021-91006778 021-52731

تور تفلیس اسفند 1402 (3شب - وارش)

تاریخ های تور
سه شنبه
15 اسفند 1402
جمعه
18 اسفند 1402
سه شنبه
22 اسفند 1402
جمعه
25 اسفند 1402
Economy IKA TBS
تاریخ : سه شنبه 1402/12/15 ساعت پرواز : 07:10
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : جمعه 1402/12/18 ساعت پرواز : 10:30
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
9,300,000 تومان
10,180,000 تومان
9,700,000 تومان
8,900,000 تومان
---
9,500,000 تومان
10,570,000 تومان
9,800,000 تومان
8,900,000 تومان
---
9,780,000 تومان
11,140,000 تومان
10,180,000 تومان
8,900,000 تومان
---
9,980,000 تومان
11,530,000 تومان
10,180,000 تومان
8,900,000 تومان
---
10,550,000 تومان
12,680,000 تومان
11,140,000 تومان
8,900,000 تومان
---
10,940,000 تومان
13,450,000 تومان
12,100,000 تومان
8,900,000 تومان
ECO
11,700,000 تومان
14,980,000 تومان
12,100,000 تومان
8,900,000 تومان
---
11,700,000 تومان
14,980,000 تومان
12,100,000 تومان
8,900,000 تومان
STD
12,280,000 تومان
15,940,000 تومان
12,100,000 تومان
8,900,000 تومان
---
12,860,000 تومان
15,750,000 تومان
10,760,000 تومان
8,900,000 تومان
---
13,140,000 تومان
15,940,000 تومان
12,100,000 تومان
8,900,000 تومان
STD
13,240,000 تومان
17,100,000 تومان
13,060,000 تومان
8,900,000 تومان
---
13,620,000 تومان
18,820,000 تومان
13,060,000 تومان
8,900,000 تومان
---
14,100,000 تومان
19,780,000 تومان
12,100,000 تومان
8,900,000 تومان
STD
14,100,000 تومان
19,780,000 تومان
14,980,000 تومان
8,900,000 تومان
---
14,580,000 تومان
20,740,000 تومان
13,060,000 تومان
8,900,000 تومان
---
16,980,000 تومان
24,580,000 تومان
16,900,000 تومان
8,900,000 تومان
---
21,300,000 تومان
30,340,000 تومان
16,520,000 تومان
8,900,000 تومان
---
21,300,000 تومان
29,380,000 تومان
15,940,000 تومان
8,900,000 تومان
---
23,220,000 تومان
38,020,000 تومان
22,660,000 تومان
8,900,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,300,000 تومان 10,180,000 تومان 9,700,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان 10,570,000 تومان 9,800,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,780,000 تومان 11,140,000 تومان 10,180,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,980,000 تومان 11,530,000 تومان 10,180,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,550,000 تومان 12,680,000 تومان 11,140,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,940,000 تومان 13,450,000 تومان 12,100,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,700,000 تومان 14,980,000 تومان 12,100,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,700,000 تومان 14,980,000 تومان 12,100,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان 15,940,000 تومان 12,100,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,860,000 تومان 15,750,000 تومان 10,760,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,140,000 تومان 15,940,000 تومان 12,100,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,240,000 تومان 17,100,000 تومان 13,060,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,620,000 تومان 18,820,000 تومان 13,060,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,100,000 تومان 19,780,000 تومان 12,100,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,100,000 تومان 19,780,000 تومان 14,980,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,580,000 تومان 20,740,000 تومان 13,060,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,980,000 تومان 24,580,000 تومان 16,900,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,300,000 تومان 30,340,000 تومان 16,520,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,300,000 تومان 29,380,000 تومان 15,940,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,220,000 تومان 38,020,000 تومان 22,660,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 890.000 تومان می باشد.

• به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار باید همراه داشته باشد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. 
• مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN