021-91006778 021-52731

تور تفلیس ویژه نوروز 1401 (7شب - قشم ایر)

تاریخ های تور
چهار شنبه
25 اسفند 1400
چهار شنبه
03 فروردین 1401
پنجشنبه
26 اسفند 1400
پنجشنبه
04 فروردین 1401
جمعه
27 اسفند 1400
جمعه
05 فروردین 1401
یکشنبه
29 اسفند 1400
یکشنبه
07 فروردین 1401
دوشنبه
01 فروردین 1401
دوشنبه
08 فروردین 1401
سه شنبه
02 فروردین 1401
سه شنبه
09 فروردین 1401
چهار شنبه
03 فروردین 1401
چهار شنبه
10 فروردین 1401
پنجشنبه
04 فروردین 1401
پنجشنبه
11 فروردین 1401
جمعه
05 فروردین 1401
جمعه
12 فروردین 1401
یکشنبه
07 فروردین 1401
یکشنبه
14 فروردین 1401
دوشنبه
08 فروردین 1401
دوشنبه
15 فروردین 1401
Economy IKA TBS
تاریخ : چهارشنبه 1401/01/03 ساعت پرواز : 18:00
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/01/10 ساعت پرواز : 21:45
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
9,360,000 تومان
10,780,000 تومان
9,360,000 تومان
8,090,000 تومان
---
9,360,000 تومان
10,780,000 تومان
9,360,000 تومان
8,090,000 تومان
---
9,460,000 تومان
10,980,000 تومان
9,360,000 تومان
8,090,000 تومان
---
9,770,000 تومان
10,980,000 تومان
9,770,000 تومان
8,090,000 تومان
---
9,770,000 تومان
10,980,000 تومان
9,770,000 تومان
8,090,000 تومان
---
9,870,000 تومان
11,490,000 تومان
9,870,000 تومان
8,090,000 تومان
---
10,640,000 تومان
13,480,000 تومان
10,440,000 تومان
8,090,000 تومان
---
10,640,000 تومان
13,480,000 تومان
10,440,000 تومان
8,090,000 تومان
---
10,840,000 تومان
12,870,000 تومان
10,640,000 تومان
8,090,000 تومان
---
11,660,000 تومان
15,110,000 تومان
10,440,000 تومان
8,090,000 تومان
---
11,660,000 تومان
14,900,000 تومان
10,840,000 تومان
8,090,000 تومان
---
11,660,000 تومان
14,900,000 تومان
10,840,000 تومان
8,090,000 تومان
---
11,860,000 تومان
15,920,000 تومان
10,640,000 تومان
8,090,000 تومان
---
11,860,000 تومان
14,900,000 تومان
10,240,000 تومان
8,090,000 تومان
---
11,860,000 تومان
15,110,000 تومان
10,840,000 تومان
8,090,000 تومان
---
11,860,000 تومان
14,900,000 تومان
10,640,000 تومان
8,090,000 تومان
---
12,160,000 تومان
15,510,000 تومان
10,240,000 تومان
8,090,000 تومان
---
12,270,000 تومان
16,330,000 تومان
11,860,000 تومان
8,090,000 تومان
---
12,370,000 تومان
15,920,000 تومان
11,860,000 تومان
8,090,000 تومان
---
12,370,000 تومان
16,930,000 تومان
11,860,000 تومان
8,090,000 تومان
---
12,370,000 تومان
16,930,000 تومان
11,860,000 تومان
8,090,000 تومان
ECO
12,870,000 تومان
16,930,000 تومان
10,240,000 تومان
8,090,000 تومان
---
12,870,000 تومان
17,950,000 تومان
12,670,000 تومان
8,090,000 تومان
---
12,870,000 تومان
16,930,000 تومان
12,470,000 تومان
8,090,000 تومان
---
12,870,000 تومان
17,540,000 تومان
12,670,000 تومان
8,090,000 تومان
---
13,380,000 تومان
17,950,000 تومان
11,860,000 تومان
8,090,000 تومان
---
13,380,000 تومان
16,930,000 تومان
11,860,000 تومان
8,090,000 تومان
---
14,300,000 تومان
18,560,000 تومان
12,870,000 تومان
8,090,000 تومان
ECO
14,400,000 تومان
19,980,000 تومان
12,870,000 تومان
8,090,000 تومان
---
14,400,000 تومان
18,960,000 تومان
13,890,000 تومان
8,090,000 تومان
STD
15,410,000 تومان
20,990,000 تومان
14,900,000 تومان
8,090,000 تومان
---
15,720,000 تومان
21,600,000 تومان
12,870,000 تومان
8,090,000 تومان
STD
15,920,000 تومان
20,990,000 تومان
-
8,090,000 تومان
---
15,920,000 تومان
24,040,000 تومان
15,310,000 تومان
8,090,000 تومان
---
16,430,000 تومان
23,020,000 تومان
14,900,000 تومان
8,090,000 تومان
---
16,430,000 تومان
24,040,000 تومان
15,920,000 تومان
8,090,000 تومان
---
16,930,000 تومان
24,040,000 تومان
14,900,000 تومان
8,090,000 تومان
---
16,930,000 تومان
25,460,000 تومان
14,900,000 تومان
8,090,000 تومان
ECO
17,850,000 تومان
24,040,000 تومان
15,920,000 تومان
8,090,000 تومان
---
18,960,000 تومان
28,100,000 تومان
17,950,000 تومان
8,090,000 تومان
---
19,370,000 تومان
30,940,000 تومان
18,560,000 تومان
8,090,000 تومان
---
22,520,000 تومان
36,220,000 تومان
17,950,000 تومان
8,090,000 تومان
STD
23,020,000 تومان
33,170,000 تومان
17,950,000 تومان
8,090,000 تومان
---
23,330,000 تومان
38,050,000 تومان
22,010,000 تومان
8,090,000 تومان
---
23,330,000 تومان
38,050,000 تومان
22,010,000 تومان
8,090,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,360,000 تومان 10,780,000 تومان 9,360,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,360,000 تومان 10,780,000 تومان 9,360,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,460,000 تومان 10,980,000 تومان 9,360,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,770,000 تومان 10,980,000 تومان 9,770,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,770,000 تومان 10,980,000 تومان 9,770,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,870,000 تومان 11,490,000 تومان 9,870,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,640,000 تومان 13,480,000 تومان 10,440,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,640,000 تومان 13,480,000 تومان 10,440,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,840,000 تومان 12,870,000 تومان 10,640,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,660,000 تومان 15,110,000 تومان 10,440,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,660,000 تومان 14,900,000 تومان 10,840,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,660,000 تومان 14,900,000 تومان 10,840,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,860,000 تومان 15,920,000 تومان 10,640,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,860,000 تومان 14,900,000 تومان 10,240,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,860,000 تومان 15,110,000 تومان 10,840,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,860,000 تومان 14,900,000 تومان 10,640,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,160,000 تومان 15,510,000 تومان 10,240,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,270,000 تومان 16,330,000 تومان 11,860,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,370,000 تومان 15,920,000 تومان 11,860,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,370,000 تومان 16,930,000 تومان 11,860,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,370,000 تومان 16,930,000 تومان 11,860,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,870,000 تومان 16,930,000 تومان 10,240,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,870,000 تومان 17,950,000 تومان 12,670,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,870,000 تومان 16,930,000 تومان 12,470,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,870,000 تومان 17,540,000 تومان 12,670,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,380,000 تومان 17,950,000 تومان 11,860,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,380,000 تومان 16,930,000 تومان 11,860,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,300,000 تومان 18,560,000 تومان 12,870,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان 19,980,000 تومان 12,870,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان 18,960,000 تومان 13,890,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,410,000 تومان 20,990,000 تومان 14,900,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,720,000 تومان 21,600,000 تومان 12,870,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,920,000 تومان 20,990,000 تومان - 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,920,000 تومان 24,040,000 تومان 15,310,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,430,000 تومان 23,020,000 تومان 14,900,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,430,000 تومان 24,040,000 تومان 15,920,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,930,000 تومان 24,040,000 تومان 14,900,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,930,000 تومان 25,460,000 تومان 14,900,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,850,000 تومان 24,040,000 تومان 15,920,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,960,000 تومان 28,100,000 تومان 17,950,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,370,000 تومان 30,940,000 تومان 18,560,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,520,000 تومان 36,220,000 تومان 17,950,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,020,000 تومان 33,170,000 تومان 17,950,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,330,000 تومان 38,050,000 تومان 22,010,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,330,000 تومان 38,050,000 تومان 22,010,000 تومان 8,090,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
• نرخ نوزاد 590.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN