021-91006778 021-52731

تور آنتالیا نوروز 1401 (6شب - فری برد)

Economy IKA AYT
تاریخ : جمعه 1401/01/12 ساعت پرواز : 02:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : فری برد
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی آنتالیا
Economy AYT IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/01/18 ساعت پرواز : 00:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی آنتالیا
هواپیمایی : فری برد
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
7,395,000 تومان
8,300,000 تومان
6,975,000 تومان
6,490,000 تومان
---
7,800,000 تومان
9,185,000 تومان
6,915,000 تومان
6,490,000 تومان
---
8,315,000 تومان
9,200,000 تومان
7,425,000 تومان
6,490,000 تومان
---
9,185,000 تومان
10,780,000 تومان
7,855,000 تومان
6,490,000 تومان
---
9,935,000 تومان
11,975,000 تومان
8,235,000 تومان
6,490,000 تومان
---
10,070,000 تومان
12,725,000 تومان
8,300,000 تومان
6,490,000 تومان
---
10,250,000 تومان
12,725,000 تومان
8,390,000 تومان
6,490,000 تومان
---
10,780,000 تومان
12,900,000 تومان
8,655,000 تومان
6,490,000 تومان
---
11,310,000 تومان
12,110,000 تومان
8,920,000 تومان
6,490,000 تومان
---
11,310,000 تومان
14,655,000 تومان
8,920,000 تومان
6,490,000 تومان
---
11,840,000 تومان
15,560,000 تومان
9,185,000 تومان
6,490,000 تومان
---
12,220,000 تومان
14,960,000 تومان
9,475,000 تومان
6,490,000 تومان
---
12,370,000 تومان
15,290,000 تومان
9,450,000 تومان
6,490,000 تومان
---
13,140,000 تومان
19,620,000 تومان
9,900,000 تومان
6,490,000 تومان
---
13,200,000 تومان
17,665,000 تومان
10,020,000 تومان
6,490,000 تومان
---
13,330,000 تومان
18,090,000 تومان
9,930,000 تومان
6,490,000 تومان
---
13,560,000 تومان
17,680,000 تومان
10,245,000 تومان
6,490,000 تومان
---
13,610,000 تومان
17,150,000 تومان
10,070,000 تومان
6,490,000 تومان
---
13,965,000 تومان
17,680,000 تومان
10,250,000 تومان
6,490,000 تومان
---
14,490,000 تومان
22,455,000 تومان
10,510,000 تومان
6,490,000 تومان
---
14,495,000 تومان
18,475,000 تومان
10,515,000 تومان
6,490,000 تومان
---
15,030,000 تومان
21,830,000 تومان
10,780,000 تومان
6,490,000 تومان
---
15,900,000 تومان
20,595,000 تومان
11,215,000 تومان
6,490,000 تومان
---
16,250,000 تومان
21,110,000 تومان
11,390,000 تومان
6,490,000 تومان
---
17,150,000 تومان
22,460,000 تومان
11,840,000 تومان
6,490,000 تومان
---
18,220,000 تومان
27,560,000 تومان
12,375,000 تومان
6,490,000 تومان
---
19,595,000 تومان
27,355,000 تومان
13,140,000 تومان
6,490,000 تومان
---
20,485,000 تومان
30,150,000 تومان
13,580,000 تومان
6,490,000 تومان
---
22,815,000 تومان
30,955,000 تومان
14,675,000 تومان
6,490,000 تومان
---
22,960,000 تومان
31,100,000 تومان
14,820,000 تومان
6,490,000 تومان
---
25,160,000 تومان
34,475,000 تومان
15,845,000 تومان
6,490,000 تومان
---
26,170,000 تومان
35,890,000 تومان
16,450,000 تومان
6,490,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,395,000 تومان 8,300,000 تومان 6,975,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,800,000 تومان 9,185,000 تومان 6,915,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,315,000 تومان 9,200,000 تومان 7,425,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,185,000 تومان 10,780,000 تومان 7,855,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,935,000 تومان 11,975,000 تومان 8,235,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,070,000 تومان 12,725,000 تومان 8,300,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,250,000 تومان 12,725,000 تومان 8,390,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,780,000 تومان 12,900,000 تومان 8,655,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,310,000 تومان 12,110,000 تومان 8,920,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,310,000 تومان 14,655,000 تومان 8,920,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,840,000 تومان 15,560,000 تومان 9,185,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,220,000 تومان 14,960,000 تومان 9,475,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,370,000 تومان 15,290,000 تومان 9,450,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,140,000 تومان 19,620,000 تومان 9,900,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,200,000 تومان 17,665,000 تومان 10,020,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,330,000 تومان 18,090,000 تومان 9,930,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,560,000 تومان 17,680,000 تومان 10,245,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,610,000 تومان 17,150,000 تومان 10,070,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,965,000 تومان 17,680,000 تومان 10,250,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان 22,455,000 تومان 10,510,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,495,000 تومان 18,475,000 تومان 10,515,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,030,000 تومان 21,830,000 تومان 10,780,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان 20,595,000 تومان 11,215,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,250,000 تومان 21,110,000 تومان 11,390,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,150,000 تومان 22,460,000 تومان 11,840,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,220,000 تومان 27,560,000 تومان 12,375,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,595,000 تومان 27,355,000 تومان 13,140,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,485,000 تومان 30,150,000 تومان 13,580,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,815,000 تومان 30,955,000 تومان 14,675,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,960,000 تومان 31,100,000 تومان 14,820,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,160,000 تومان 34,475,000 تومان 15,845,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,170,000 تومان 35,890,000 تومان 16,450,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN