190,000 تومان
5,090,000 تومان
---
20,190,000 تومان
27,190,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
24,190,000 تومان
33,190,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
24,990,000 تومان
36,190,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
26,090,000 تومان
36,090,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
29,890,000 تومان
41,790,000 تومان
5,990,000 تومان
5,090,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان 8,990,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان 9,390,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,390,000 تومان 11,090,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,790,000 تومان 11,590,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,790,000 تومان 14,090,000 تومان 6,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,890,000 تومان 13,290,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,890,000 تومان 13,290,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,290,000 تومان 14,090,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,390,000 تومان 14,990,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,690,000 تومان 16,590,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,090,000 تومان 17,190,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,290,000 تومان 16,790,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,790,000 تومان 17,590,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,890,000 تومان 18,590,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,090,000 تومان 17,990,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,090,000 تومان 17,990,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,290,000 تومان 18,290,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,290,000 تومان 18,290,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,090,000 تومان 19,490,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,190,000 تومان 20,690,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,790,000 تومان 24,290,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان 25,190,000 تومان 8,690,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,190,000 تومان 22,790,000 تومان 5,590,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,090,000 تومان 24,090,000 تومان 9,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان 26,690,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,190,000 تومان 25,690,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان 26,890,000 تومان 10,190,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,190,000 تومان 27,190,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,190,000 تومان 33,190,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان 36,190,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,090,000 تومان 36,090,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,890,000 تومان 41,790,000 تومان 5,990,000 تومان 5,090,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN