021-91006778 021-52731

تور آنتالیا ویژه نوروز 1401 (7شب - کیش ایر)

Economy IKA ADA
تاریخ : پنجشنبه 1401/01/04 ساعت پرواز : 11:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : کیش ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی آدانا
Economy ADA GZP
تاریخ : پنجشنبه 1401/01/04 ساعت پرواز : 00:00
مدت پرواز : 00:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی آدانا
هواپیمایی : کیش ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه قاضی پاشا
Economy GZP ADA
تاریخ : پنجشنبه 1401/01/11 ساعت پرواز : 13:15
مدت پرواز : 00:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه قاضی پاشا
هواپیمایی : کیش ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی آدانا
Economy ADA IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/01/11 ساعت پرواز : 00:00
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی آدانا
هواپیمایی : کیش ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
14,590,000 تومان
16,890,000 تومان
11,290,000 تومان
9,990,000 تومان
---
14,990,000 تومان
17,790,000 تومان
11,490,000 تومان
9,990,000 تومان
---
15,990,000 تومان
17,990,000 تومان
11,990,000 تومان
9,990,000 تومان
---
16,390,000 تومان
18,790,000 تومان
12,190,000 تومان
9,990,000 تومان
---
16,890,000 تومان
21,190,000 تومان
12,490,000 تومان
9,990,000 تومان
---
18,490,000 تومان
21,890,000 تومان
12,890,000 تومان
9,990,000 تومان
---
19,990,000 تومان
24,590,000 تومان
13,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
19,990,000 تومان
24,990,000 تومان
13,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
20,490,000 تومان
26,290,000 تومان
13,890,000 تومان
9,990,000 تومان
---
20,690,000 تومان
25,590,000 تومان
13,990,000 تومان
9,990,000 تومان
---
20,990,000 تومان
26,390,000 تومان
14,290,000 تومان
9,990,000 تومان
---
21,390,000 تومان
25,890,000 تومان
14,790,000 تومان
9,990,000 تومان
---
23,890,000 تومان
29,690,000 تومان
15,790,000 تومان
9,990,000 تومان
---
23,990,000 تومان
29,990,000 تومان
1,579,000 تومان
9,990,000 تومان
---
24,490,000 تومان
30,590,000 تومان
15,990,000 تومان
9,990,000 تومان
---
24,490,000 تومان
31,590,000 تومان
15,990,000 تومان
9,990,000 تومان
---
24,490,000 تومان
31,590,000 تومان
15,990,000 تومان
9,990,000 تومان
---
25,990,000 تومان
34,590,000 تومان
16,590,000 تومان
9,990,000 تومان
---
27,190,000 تومان
35,190,000 تومان
17,190,000 تومان
9,990,000 تومان
---
28,590,000 تومان
36,690,000 تومان
17,890,000 تومان
9,990,000 تومان
---
29,990,000 تومان
38,690,000 تومان
18,290,000 تومان
9,990,000 تومان
---
31,390,000 تومان
40,590,000 تومان
18,890,000 تومان
9,990,000 تومان
---
33,590,000 تومان
44,290,000 تومان
19,990,000 تومان
9,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,590,000 تومان 16,890,000 تومان 11,290,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان 17,790,000 تومان 11,490,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان 17,990,000 تومان 11,990,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,390,000 تومان 18,790,000 تومان 12,190,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,890,000 تومان 21,190,000 تومان 12,490,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان 21,890,000 تومان 12,890,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان 24,590,000 تومان 13,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان 24,990,000 تومان 13,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان 26,290,000 تومان 13,890,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,690,000 تومان 25,590,000 تومان 13,990,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان 26,390,000 تومان 14,290,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,390,000 تومان 25,890,000 تومان 14,790,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,890,000 تومان 29,690,000 تومان 15,790,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان 29,990,000 تومان 1,579,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,490,000 تومان 30,590,000 تومان 15,990,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,490,000 تومان 31,590,000 تومان 15,990,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,490,000 تومان 31,590,000 تومان 15,990,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان 34,590,000 تومان 16,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,190,000 تومان 35,190,000 تومان 17,190,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,590,000 تومان 36,690,000 تومان 17,890,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان 38,690,000 تومان 18,290,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,390,000 تومان 40,590,000 تومان 18,890,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,590,000 تومان 44,290,000 تومان 19,990,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 7شب و 8روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
2 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN