021-91006778 021-52731

تور تفلیس اسفند 1400 (3شب - قشم ایر)

تاریخ های تور
سه شنبه
03 اسفند 1400
جمعه
06 اسفند 1400
سه شنبه
17 اسفند 1400
جمعه
20 اسفند 1400
Economy IKA TBS
تاریخ : سه شنبه 1400/12/17 ساعت پرواز : 18:00
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : جمعه 1400/12/20 ساعت پرواز : 21:45
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
5,490,000 تومان
5,920,000 تومان
5,490,000 تومان
4,790,000 تومان
---
5,490,000 تومان
5,920,000 تومان
5,490,000 تومان
4,790,000 تومان
---
5,690,000 تومان
6,300,000 تومان
5,690,000 تومان
4,790,000 تومان
---
5,690,000 تومان
6,300,000 تومان
5,690,000 تومان
4,790,000 تومان
---
5,860,000 تومان
6,470,000 تومان
5,860,000 تومان
4,790,000 تومان
---
5,990,000 تومان
6,730,000 تومان
5,990,000 تومان
4,790,000 تومان
---
5,990,000 تومان
6,730,000 تومان
5,990,000 تومان
4,790,000 تومان
---
5,990,000 تومان
6,730,000 تومان
5,990,000 تومان
4,790,000 تومان
---
6,120,000 تومان
6,990,000 تومان
6,040,000 تومان
4,790,000 تومان
---
6,280,000 تومان
7,320,000 تومان
6,190,000 تومان
4,790,000 تومان
---
6,280,000 تومان
7,320,000 تومان
6,190,000 تومان
4,790,000 تومان
---
6,300,000 تومان
7,340,000 تومان
6,210,000 تومان
4,790,000 تومان
---
6,320,000 تومان
7,580,000 تومان
6,280,000 تومان
4,790,000 تومان
---
6,700,000 تومان
8,000,000 تومان
6,610,000 تومان
4,790,000 تومان
---
6,700,000 تومان
8,000,000 تومان
6,610,000 تومان
4,790,000 تومان
---
6,920,000 تومان
8,440,000 تومان
6,790,000 تومان
4,790,000 تومان
---
6,920,000 تومان
8,440,000 تومان
6,700,000 تومان
4,790,000 تومان
---
6,920,000 تومان
8,440,000 تومان
6,700,000 تومان
4,790,000 تومان
---
6,970,000 تومان
8,490,000 تومان
7,010,000 تومان
4,790,000 تومان
---
7,060,000 تومان
8,360,000 تومان
6,970,000 تومان
4,790,000 تومان
---
7,130,000 تومان
8,870,000 تومان
7,050,000 تومان
4,790,000 تومان
---
7,130,000 تومان
8,870,000 تومان
7,050,000 تومان
4,790,000 تومان
---
7,250,000 تومان
8,770,000 تومان
7,210,000 تومان
4,790,000 تومان
---
7,350,000 تومان
8,870,000 تومان
7,310,000 تومان
4,790,000 تومان
---
7,350,000 تومان
9,140,000 تومان
7,310,000 تومان
4,790,000 تومان
---
7,350,000 تومان
9,050,000 تومان
7,310,000 تومان
4,790,000 تومان
ECO
7,410,000 تومان
8,930,000 تومان
7,370,000 تومان
4,790,000 تومان
---
8,500,000 تومان
11,540,000 تومان
8,330,000 تومان
4,790,000 تومان
---
8,500,000 تومان
11,540,000 تومان
8,330,000 تومان
4,790,000 تومان
---
8,500,000 تومان
10,670,000 تومان
8,330,000 تومان
4,790,000 تومان
---
8,540,000 تومان
10,590,000 تومان
-
4,790,000 تومان
---
8,670,000 تومان
10,850,000 تومان
-
4,790,000 تومان
---
8,930,000 تومان
12,240,000 تومان
5,450,000 تومان
4,790,000 تومان
ECO
9,050,000 تومان
11,880,000 تومان
8,830,000 تومان
4,790,000 تومان
---
9,150,000 تومان
11,540,000 تومان
8,930,000 تومان
4,790,000 تومان
---
9,370,000 تومان
11,540,000 تومان
9,370,000 تومان
4,790,000 تومان
---
10,670,000 تومان
14,150,000 تومان
-
4,790,000 تومان
---
10,940,000 تومان
15,070,000 تومان
-
4,790,000 تومان
---
11,330,000 تومان
15,460,000 تومان
-
4,790,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان 5,920,000 تومان 5,490,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان 5,920,000 تومان 5,490,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان 6,300,000 تومان 5,690,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان 6,300,000 تومان 5,690,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,860,000 تومان 6,470,000 تومان 5,860,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان 6,730,000 تومان 5,990,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان 6,730,000 تومان 5,990,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان 6,730,000 تومان 5,990,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,120,000 تومان 6,990,000 تومان 6,040,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,280,000 تومان 7,320,000 تومان 6,190,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,280,000 تومان 7,320,000 تومان 6,190,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,300,000 تومان 7,340,000 تومان 6,210,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,320,000 تومان 7,580,000 تومان 6,280,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,700,000 تومان 8,000,000 تومان 6,610,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,700,000 تومان 8,000,000 تومان 6,610,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,920,000 تومان 8,440,000 تومان 6,790,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,920,000 تومان 8,440,000 تومان 6,700,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,920,000 تومان 8,440,000 تومان 6,700,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,970,000 تومان 8,490,000 تومان 7,010,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,060,000 تومان 8,360,000 تومان 6,970,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,130,000 تومان 8,870,000 تومان 7,050,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,130,000 تومان 8,870,000 تومان 7,050,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,250,000 تومان 8,770,000 تومان 7,210,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,350,000 تومان 8,870,000 تومان 7,310,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,350,000 تومان 9,140,000 تومان 7,310,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,350,000 تومان 9,050,000 تومان 7,310,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,410,000 تومان 8,930,000 تومان 7,370,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان 11,540,000 تومان 8,330,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان 11,540,000 تومان 8,330,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان 10,670,000 تومان 8,330,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,540,000 تومان 10,590,000 تومان - 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,670,000 تومان 10,850,000 تومان - 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,930,000 تومان 12,240,000 تومان 5,450,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,050,000 تومان 11,880,000 تومان 8,830,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,150,000 تومان 11,540,000 تومان 8,930,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,370,000 تومان 11,540,000 تومان 9,370,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,670,000 تومان 14,150,000 تومان - 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,940,000 تومان 15,070,000 تومان - 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,330,000 تومان 15,460,000 تومان - 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
• نرخ نوزاد 590.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN