021-91006778 021-52731

تور دبی دی ویژه 19 بهمن 1402 (7شب - ایرعربیا)

Economy IKA
تاریخ : پنجشنبه 1402/11/19 ساعت پرواز : 14:30
مدت پرواز : 02:10
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ایرعربیا
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی شارجه
Economy IKA
تاریخ : پنجشنبه 1402/11/26 ساعت پرواز : 12:20
مدت پرواز : 02:10
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی شارجه
هواپیمایی : ایرعربیا
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
20,900,000 تومان
30,410,000 تومان
20,900,000 تومان
11,730,000 تومان
---
21,590,000 تومان
31,780,000 تومان
21,590,000 تومان
11,730,000 تومان
---
22,080,000 تومان
32,760,000 تومان
22,080,000 تومان
11,730,000 تومان
---
22,270,000 تومان
33,150,000 تومان
22,270,000 تومان
11,730,000 تومان
---
22,370,000 تومان
33,440,000 تومان
22,370,000 تومان
11,730,000 تومان
---
22,570,000 تومان
33,740,000 تومان
22,570,000 تومان
11,730,000 تومان
---
22,760,000 تومان
34,230,000 تومان
22,760,000 تومان
11,730,000 تومان
---
23,060,000 تومان
34,820,000 تومان
23,060,000 تومان
14,960,000 تومان
---
23,350,000 تومان
35,310,000 تومان
23,350,000 تومان
11,730,000 تومان
---
23,640,000 تومان
35,990,000 تومان
23,640,000 تومان
11,730,000 تومان
---
23,740,000 تومان
36,090,000 تومان
23,740,000 تومان
11,730,000 تومان
---
23,940,000 تومان
36,580,000 تومان
23,940,000 تومان
11,730,000 تومان
---
25,020,000 تومان
38,740,000 تومان
25,020,000 تومان
11,730,000 تومان
---
31,880,000 تومان
52,460,000 تومان
31,880,000 تومان
11,730,000 تومان
---
32,370,000 تومان
53,440,000 تومان
32,370,000 تومان
11,730,000 تومان
---
32,760,000 تومان
54,120,000 تومان
32,760,000 تومان
11,730,000 تومان
---
32,860,000 تومان
54,420,000 تومان
32,860,000 تومان
11,730,000 تومان
---
33,740,000 تومان
56,180,000 تومان
33,740,000 تومان
11,730,000 تومان
---
33,840,000 تومان
56,280,000 تومان
33,840,000 تومان
11,730,000 تومان
---
34,420,000 تومان
57,550,000 تومان
34,420,000 تومان
11,730,000 تومان
---
40,400,000 تومان
69,410,000 تومان
40,400,000 تومان
11,730,000 تومان
---
43,640,000 تومان
75,980,000 تومان
43,640,000 تومان
11,730,000 تومان
---
47,070,000 تومان
82,840,000 تومان
47,070,000 تومان
11,730,000 تومان
---
49,910,000 تومان
88,420,000 تومان
49,910,000 تومان
11,730,000 تومان
---
50,400,000 تومان
89,500,000 تومان
50,400,000 تومان
11,730,000 تومان
---
51,480,000 تومان
91,660,000 تومان
51,480,000 تومان
11,730,000 تومان
---
52,460,000 تومان
93,620,000 تومان
52,460,000 تومان
11,730,000 تومان
---
67,650,000 تومان
124,000,000 تومان
67,650,000 تومان
11,730,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,900,000 تومان 30,410,000 تومان 20,900,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,590,000 تومان 31,780,000 تومان 21,590,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,080,000 تومان 32,760,000 تومان 22,080,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,270,000 تومان 33,150,000 تومان 22,270,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,370,000 تومان 33,440,000 تومان 22,370,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,570,000 تومان 33,740,000 تومان 22,570,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,760,000 تومان 34,230,000 تومان 22,760,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,060,000 تومان 34,820,000 تومان 23,060,000 تومان 14,960,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,350,000 تومان 35,310,000 تومان 23,350,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,640,000 تومان 35,990,000 تومان 23,640,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,740,000 تومان 36,090,000 تومان 23,740,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,940,000 تومان 36,580,000 تومان 23,940,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,020,000 تومان 38,740,000 تومان 25,020,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,880,000 تومان 52,460,000 تومان 31,880,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,370,000 تومان 53,440,000 تومان 32,370,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,760,000 تومان 54,120,000 تومان 32,760,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,860,000 تومان 54,420,000 تومان 32,860,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,740,000 تومان 56,180,000 تومان 33,740,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,840,000 تومان 56,280,000 تومان 33,840,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,420,000 تومان 57,550,000 تومان 34,420,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,400,000 تومان 69,410,000 تومان 40,400,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,640,000 تومان 75,980,000 تومان 43,640,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,070,000 تومان 82,840,000 تومان 47,070,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,910,000 تومان 88,420,000 تومان 49,910,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,400,000 تومان 89,500,000 تومان 50,400,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,480,000 تومان 91,660,000 تومان 51,480,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,460,000 تومان 93,620,000 تومان 52,460,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,650,000 تومان 124,000,000 تومان 67,650,000 تومان 11,730,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ویزای توریستی
3 بیمه مسافرتی
4 7شب و 8روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 1 قطعه عکس4*3 با پس زمینه سفید
3 اسکن صفحه اول پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 • پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می‌باشد.
 • نرخ کودک زیر دو سال 3.750.000 تومان می‌باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می‌باشد.
 • پرداخت 50% توردرهنگام ثبت نام الزامی می‌باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به‌التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه می‌گردد.
 • در صورت آماده نشدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه‌های تور به عهده مسافر می‌باشد.
 • به محض رسیدن مسافر به فرودگاه دبی ازهر مسافر تست PCR گرفته می‌شود.
 • هزینه تست PCR برگشت به عهده مسافر می‌باشد.
 • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد. با شماره 02191006778 تماس حاصل بفرمایید.
 • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل بفرمایید.
 • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
 • مالیات هتل به عهده مسافر است.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN