021-91006778 021-52731

تور تفلیس خرداد 1402 (7شب - وارش)

تاریخ های تور
جمعه
05 خرداد 1402
جمعه
12 خرداد 1402
پنجشنبه
11 خرداد 1402
پنجشنبه
18 خرداد 1402
جمعه
12 خرداد 1402
جمعه
19 خرداد 1402
دوشنبه
15 خرداد 1402
دوشنبه
22 خرداد 1402
سه شنبه
16 خرداد 1402
سه شنبه
23 خرداد 1402
پنجشنبه
18 خرداد 1402
پنجشنبه
25 خرداد 1402
جمعه
19 خرداد 1402
جمعه
26 خرداد 1402
دوشنبه
22 خرداد 1402
دوشنبه
29 خرداد 1402
سه شنبه
23 خرداد 1402
سه شنبه
30 خرداد 1402
پنجشنبه
25 خرداد 1402
پنجشنبه
01 تیر 1402
Economy IKA TBS
تاریخ : جمعه 1402/03/19 ساعت پرواز : 12:00
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : جمعه 1402/03/26 ساعت پرواز : 15:30
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی تفلیس
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
10,320,000 تومان
12,840,000 تومان
9,900,000 تومان
8,000,000 تومان
---
10,320,000 تومان
12,840,000 تومان
9,900,000 تومان
8,000,000 تومان
---
10,950,000 تومان
14,100,000 تومان
9,900,000 تومان
8,000,000 تومان
---
11,580,000 تومان
15,360,000 تومان
10,740,000 تومان
8,000,000 تومان
---
11,790,000 تومان
15,780,000 تومان
10,740,000 تومان
8,000,000 تومان
---
15,150,000 تومان
22,500,000 تومان
12,000,000 تومان
8,000,000 تومان
---
15,150,000 تومان
22,500,000 تومان
12,000,000 تومان
8,000,000 تومان
---
16,200,000 تومان
24,600,000 تومان
12,000,000 تومان
8,000,000 تومان
---
16,200,000 تومان
24,600,000 تومان
12,000,000 تومان
8,000,000 تومان
---
16,200,000 تومان
24,600,000 تومان
12,000,000 تومان
8,000,000 تومان
---
16,830,000 تومان
22,500,000 تومان
11,160,000 تومان
8,000,000 تومان
---
17,250,000 تومان
26,700,000 تومان
12,000,000 تومان
8,000,000 تومان
---
17,250,000 تومان
26,700,000 تومان
12,000,000 تومان
8,000,000 تومان
---
17,250,000 تومان
24,600,000 تومان
12,000,000 تومان
8,000,000 تومان
---
17,670,000 تومان
26,700,000 تومان
14,100,000 تومان
8,000,000 تومان
---
19,350,000 تومان
30,900,000 تومان
16,200,000 تومان
8,000,000 تومان
---
20,400,000 تومان
30,900,000 تومان
18,300,000 تومان
8,000,000 تومان
---
21,450,000 تومان
30,900,000 تومان
16,200,000 تومان
8,000,000 تومان
---
22,500,000 تومان
37,200,000 تومان
18,300,000 تومان
8,000,000 تومان
---
22,500,000 تومان
37,200,000 تومان
16,200,000 تومان
8,000,000 تومان
---
23,550,000 تومان
37,200,000 تومان
22,500,000 تومان
8,000,000 تومان
---
24,600,000 تومان
39,300,000 تومان
22,500,000 تومان
8,000,000 تومان
---
29,850,000 تومان
47,700,000 تومان
24,600,000 تومان
8,000,000 تومان
---
35,100,000 تومان
51,900,000 تومان
22,500,000 تومان
8,000,000 تومان
---
40,140,000 تومان
57,360,000 تومان
22,500,000 تومان
8,000,000 تومان
---
43,500,000 تومان
79,200,000 تومان
37,200,000 تومان
8,000,000 تومان
---
43,500,000 تومان
79,200,000 تومان
33,000,000 تومان
8,000,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,320,000 تومان 12,840,000 تومان 9,900,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,320,000 تومان 12,840,000 تومان 9,900,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,950,000 تومان 14,100,000 تومان 9,900,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,580,000 تومان 15,360,000 تومان 10,740,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,790,000 تومان 15,780,000 تومان 10,740,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,150,000 تومان 22,500,000 تومان 12,000,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,150,000 تومان 22,500,000 تومان 12,000,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,200,000 تومان 24,600,000 تومان 12,000,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,200,000 تومان 24,600,000 تومان 12,000,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,200,000 تومان 24,600,000 تومان 12,000,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,830,000 تومان 22,500,000 تومان 11,160,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,250,000 تومان 26,700,000 تومان 12,000,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,250,000 تومان 26,700,000 تومان 12,000,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,250,000 تومان 24,600,000 تومان 12,000,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,670,000 تومان 26,700,000 تومان 14,100,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,350,000 تومان 30,900,000 تومان 16,200,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,400,000 تومان 30,900,000 تومان 18,300,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,450,000 تومان 30,900,000 تومان 16,200,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان 37,200,000 تومان 18,300,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,500,000 تومان 37,200,000 تومان 16,200,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,550,000 تومان 37,200,000 تومان 22,500,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,600,000 تومان 39,300,000 تومان 22,500,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,850,000 تومان 47,700,000 تومان 24,600,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,100,000 تومان 51,900,000 تومان 22,500,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,140,000 تومان 57,360,000 تومان 22,500,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,500,000 تومان 79,200,000 تومان 37,200,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,500,000 تومان 79,200,000 تومان 33,000,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 7شب و 8روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 590.000 تومان می باشد.

• صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• پرواز و هتل چارتر غیرقابل استرداد می باشد.
• مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد.

• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.

• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

خدمات:

استقبال و ترانسفر فرودگاهی و بین شهری، اقامت در هتل، بیمه مسافرتی.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN