021-91006778 021-52731

تور آنتالیا بهمن 1402 (6شب - پگاسوس)

تاریخ های تور
پنجشنبه
28 دی 1402
چهار شنبه
04 بهمن 1402
شنبه
30 دی 1402
جمعه
06 بهمن 1402
پنجشنبه
05 بهمن 1402
چهار شنبه
11 بهمن 1402
جمعه
06 بهمن 1402
پنجشنبه
12 بهمن 1402
Economy IKA AYT
تاریخ : شنبه 1402/10/30 ساعت پرواز : 05:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy AYT IKA
تاریخ : جمعه 1402/11/06 ساعت پرواز : 23:59
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه آنتالیا
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
10,890,000 تومان
14,500,000 تومان
10,890,000 تومان
10,890,000 تومان
---
11,490,000 تومان
15,690,000 تومان
12,990,000 تومان
10,990,000 تومان
---
17,700,000 تومان
26,190,000 تومان
11,490,000 تومان
10,990,000 تومان
---
18,490,000 تومان
24,090,000 تومان
11,590,000 تومان
10,990,000 تومان
---
20,790,000 تومان
27,990,000 تومان
12,490,000 تومان
10,990,000 تومان
---
20,890,000 تومان
27,690,000 تومان
12,790,000 تومان
10,990,000 تومان
---
21,390,000 تومان
28,590,000 تومان
12,990,000 تومان
10,990,000 تومان
---
21,390,000 تومان
27,900,000 تومان
13,190,000 تومان
10,990,000 تومان
---
21,690,000 تومان
33,290,000 تومان
12,990,000 تومان
10,990,000 تومان
---
21,690,000 تومان
33,290,000 تومان
12,990,000 تومان
10,990,000 تومان
---
22,890,000 تومان
31,590,000 تومان
13,700,000 تومان
10,990,000 تومان
---
23,890,000 تومان
33,290,000 تومان
14,090,000 تومان
10,990,000 تومان
---
25,790,000 تومان
35,500,000 تومان
14,490,000 تومان
10,990,000 تومان
---
26,990,000 تومان
41,690,000 تومان
15,090,000 تومان
10,990,000 تومان
---
28,290,000 تومان
43,090,000 تومان
28,290,000 تومان
10,990,000 تومان
---
28,300,000 تومان
39,290,000 تومان
15,590,000 تومان
10,990,000 تومان
---
33,990,000 تومان
48,590,000 تومان
17,190,000 تومان
10,990,000 تومان
---
38,690,000 تومان
56,490,000 تومان
18,490,000 تومان
10,990,000 تومان
---
40,690,000 تومان
58,300,000 تومان
19,300,000 تومان
10,990,000 تومان
SEA
41,590,000 تومان
66,800,000 تومان
19,590,000 تومان
10,990,000 تومان
---
41,890,000 تومان
61,390,000 تومان
19,800,000 تومان
10,990,000 تومان
---
45,190,000 تومان
65,890,000 تومان
20,990,000 تومان
10,990,000 تومان
DLX SEA
45,490,000 تومان
73,690,000 تومان
20,890,000 تومان
10,990,000 تومان
---
56,990,000 تومان
98,290,000 تومان
24,900,000 تومان
10,990,000 تومان
---
67,890,000 تومان
114,390,000 تومان
27,990,000 تومان
10,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,890,000 تومان 14,500,000 تومان 10,890,000 تومان 10,890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان 15,690,000 تومان 12,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,700,000 تومان 26,190,000 تومان 11,490,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان 24,090,000 تومان 11,590,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,790,000 تومان 27,990,000 تومان 12,490,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,890,000 تومان 27,690,000 تومان 12,790,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,390,000 تومان 28,590,000 تومان 12,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,390,000 تومان 27,900,000 تومان 13,190,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,690,000 تومان 33,290,000 تومان 12,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,690,000 تومان 33,290,000 تومان 12,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,890,000 تومان 31,590,000 تومان 13,700,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,890,000 تومان 33,290,000 تومان 14,090,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,790,000 تومان 35,500,000 تومان 14,490,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان 41,690,000 تومان 15,090,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,290,000 تومان 43,090,000 تومان 28,290,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,300,000 تومان 39,290,000 تومان 15,590,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,990,000 تومان 48,590,000 تومان 17,190,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,690,000 تومان 56,490,000 تومان 18,490,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,690,000 تومان 58,300,000 تومان 19,300,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,590,000 تومان 66,800,000 تومان 19,590,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,890,000 تومان 61,390,000 تومان 19,800,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,190,000 تومان 65,890,000 تومان 20,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,490,000 تومان 73,690,000 تومان 20,890,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,990,000 تومان 98,290,000 تومان 24,900,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,890,000 تومان 114,390,000 تومان 27,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 بیمه مسافرتی
4 6شب و 7روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

• برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN