021-91006778 021-52731

تور آنتالیا ویژه 13 فروردین 1401 (5شب - قشم ایر)

Economy IKA DNZ
تاریخ : شنبه 1401/01/13 ساعت پرواز : 23:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه چارداک دنیزلی
Economy DNZ IKA
تاریخ : جمعه 1401/01/19 ساعت پرواز : 23:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه چارداک دنیزلی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
توضیحات
6,530,000 تومان
7,150,000 تومان
6,380,000 تومان
---
7,280,000 تومان
8,120,000 تومان
6,440,000 تومان
---
7,310,000 تومان
8,550,000 تومان
6,530,000 تومان
---
8,540,000 تومان
10,080,000 تومان
6,440,000 تومان
---
8,680,000 تومان
10,360,000 تومان
6,300,000 تومان
---
9,170,000 تومان
12,110,000 تومان
6,380,000 تومان
---
9,630,000 تومان
12,580,000 تومان
6,530,000 تومان
---
9,790,000 تومان
12,580,000 تومان
6,690,000 تومان
---
9,940,000 تومان
13,300,000 تومان
6,580,000 تومان
---
10,250,000 تومان
13,510,000 تومان
6,530,000 تومان
---
10,410,000 تومان
14,750,000 تومان
6,840,000 تومان
---
10,870,000 تومان
15,060,000 تومان
7,000,000 تومان
---
10,870,000 تومان
13,820,000 تومان
7,150,000 تومان
---
11,490,000 تومان
15,680,000 تومان
7,000,000 تومان
---
11,620,000 تومان
15,540,000 تومان
7,000,000 تومان
---
11,620,000 تومان
14,700,000 تومان
7,840,000 تومان
---
11,650,000 تومان
16,450,000 تومان
7,000,000 تومان
---
12,270,000 تومان
16,140,000 تومان
7,150,000 تومان
---
12,420,000 تومان
16,140,000 تومان
7,770,000 تومان
---
13,200,000 تومان
20,790,000 تومان
7,770,000 تومان
---
13,350,000 تومان
17,690,000 تومان
7,460,000 تومان
---
14,280,000 تومان
18,930,000 تومان
7,770,000 تومان
---
14,750,000 تومان
19,400,000 تومان
7,930,000 تومان
---
14,900,000 تومان
19,550,000 تومان
7,930,000 تومان
---
15,400,000 تومان
20,580,000 تومان
7,700,000 تومان
---
15,520,000 تومان
20,480,000 تومان
11,600,000 تومان
---
16,450,000 تومان
21,880,000 تومان
7,930,000 تومان
---
18,060,000 تومان
24,360,000 تومان
9,940,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,530,000 تومان 7,150,000 تومان 6,380,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,280,000 تومان 8,120,000 تومان 6,440,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,310,000 تومان 8,550,000 تومان 6,530,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,540,000 تومان 10,080,000 تومان 6,440,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,680,000 تومان 10,360,000 تومان 6,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,170,000 تومان 12,110,000 تومان 6,380,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,630,000 تومان 12,580,000 تومان 6,530,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,790,000 تومان 12,580,000 تومان 6,690,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,940,000 تومان 13,300,000 تومان 6,580,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,250,000 تومان 13,510,000 تومان 6,530,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,410,000 تومان 14,750,000 تومان 6,840,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,870,000 تومان 15,060,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,870,000 تومان 13,820,000 تومان 7,150,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,490,000 تومان 15,680,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,620,000 تومان 15,540,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,620,000 تومان 14,700,000 تومان 7,840,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,650,000 تومان 16,450,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,270,000 تومان 16,140,000 تومان 7,150,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,420,000 تومان 16,140,000 تومان 7,770,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان 20,790,000 تومان 7,770,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,350,000 تومان 17,690,000 تومان 7,460,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,280,000 تومان 18,930,000 تومان 7,770,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,750,000 تومان 19,400,000 تومان 7,930,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,900,000 تومان 19,550,000 تومان 7,930,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,400,000 تومان 20,580,000 تومان 7,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,520,000 تومان 20,480,000 تومان 11,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,450,000 تومان 21,880,000 تومان 7,930,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,060,000 تومان 24,360,000 تومان 9,940,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
• نرخ نوزاد 990.000 تومان و کودک 2 تا 6 سال 7.000.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN