021-91006778 021-52731

تور آنتالیا بهمن 1402 (6شب - پگاسوس)

تاریخ های تور
پنجشنبه
28 دی 1402
چهار شنبه
04 بهمن 1402
شنبه
30 دی 1402
جمعه
06 بهمن 1402
پنجشنبه
05 بهمن 1402
چهار شنبه
11 بهمن 1402
جمعه
06 بهمن 1402
پنجشنبه
12 بهمن 1402
Economy IKA AYT
تاریخ : جمعه 1402/11/06 ساعت پرواز : 02:55
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy AYT IKA
تاریخ : پنجشنبه 1402/11/12 ساعت پرواز : 21:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه آنتالیا
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,390,000 تومان
16,000,000 تومان
11,990,000 تومان
11,990,000 تومان
---
12,990,000 تومان
17,190,000 تومان
11,990,000 تومان
11,990,000 تومان
---
20,700,000 تومان
29,190,000 تومان
12,490,000 تومان
11,990,000 تومان
---
21,490,000 تومان
27,090,000 تومان
12,590,000 تومان
11,990,000 تومان
---
23,790,000 تومان
30,990,000 تومان
13,490,000 تومان
11,990,000 تومان
---
23,890,000 تومان
30,690,000 تومان
13,790,000 تومان
11,990,000 تومان
---
24,390,000 تومان
31,590,000 تومان
13,990,000 تومان
11,990,000 تومان
---
24,390,000 تومان
30,900,000 تومان
14,190,000 تومان
11,990,000 تومان
---
24,690,000 تومان
36,290,000 تومان
13,990,000 تومان
11,990,000 تومان
---
24,690,000 تومان
36,290,000 تومان
13,990,000 تومان
11,990,000 تومان
---
25,890,000 تومان
34,590,000 تومان
14,700,000 تومان
11,990,000 تومان
---
26,890,000 تومان
36,290,000 تومان
15,090,000 تومان
11,990,000 تومان
---
28,790,000 تومان
38,500,000 تومان
15,490,000 تومان
11,990,000 تومان
---
29,990,000 تومان
44,690,000 تومان
16,090,000 تومان
11,990,000 تومان
---
31,290,000 تومان
46,090,000 تومان
31,290,000 تومان
11,990,000 تومان
---
31,300,000 تومان
42,290,000 تومان
16,590,000 تومان
11,990,000 تومان
---
36,990,000 تومان
51,590,000 تومان
18,190,000 تومان
11,990,000 تومان
---
41,690,000 تومان
59,490,000 تومان
19,490,000 تومان
11,990,000 تومان
---
43,690,000 تومان
61,300,000 تومان
20,300,000 تومان
11,990,000 تومان
SEA
44,390,000 تومان
72,090,000 تومان
20,890,000 تومان
11,990,000 تومان
---
44,590,000 تومان
69,890,000 تومان
20,590,000 تومان
11,990,000 تومان
---
44,890,000 تومان
64,390,000 تومان
20,800,000 تومان
11,990,000 تومان
---
48,190,000 تومان
68,890,000 تومان
21,990,000 تومان
11,990,000 تومان
DLX SEA
48,490,000 تومان
76,690,000 تومان
21,890,000 تومان
11,990,000 تومان
---
70,890,000 تومان
117,390,000 تومان
28,990,000 تومان
11,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,390,000 تومان 16,000,000 تومان 11,990,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان 17,190,000 تومان 11,990,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,700,000 تومان 29,190,000 تومان 12,490,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان 27,090,000 تومان 12,590,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,790,000 تومان 30,990,000 تومان 13,490,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,890,000 تومان 30,690,000 تومان 13,790,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,390,000 تومان 31,590,000 تومان 13,990,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,390,000 تومان 30,900,000 تومان 14,190,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,690,000 تومان 36,290,000 تومان 13,990,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,690,000 تومان 36,290,000 تومان 13,990,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,890,000 تومان 34,590,000 تومان 14,700,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,890,000 تومان 36,290,000 تومان 15,090,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,790,000 تومان 38,500,000 تومان 15,490,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان 44,690,000 تومان 16,090,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,290,000 تومان 46,090,000 تومان 31,290,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,300,000 تومان 42,290,000 تومان 16,590,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,990,000 تومان 51,590,000 تومان 18,190,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,690,000 تومان 59,490,000 تومان 19,490,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,690,000 تومان 61,300,000 تومان 20,300,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,390,000 تومان 72,090,000 تومان 20,890,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,590,000 تومان 69,890,000 تومان 20,590,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,890,000 تومان 64,390,000 تومان 20,800,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,190,000 تومان 68,890,000 تومان 21,990,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,490,000 تومان 76,690,000 تومان 21,890,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,890,000 تومان 117,390,000 تومان 28,990,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 بیمه مسافرتی
4 6شب و 7روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

• برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN