021-91006778 021-52731

تور استانبول آذر 1402 (3شب - قشم ایر)(صبح به شب)

تاریخ های تور
جمعه
10 آذر 1402
دوشنبه
13 آذر 1402
شنبه
11 آذر 1402
سه شنبه
14 آذر 1402
یکشنبه
12 آذر 1402
چهار شنبه
15 آذر 1402
دوشنبه
13 آذر 1402
پنجشنبه
16 آذر 1402
سه شنبه
14 آذر 1402
جمعه
17 آذر 1402
چهار شنبه
15 آذر 1402
شنبه
18 آذر 1402
پنجشنبه
16 آذر 1402
یکشنبه
19 آذر 1402
جمعه
17 آذر 1402
دوشنبه
20 آذر 1402
شنبه
18 آذر 1402
سه شنبه
21 آذر 1402
دوشنبه
20 آذر 1402
پنجشنبه
23 آذر 1402
سه شنبه
21 آذر 1402
جمعه
24 آذر 1402
چهار شنبه
22 آذر 1402
شنبه
25 آذر 1402
پنجشنبه
23 آذر 1402
یکشنبه
26 آذر 1402
جمعه
24 آذر 1402
دوشنبه
27 آذر 1402
شنبه
25 آذر 1402
سه شنبه
28 آذر 1402
یکشنبه
26 آذر 1402
چهار شنبه
29 آذر 1402
دوشنبه
27 آذر 1402
پنجشنبه
30 آذر 1402
Economy IKA IST
تاریخ : شنبه 1402/09/11 ساعت پرواز : 08:45
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : سه شنبه 1402/09/14 ساعت پرواز : 23:00
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
11,110,000 تومان
13,210,000 تومان
10,560,000 تومان
9,000,000 تومان
---
11,500,000 تومان
14,150,000 تومان
10,410,000 تومان
9,000,000 تومان
---
11,580,000 تومان
14,310,000 تومان
10,410,000 تومان
9,000,000 تومان
---
11,660,000 تومان
14,470,000 تومان
10,410,000 تومان
9,000,000 تومان
---
11,810,000 تومان
14,780,000 تومان
10,410,000 تومان
9,000,000 تومان
---
11,970,000 تومان
15,090,000 تومان
11,190,000 تومان
9,000,000 تومان
---
12,590,000 تومان
16,340,000 تومان
11,970,000 تومان
9,000,000 تومان
---
13,220,000 تومان
17,590,000 تومان
10,410,000 تومان
9,000,000 تومان
---
13,530,000 تومان
18,210,000 تومان
11,350,000 تومان
9,000,000 تومان
---
13,530,000 تومان
18,210,000 تومان
10,570,000 تومان
9,000,000 تومان
---
13,530,000 تومان
18,210,000 تومان
10,410,000 تومان
9,000,000 تومان
---
13,920,000 تومان
18,990,000 تومان
11,350,000 تومان
9,000,000 تومان
---
14,080,000 تومان
19,300,000 تومان
11,350,000 تومان
9,000,000 تومان
---
15,090,000 تومان
21,330,000 تومان
11,970,000 تومان
9,000,000 تومان
---
15,690,000 تومان
22,530,000 تومان
11,410,000 تومان
9,000,000 تومان
---
16,200,000 تومان
21,850,000 تومان
12,270,000 تومان
9,000,000 تومان
---
16,570,000 تومان
22,730,000 تومان
11,190,000 تومان
9,000,000 تومان
---
16,890,000 تومان
23,210,000 تومان
13,980,000 تومان
9,000,000 تومان
---
17,910,000 تومان
25,270,000 تومان
13,130,000 تومان
9,000,000 تومان
---
18,430,000 تومان
28,000,000 تومان
10,730,000 تومان
9,000,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,110,000 تومان 13,210,000 تومان 10,560,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان 14,150,000 تومان 10,410,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,580,000 تومان 14,310,000 تومان 10,410,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,660,000 تومان 14,470,000 تومان 10,410,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,810,000 تومان 14,780,000 تومان 10,410,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,970,000 تومان 15,090,000 تومان 11,190,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,590,000 تومان 16,340,000 تومان 11,970,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,220,000 تومان 17,590,000 تومان 10,410,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,530,000 تومان 18,210,000 تومان 11,350,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,530,000 تومان 18,210,000 تومان 10,570,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,530,000 تومان 18,210,000 تومان 10,410,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,920,000 تومان 18,990,000 تومان 11,350,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,080,000 تومان 19,300,000 تومان 11,350,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,090,000 تومان 21,330,000 تومان 11,970,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,690,000 تومان 22,530,000 تومان 11,410,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,200,000 تومان 21,850,000 تومان 12,270,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,570,000 تومان 22,730,000 تومان 11,190,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,890,000 تومان 23,210,000 تومان 13,980,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,910,000 تومان 25,270,000 تومان 13,130,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,430,000 تومان 28,000,000 تومان 10,730,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  • پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می‌باشد.
  • نرخ نوزاد 990.000 می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می‌باشد.
  • پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز محاسبه می‌گردد.
  • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
  • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعت‌های غیرکاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
  • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN