021-91006778 021-52731

تور دبی دی 1402 (6شب - ایران ایرتور)

Economy IKA DXB
تاریخ : جمعه 1402/10/22 ساعت پرواز : 09:05
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ایران ایرتور
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی دبی
Economy DXB IKA
تاریخ : پنجشنبه 1402/10/28 ساعت پرواز : 13:00
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی دبی
هواپیمایی : ایران ایرتور
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
20,350,000 تومان
28,665,000 تومان
19,220,000 تومان
11,230,000 تومان
---
20,770,000 تومان
29,590,000 تومان
19,640,000 تومان
11,230,000 تومان
---
21,190,000 تومان
30,430,000 تومان
20,060,000 تومان
11,230,000 تومان
---
21,270,000 تومان
30,595,000 تومان
20,140,000 تومان
11,230,000 تومان
---
21,355,000 تومان
30,680,000 تومان
20,225,000 تومان
11,230,000 تومان
---
22,030,000 تومان
32,025,000 تومان
20,900,000 تومان
11,230,000 تومان
---
22,280,000 تومان
32,610,000 تومان
21,150,000 تومان
11,230,000 تومان
---
22,610,000 تومان
33,200,000 تومان
21,485,000 تومان
11,230,000 تومان
---
23,875,000 تومان
35,720,000 تومان
22,745,000 تومان
11,230,000 تومان
---
24,465,000 تومان
36,980,000 تومان
23,335,000 تومان
11,230,000 تومان
---
24,800,000 تومان
37,570,000 تومان
23,670,000 تومان
11,230,000 تومان
---
24,970,000 تومان
37,990,000 تومان
23,840,000 تومان
11,230,000 تومان
---
26,310,000 تومان
40,590,000 تومان
25,180,000 تومان
11,230,000 تومان
---
30,430,000 تومان
48,910,000 تومان
29,300,000 تومان
11,230,000 تومان
---
30,510,000 تومان
49,075,000 تومان
29,380,000 تومان
11,230,000 تومان
---
31,270,000 تومان
50,590,000 تومان
30,140,000 تومان
11,230,000 تومان
---
36,730,000 تومان
61,510,000 تومان
35,600,000 تومان
11,230,000 تومان
---
37,735,000 تومان
63,525,000 تومان
36,605,000 تومان
11,230,000 تومان
---
39,670,000 تومان
67,390,000 تومان
38,540,000 تومان
11,230,000 تومان
---
42,610,000 تومان
73,270,000 تومان
41,480,000 تومان
11,230,000 تومان
---
42,775,000 تومان
73,520,000 تومان
41,645,000 تومان
11,230,000 تومان
---
43,615,000 تومان
75,285,000 تومان
42,485,000 تومان
11,230,000 تومان
---
45,130,000 تومان
78,310,000 تومان
44,000,000 تومان
11,230,000 تومان
---
45,210,000 تومان
78,475,000 تومان
44,080,000 تومان
11,230,000 تومان
---
45,550,000 تومان
79,150,000 تومان
44,420,000 تومان
11,230,000 تومان
---
49,495,000 تومان
87,045,000 تومان
48,365,000 تومان
11,230,000 تومان
---
51,680,000 تومان
91,410,000 تومان
50,550,000 تومان
11,230,000 تومان
---
60,250,000 تومان
108,550,000 تومان
59,120,000 تومان
11,230,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,350,000 تومان 28,665,000 تومان 19,220,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,770,000 تومان 29,590,000 تومان 19,640,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,190,000 تومان 30,430,000 تومان 20,060,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,270,000 تومان 30,595,000 تومان 20,140,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,355,000 تومان 30,680,000 تومان 20,225,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,030,000 تومان 32,025,000 تومان 20,900,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,280,000 تومان 32,610,000 تومان 21,150,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,610,000 تومان 33,200,000 تومان 21,485,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,875,000 تومان 35,720,000 تومان 22,745,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,465,000 تومان 36,980,000 تومان 23,335,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,800,000 تومان 37,570,000 تومان 23,670,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,970,000 تومان 37,990,000 تومان 23,840,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,310,000 تومان 40,590,000 تومان 25,180,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,430,000 تومان 48,910,000 تومان 29,300,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,510,000 تومان 49,075,000 تومان 29,380,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,270,000 تومان 50,590,000 تومان 30,140,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,730,000 تومان 61,510,000 تومان 35,600,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,735,000 تومان 63,525,000 تومان 36,605,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,670,000 تومان 67,390,000 تومان 38,540,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,610,000 تومان 73,270,000 تومان 41,480,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,775,000 تومان 73,520,000 تومان 41,645,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,615,000 تومان 75,285,000 تومان 42,485,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,130,000 تومان 78,310,000 تومان 44,000,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,210,000 تومان 78,475,000 تومان 44,080,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,550,000 تومان 79,150,000 تومان 44,420,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,495,000 تومان 87,045,000 تومان 48,365,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,680,000 تومان 91,410,000 تومان 50,550,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,250,000 تومان 108,550,000 تومان 59,120,000 تومان 11,230,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ویزای توریستی
3 بیمه مسافرتی
4 6شب و 7روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 1 قطعه عکس4*3 با پس زمینه سفید
3 اسکن صفحه اول پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 • پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می‌باشد.
 • نرخ کودک زیر دو سال 4.900.000 تومان می‌باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می‌باشد.
 • پرداخت 50% توردرهنگام ثبت نام الزامی می‌باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به‌التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه می‌گردد.
 • در صورت آماده نشدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه‌های تور به عهده مسافر می‌باشد.
 • به محض رسیدن مسافر به فرودگاه دبی ازهر مسافر تست PCR گرفته می‌شود.
 • هزینه تست PCR برگشت به عهده مسافر می‌باشد.
 • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد. با شماره 02191006778 تماس حاصل بفرمایید.
 • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل بفرمایید.
 • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
 • مالیات هتل به عهده مسافر است.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN