021-91006778 021-52731

تور تفلیس اسفند 1400 (3شب - قشم ایر)

تاریخ های تور
سه شنبه
03 اسفند 1400
جمعه
06 اسفند 1400
سه شنبه
17 اسفند 1400
جمعه
20 اسفند 1400
Economy IKA TBS
تاریخ : سه شنبه 1400/12/03 ساعت پرواز : 18:00
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : جمعه 1400/12/06 ساعت پرواز : 21:45
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
4,990,000 تومان
5,420,000 تومان
4,990,000 تومان
4,290,000 تومان
---
4,990,000 تومان
5,420,000 تومان
4,990,000 تومان
4,290,000 تومان
---
5,190,000 تومان
5,800,000 تومان
5,190,000 تومان
4,290,000 تومان
---
5,190,000 تومان
5,800,000 تومان
5,190,000 تومان
4,290,000 تومان
---
5,360,000 تومان
5,970,000 تومان
5,360,000 تومان
4,290,000 تومان
---
5,490,000 تومان
6,230,000 تومان
5,490,000 تومان
4,290,000 تومان
---
5,490,000 تومان
6,230,000 تومان
5,490,000 تومان
4,290,000 تومان
---
5,490,000 تومان
6,230,000 تومان
5,490,000 تومان
4,290,000 تومان
---
5,620,000 تومان
6,490,000 تومان
5,540,000 تومان
4,290,000 تومان
---
5,780,000 تومان
6,820,000 تومان
5,690,000 تومان
4,290,000 تومان
---
5,780,000 تومان
6,820,000 تومان
5,690,000 تومان
4,290,000 تومان
---
5,800,000 تومان
6,840,000 تومان
5,710,000 تومان
4,290,000 تومان
---
5,820,000 تومان
7,080,000 تومان
5,780,000 تومان
4,290,000 تومان
---
6,200,000 تومان
7,500,000 تومان
6,110,000 تومان
4,290,000 تومان
---
6,200,000 تومان
7,500,000 تومان
6,110,000 تومان
4,290,000 تومان
---
6,420,000 تومان
7,940,000 تومان
6,290,000 تومان
4,290,000 تومان
---
6,420,000 تومان
7,940,000 تومان
6,200,000 تومان
4,290,000 تومان
---
6,420,000 تومان
7,940,000 تومان
6,200,000 تومان
4,290,000 تومان
---
6,470,000 تومان
7,990,000 تومان
6,510,000 تومان
4,290,000 تومان
---
6,560,000 تومان
7,860,000 تومان
6,470,000 تومان
4,290,000 تومان
---
6,630,000 تومان
8,370,000 تومان
6,550,000 تومان
4,290,000 تومان
---
6,630,000 تومان
8,370,000 تومان
6,550,000 تومان
4,290,000 تومان
---
6,750,000 تومان
8,270,000 تومان
6,710,000 تومان
4,290,000 تومان
---
6,850,000 تومان
8,370,000 تومان
6,810,000 تومان
4,290,000 تومان
---
6,850,000 تومان
8,640,000 تومان
6,810,000 تومان
4,290,000 تومان
---
6,850,000 تومان
8,550,000 تومان
6,810,000 تومان
4,290,000 تومان
ECO
6,910,000 تومان
8,430,000 تومان
6,870,000 تومان
4,290,000 تومان
---
8,000,000 تومان
11,040,000 تومان
7,830,000 تومان
4,290,000 تومان
---
8,000,000 تومان
11,040,000 تومان
7,830,000 تومان
4,290,000 تومان
---
8,000,000 تومان
10,170,000 تومان
7,830,000 تومان
4,290,000 تومان
---
8,040,000 تومان
10,090,000 تومان
-
4,290,000 تومان
---
8,170,000 تومان
10,350,000 تومان
-
4,290,000 تومان
---
8,430,000 تومان
11,740,000 تومان
4,950,000 تومان
4,290,000 تومان
ECO
8,550,000 تومان
11,380,000 تومان
8,330,000 تومان
4,290,000 تومان
---
8,650,000 تومان
11,040,000 تومان
8,430,000 تومان
4,290,000 تومان
---
8,870,000 تومان
11,040,000 تومان
8,870,000 تومان
4,290,000 تومان
---
10,170,000 تومان
13,650,000 تومان
-
4,290,000 تومان
---
10,440,000 تومان
14,570,000 تومان
-
4,290,000 تومان
---
10,830,000 تومان
14,960,000 تومان
-
4,290,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان 5,420,000 تومان 4,990,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان 5,420,000 تومان 4,990,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,190,000 تومان 5,800,000 تومان 5,190,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,190,000 تومان 5,800,000 تومان 5,190,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,360,000 تومان 5,970,000 تومان 5,360,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان 6,230,000 تومان 5,490,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان 6,230,000 تومان 5,490,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان 6,230,000 تومان 5,490,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,620,000 تومان 6,490,000 تومان 5,540,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,780,000 تومان 6,820,000 تومان 5,690,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,780,000 تومان 6,820,000 تومان 5,690,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,800,000 تومان 6,840,000 تومان 5,710,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,820,000 تومان 7,080,000 تومان 5,780,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,200,000 تومان 7,500,000 تومان 6,110,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,200,000 تومان 7,500,000 تومان 6,110,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,420,000 تومان 7,940,000 تومان 6,290,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,420,000 تومان 7,940,000 تومان 6,200,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,420,000 تومان 7,940,000 تومان 6,200,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,470,000 تومان 7,990,000 تومان 6,510,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,560,000 تومان 7,860,000 تومان 6,470,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,630,000 تومان 8,370,000 تومان 6,550,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,630,000 تومان 8,370,000 تومان 6,550,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,750,000 تومان 8,270,000 تومان 6,710,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,850,000 تومان 8,370,000 تومان 6,810,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,850,000 تومان 8,640,000 تومان 6,810,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,850,000 تومان 8,550,000 تومان 6,810,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,910,000 تومان 8,430,000 تومان 6,870,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,000,000 تومان 11,040,000 تومان 7,830,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,000,000 تومان 11,040,000 تومان 7,830,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,000,000 تومان 10,170,000 تومان 7,830,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,040,000 تومان 10,090,000 تومان - 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,170,000 تومان 10,350,000 تومان - 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,430,000 تومان 11,740,000 تومان 4,950,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,550,000 تومان 11,380,000 تومان 8,330,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,650,000 تومان 11,040,000 تومان 8,430,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,870,000 تومان 11,040,000 تومان 8,870,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,170,000 تومان 13,650,000 تومان - 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,440,000 تومان 14,570,000 تومان - 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,830,000 تومان 14,960,000 تومان - 4,290,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
• نرخ نوزاد 590.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN