021-91006778 021-52731

تور دبی ویژه نوروز1403 (4شب - ماهان)

تاریخ های تور
دوشنبه
28 اسفند 1402
جمعه
03 فروردین 1403
سه شنبه
29 اسفند 1402
شنبه
04 فروردین 1403
چهار شنبه
01 فروردین 1403
یکشنبه
05 فروردین 1403
پنجشنبه
02 فروردین 1403
دوشنبه
06 فروردین 1403
جمعه
03 فروردین 1403
سه شنبه
07 فروردین 1403
شنبه
04 فروردین 1403
چهار شنبه
08 فروردین 1403
یکشنبه
05 فروردین 1403
پنجشنبه
09 فروردین 1403
دوشنبه
06 فروردین 1403
جمعه
10 فروردین 1403
سه شنبه
07 فروردین 1403
شنبه
11 فروردین 1403
چهار شنبه
08 فروردین 1403
یکشنبه
12 فروردین 1403
پنجشنبه
09 فروردین 1403
دوشنبه
13 فروردین 1403
جمعه
10 فروردین 1403
سه شنبه
14 فروردین 1403
Economy IKA DXB
تاریخ : يكشنبه 1403/01/05 ساعت پرواز : 06:50
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی دبی
Economy DXB IKA
تاریخ : پنجشنبه 1403/01/09 ساعت پرواز : 11:15
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی دبی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
30,990,000 تومان
35,990,000 تومان
28,490,000 تومان
23,590,000 تومان
---
31,490,000 تومان
36,990,000 تومان
28,960,000 تومان
23,590,000 تومان
---
31,790,000 تومان
37,690,000 تومان
29,290,000 تومان
23,590,000 تومان
---
32,290,000 تومان
38,590,000 تومان
29,790,000 تومان
23,590,000 تومان
---
32,590,000 تومان
39,290,000 تومان
30,090,000 تومان
23,590,000 تومان
---
33,690,000 تومان
41,390,000 تومان
31,190,000 تومان
23,590,000 تومان
---
34,290,000 تومان
42,590,000 تومان
31,790,000 تومان
23,590,000 تومان
---
34,990,000 تومان
43,990,000 تومان
32,490,000 تومان
23,590,000 تومان
---
35,890,000 تومان
45,890,000 تومان
33,390,000 تومان
23,590,000 تومان
---
35,990,000 تومان
45,990,000 تومان
33,490,000 تومان
23,590,000 تومان
---
36,150,000 تومان
46,390,000 تومان
33,590,000 تومان
23,590,000 تومان
---
36,990,000 تومان
47,990,000 تومان
34,490,000 تومان
23,590,000 تومان
---
37,390,000 تومان
48,990,000 تومان
34,890,000 تومان
23,590,000 تومان
---
37,890,000 تومان
49,890,000 تومان
35,390,000 تومان
23,590,000 تومان
---
38,990,000 تومان
52,090,000 تومان
36,490,000 تومان
23,590,000 تومان
---
41,620,000 تومان
58,900,000 تومان
39,120,000 تومان
22,590,000 تومان
---
42,090,000 تومان
58,250,000 تومان
39,590,000 تومان
23,590,000 تومان
---
43,190,000 تومان
60,490,000 تومان
40,690,000 تومان
23,590,000 تومان
---
44,690,000 تومان
63,390,000 تومان
42,190,000 تومان
23,590,000 تومان
---
46,390,000 تومان
66,990,000 تومان
43,890,000 تومان
23,590,000 تومان
---
46,390,000 تومان
66,990,000 تومان
43,890,000 تومان
23,590,000 تومان
---
47,390,000 تومان
68,790,000 تومان
44,890,000 تومان
23,590,000 تومان
---
47,590,000 تومان
69,290,000 تومان
45,090,000 تومان
23,590,000 تومان
---
47,990,000 تومان
70,090,000 تومان
45,490,000 تومان
23,590,000 تومان
---
55,390,000 تومان
84,790,000 تومان
52,890,000 تومان
23,590,000 تومان
---
82,090,000 تومان
138,290,000 تومان
79,590,000 تومان
23,590,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,990,000 تومان 35,990,000 تومان 28,490,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,490,000 تومان 36,990,000 تومان 28,960,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,790,000 تومان 37,690,000 تومان 29,290,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,290,000 تومان 38,590,000 تومان 29,790,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,590,000 تومان 39,290,000 تومان 30,090,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,690,000 تومان 41,390,000 تومان 31,190,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,290,000 تومان 42,590,000 تومان 31,790,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,990,000 تومان 43,990,000 تومان 32,490,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,890,000 تومان 45,890,000 تومان 33,390,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان 45,990,000 تومان 33,490,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,150,000 تومان 46,390,000 تومان 33,590,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,990,000 تومان 47,990,000 تومان 34,490,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,390,000 تومان 48,990,000 تومان 34,890,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,890,000 تومان 49,890,000 تومان 35,390,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,990,000 تومان 52,090,000 تومان 36,490,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,620,000 تومان 58,900,000 تومان 39,120,000 تومان 22,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,090,000 تومان 58,250,000 تومان 39,590,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,190,000 تومان 60,490,000 تومان 40,690,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,690,000 تومان 63,390,000 تومان 42,190,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,390,000 تومان 66,990,000 تومان 43,890,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,390,000 تومان 66,990,000 تومان 43,890,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,390,000 تومان 68,790,000 تومان 44,890,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,590,000 تومان 69,290,000 تومان 45,090,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,990,000 تومان 70,090,000 تومان 45,490,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,390,000 تومان 84,790,000 تومان 52,890,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,090,000 تومان 138,290,000 تومان 79,590,000 تومان 23,590,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ویزای توریستی
3 بیمه مسافرتی
4 4شب و 5روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی می باشد)
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 اسکن عکس 4*3 تمام رخ با پس زمینه سفید
4 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 • پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
 • نرخ کودک زیر 2 سال 4.900.000 تومان میباشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
 • پرداخت 70% توردرهنگام ثبت نام الزامی میباشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
 • در صورت آماده نشدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
 • به محض رسیدن مسافر به فرودگاه دبی ازهر مسافر تست PCR گرفته میشود.
 • هزینه تست PCR برگشت  به عهده مسافر میباشد.
 • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006778 تماس حاصل بفرمایید.
 • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل بفرمایید.
 • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
 • مالیات هتل به عهده مسافر است.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN