021-91006778 021-52731

تور تفلیس اسفند 1400 (7شب - قشم ایر)

تاریخ های تور
سه شنبه
10 اسفند 1400
سه شنبه
17 اسفند 1400
جمعه
13 اسفند 1400
جمعه
20 اسفند 1400
Economy IKA TBS
تاریخ : جمعه 1400/12/13 ساعت پرواز : 18:00
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : جمعه 1400/12/20 ساعت پرواز : 21:45
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
6,470,000 تومان
7,480,000 تومان
6,470,000 تومان
5,490,000 تومان
---
6,470,000 تومان
7,480,000 تومان
6,470,000 تومان
5,490,000 تومان
---
6,470,000 تومان
7,890,000 تومان
6,470,000 تومان
5,490,000 تومان
---
6,470,000 تومان
7,890,000 تومان
6,470,000 تومان
5,490,000 تومان
---
6,880,000 تومان
8,300,000 تومان
6,880,000 تومان
5,490,000 تومان
---
7,020,000 تومان
30,060,000 تومان
-
5,490,000 تومان
STD Room
7,180,000 تومان
8,910,000 تومان
7,180,000 تومان
5,490,000 تومان
---
7,180,000 تومان
8,910,000 تومان
7,180,000 تومان
5,490,000 تومان
---
7,180,000 تومان
8,910,000 تومان
7,180,000 تومان
5,490,000 تومان
---
7,480,000 تومان
9,510,000 تومان
7,280,000 تومان
5,490,000 تومان
---
7,890,000 تومان
10,330,000 تومان
7,690,000 تومان
5,490,000 تومان
---
8,130,000 تومان
10,570,000 تومان
7,930,000 تومان
5,490,000 تومان
---
8,130,000 تومان
10,570,000 تومان
7,930,000 تومان
5,490,000 تومان
---
8,230,000 تومان
11,180,000 تومان
8,130,000 تومان
5,490,000 تومان
---
9,040,000 تومان
12,080,000 تومان
8,840,000 تومان
5,490,000 تومان
---
9,040,000 تومان
12,080,000 تومان
8,840,000 تومان
5,490,000 تومان
---
9,060,000 تومان
12,610,000 تومان
8,550,000 تومان
5,490,000 تومان
---
9,060,000 تومان
12,610,000 تومان
8,550,000 تومان
5,490,000 تومان
---
9,060,000 تومان
12,610,000 تومان
8,550,000 تومان
5,490,000 تومان
---
9,550,000 تومان
13,100,000 تومان
9,240,000 تومان
5,490,000 تومان
---
9,650,000 تومان
12,690,000 تومان
9,450,000 تومان
5,490,000 تومان
---
9,770,000 تومان
13,830,000 تومان
9,970,000 تومان
5,490,000 تومان
---
10,060,000 تومان
14,120,000 تومان
9,860,000 تومان
5,490,000 تومان
---
10,090,000 تومان
13,640,000 تومان
9,920,000 تومان
5,490,000 تومان
---
10,090,000 تومان
14,050,000 تومان
9,990,000 تومان
5,490,000 تومان
ECO
10,250,000 تومان
14,310,000 تومان
10,050,000 تومان
5,490,000 تومان
---
10,270,000 تومان
14,430,000 تومان
10,170,000 تومان
5,490,000 تومان
---
10,470,000 تومان
14,020,000 تومان
10,370,000 تومان
5,490,000 تومان
---
10,870,000 تومان
14,420,000 تومان
10,770,000 تومان
5,490,000 تومان
---
12,610,000 تومان
17,380,000 تومان
-
5,690,000 تومان
---
12,810,000 تومان
19,910,000 تومان
12,400,000 تومان
5,490,000 تومان
---
12,810,000 تومان
19,910,000 تومان
12,400,000 تومان
5,490,000 تومان
---
12,810,000 تومان
17,880,000 تومان
12,400,000 تومان
5,490,000 تومان
---
13,220,000 تومان
18,290,000 تومان
-
5,490,000 تومان
---
13,820,000 تومان
21,540,000 تومان
-
5,490,000 تومان
ECO Room
14,330,000 تومان
20,930,000 تومان
13,820,000 تومان
5,490,000 تومان
---
14,330,000 تومان
19,910,000 تومان
13,820,000 تومان
5,490,000 تومان
---
14,840,000 تومان
19,910,000 تومان
14,840,000 تومان
5,490,000 تومان
---
17,880,000 تومان
26,000,000 تومان
-
5,490,000 تومان
---
18,990,000 تومان
28,630,000 تومان
-
5,490,000 تومان
---
19,810,000 تومان
29,450,000 تومان
-
5,490,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,470,000 تومان 7,480,000 تومان 6,470,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,470,000 تومان 7,480,000 تومان 6,470,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,470,000 تومان 7,890,000 تومان 6,470,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,470,000 تومان 7,890,000 تومان 6,470,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,880,000 تومان 8,300,000 تومان 6,880,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,020,000 تومان 30,060,000 تومان - 5,490,000 تومان
توضیحات : STD Room
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,180,000 تومان 8,910,000 تومان 7,180,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,180,000 تومان 8,910,000 تومان 7,180,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,180,000 تومان 8,910,000 تومان 7,180,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,480,000 تومان 9,510,000 تومان 7,280,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,890,000 تومان 10,330,000 تومان 7,690,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,130,000 تومان 10,570,000 تومان 7,930,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,130,000 تومان 10,570,000 تومان 7,930,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,230,000 تومان 11,180,000 تومان 8,130,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,040,000 تومان 12,080,000 تومان 8,840,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,040,000 تومان 12,080,000 تومان 8,840,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,060,000 تومان 12,610,000 تومان 8,550,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,060,000 تومان 12,610,000 تومان 8,550,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,060,000 تومان 12,610,000 تومان 8,550,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,550,000 تومان 13,100,000 تومان 9,240,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,650,000 تومان 12,690,000 تومان 9,450,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,770,000 تومان 13,830,000 تومان 9,970,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,060,000 تومان 14,120,000 تومان 9,860,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,090,000 تومان 13,640,000 تومان 9,920,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,090,000 تومان 14,050,000 تومان 9,990,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,250,000 تومان 14,310,000 تومان 10,050,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,270,000 تومان 14,430,000 تومان 10,170,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,470,000 تومان 14,020,000 تومان 10,370,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,870,000 تومان 14,420,000 تومان 10,770,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,610,000 تومان 17,380,000 تومان - 5,690,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,810,000 تومان 19,910,000 تومان 12,400,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,810,000 تومان 19,910,000 تومان 12,400,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,810,000 تومان 17,880,000 تومان 12,400,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,220,000 تومان 18,290,000 تومان - 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,820,000 تومان 21,540,000 تومان - 5,490,000 تومان
توضیحات : ECO Room
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,330,000 تومان 20,930,000 تومان 13,820,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,330,000 تومان 19,910,000 تومان 13,820,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,840,000 تومان 19,910,000 تومان 14,840,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,880,000 تومان 26,000,000 تومان - 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان 28,630,000 تومان - 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,810,000 تومان 29,450,000 تومان - 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
• نرخ نوزاد 590.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN