021-91006778 021-52731

تور تفلیس اسفند 1400 (7شب - قشم ایر)

تاریخ های تور
سه شنبه
10 اسفند 1400
سه شنبه
17 اسفند 1400
جمعه
13 اسفند 1400
جمعه
20 اسفند 1400
Economy IKA TBS
تاریخ : سه شنبه 1400/12/10 ساعت پرواز : 18:00
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : سه شنبه 1400/12/17 ساعت پرواز : 21:45
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
6,270,000 تومان
7,280,000 تومان
6,270,000 تومان
5,290,000 تومان
---
6,270,000 تومان
7,280,000 تومان
6,270,000 تومان
5,290,000 تومان
---
6,270,000 تومان
7,690,000 تومان
6,270,000 تومان
5,290,000 تومان
---
6,270,000 تومان
7,690,000 تومان
6,270,000 تومان
5,290,000 تومان
---
6,680,000 تومان
8,100,000 تومان
6,680,000 تومان
5,290,000 تومان
---
6,820,000 تومان
29,860,000 تومان
-
5,290,000 تومان
STD Room
6,980,000 تومان
8,710,000 تومان
6,980,000 تومان
5,290,000 تومان
---
6,980,000 تومان
8,710,000 تومان
6,980,000 تومان
5,290,000 تومان
---
6,980,000 تومان
8,710,000 تومان
6,980,000 تومان
5,290,000 تومان
---
7,280,000 تومان
9,310,000 تومان
7,080,000 تومان
5,290,000 تومان
---
7,690,000 تومان
10,130,000 تومان
7,490,000 تومان
5,290,000 تومان
---
7,930,000 تومان
10,370,000 تومان
7,730,000 تومان
5,290,000 تومان
---
7,930,000 تومان
10,370,000 تومان
7,730,000 تومان
5,290,000 تومان
---
8,030,000 تومان
10,980,000 تومان
7,930,000 تومان
5,290,000 تومان
---
8,840,000 تومان
11,880,000 تومان
8,640,000 تومان
5,290,000 تومان
---
8,840,000 تومان
11,880,000 تومان
8,640,000 تومان
5,290,000 تومان
---
8,860,000 تومان
12,410,000 تومان
8,350,000 تومان
5,290,000 تومان
---
8,860,000 تومان
12,410,000 تومان
8,350,000 تومان
5,290,000 تومان
---
8,860,000 تومان
12,410,000 تومان
8,350,000 تومان
5,290,000 تومان
---
9,350,000 تومان
12,900,000 تومان
9,040,000 تومان
5,290,000 تومان
---
9,450,000 تومان
12,490,000 تومان
9,250,000 تومان
5,290,000 تومان
---
9,570,000 تومان
13,630,000 تومان
9,770,000 تومان
5,290,000 تومان
---
9,860,000 تومان
13,920,000 تومان
9,660,000 تومان
5,290,000 تومان
---
9,890,000 تومان
13,440,000 تومان
9,720,000 تومان
5,290,000 تومان
---
9,890,000 تومان
13,850,000 تومان
9,790,000 تومان
5,290,000 تومان
ECO
10,050,000 تومان
14,110,000 تومان
9,850,000 تومان
5,290,000 تومان
---
10,070,000 تومان
14,230,000 تومان
9,970,000 تومان
5,290,000 تومان
---
10,270,000 تومان
13,820,000 تومان
10,170,000 تومان
5,290,000 تومان
---
10,670,000 تومان
14,220,000 تومان
10,570,000 تومان
5,290,000 تومان
---
12,410,000 تومان
17,180,000 تومان
-
5,490,000 تومان
---
12,610,000 تومان
19,710,000 تومان
12,200,000 تومان
5,290,000 تومان
---
12,610,000 تومان
19,710,000 تومان
12,200,000 تومان
5,290,000 تومان
---
12,610,000 تومان
17,680,000 تومان
12,200,000 تومان
5,290,000 تومان
---
13,020,000 تومان
18,090,000 تومان
-
5,290,000 تومان
---
13,620,000 تومان
21,340,000 تومان
-
5,290,000 تومان
ECO Room
14,130,000 تومان
20,730,000 تومان
13,620,000 تومان
5,290,000 تومان
---
14,130,000 تومان
19,710,000 تومان
13,620,000 تومان
5,290,000 تومان
---
14,640,000 تومان
19,710,000 تومان
14,640,000 تومان
5,290,000 تومان
---
17,680,000 تومان
25,800,000 تومان
-
5,290,000 تومان
---
18,790,000 تومان
28,430,000 تومان
-
5,290,000 تومان
---
19,610,000 تومان
29,250,000 تومان
-
5,290,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,270,000 تومان 7,280,000 تومان 6,270,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,270,000 تومان 7,280,000 تومان 6,270,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,270,000 تومان 7,690,000 تومان 6,270,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,270,000 تومان 7,690,000 تومان 6,270,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,680,000 تومان 8,100,000 تومان 6,680,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,820,000 تومان 29,860,000 تومان - 5,290,000 تومان
توضیحات : STD Room
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,980,000 تومان 8,710,000 تومان 6,980,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,980,000 تومان 8,710,000 تومان 6,980,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,980,000 تومان 8,710,000 تومان 6,980,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,280,000 تومان 9,310,000 تومان 7,080,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان 10,130,000 تومان 7,490,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,930,000 تومان 10,370,000 تومان 7,730,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,930,000 تومان 10,370,000 تومان 7,730,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,030,000 تومان 10,980,000 تومان 7,930,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,840,000 تومان 11,880,000 تومان 8,640,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,840,000 تومان 11,880,000 تومان 8,640,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,860,000 تومان 12,410,000 تومان 8,350,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,860,000 تومان 12,410,000 تومان 8,350,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,860,000 تومان 12,410,000 تومان 8,350,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,350,000 تومان 12,900,000 تومان 9,040,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,450,000 تومان 12,490,000 تومان 9,250,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,570,000 تومان 13,630,000 تومان 9,770,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,860,000 تومان 13,920,000 تومان 9,660,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,890,000 تومان 13,440,000 تومان 9,720,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,890,000 تومان 13,850,000 تومان 9,790,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,050,000 تومان 14,110,000 تومان 9,850,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,070,000 تومان 14,230,000 تومان 9,970,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,270,000 تومان 13,820,000 تومان 10,170,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,670,000 تومان 14,220,000 تومان 10,570,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,410,000 تومان 17,180,000 تومان - 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,610,000 تومان 19,710,000 تومان 12,200,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,610,000 تومان 19,710,000 تومان 12,200,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,610,000 تومان 17,680,000 تومان 12,200,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,020,000 تومان 18,090,000 تومان - 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,620,000 تومان 21,340,000 تومان - 5,290,000 تومان
توضیحات : ECO Room
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,130,000 تومان 20,730,000 تومان 13,620,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,130,000 تومان 19,710,000 تومان 13,620,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,640,000 تومان 19,710,000 تومان 14,640,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,680,000 تومان 25,800,000 تومان - 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,790,000 تومان 28,430,000 تومان - 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,610,000 تومان 29,250,000 تومان - 5,290,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
• نرخ نوزاد 590.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN