021-91006778 021-52731

تور استانبول ویژه 12 فروردین 1403 (3شب - ایران ایر)

Economy IKA IST
تاریخ : يكشنبه 1403/01/12 ساعت پرواز : 05:30
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ایران ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : چهارشنبه 1403/01/15 ساعت پرواز : 12:15
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : ایران ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,700,000 تومان
16,520,000 تومان
12,660,000 تومان
10,480,000 تومان
---
13,730,000 تومان
16,580,000 تومان
12,490,000 تومان
10,480,000 تومان
---
13,790,000 تومان
16,690,000 تومان
12,490,000 تومان
10,480,000 تومان
---
13,870,000 تومان
16,860,000 تومان
13,000,000 تومان
10,480,000 تومان
---
13,870,000 تومان
16,010,000 تومان
12,490,000 تومان
10,480,000 تومان
---
13,870,000 تومان
16,860,000 تومان
12,490,000 تومان
10,480,000 تومان
---
13,870,000 تومان
16,860,000 تومان
12,490,000 تومان
10,480,000 تومان
---
14,300,000 تومان
17,720,000 تومان
12,830,000 تومان
10,480,000 تومان
---
14,470,000 تومان
18,060,000 تومان
12,490,000 تومان
10,480,000 تومان
---
14,640,000 تومان
18,400,000 تومان
12,490,000 تومان
10,480,000 تومان
---
14,730,000 تومان
18,580,000 تومان
12,490,000 تومان
10,480,000 تومان
---
14,980,000 تومان
19,090,000 تومان
13,340,000 تومان
10,480,000 تومان
---
15,410,000 تومان
19,940,000 تومان
14,200,000 تومان
10,480,000 تومان
---
15,530,000 تومان
20,180,000 تومان
12,630,000 تومان
10,480,000 تومان
---
15,580,000 تومان
20,280,000 تومان
12,490,000 تومان
10,480,000 تومان
---
15,750,000 تومان
20,630,000 تومان
12,490,000 تومان
10,480,000 تومان
---
16,350,000 تومان
21,820,000 تومان
13,520,000 تومان
10,480,000 تومان
---
16,860,000 تومان
22,850,000 تومان
12,660,000 تومان
10,480,000 تومان
---
16,860,000 تومان
22,850,000 تومان
12,660,000 تومان
10,480,000 تومان
---
17,210,000 تومان
23,530,000 تومان
13,520,000 تومان
10,480,000 تومان
---
17,380,000 تومان
23,880,000 تومان
13,520,000 تومان
10,480,000 تومان
---
17,550,000 تومان
24,220,000 تومان
13,690,000 تومان
10,480,000 تومان
---
17,550,000 تومان
24,220,000 تومان
12,660,000 تومان
10,480,000 تومان
---
17,900,000 تومان
24,920,000 تومان
14,480,000 تومان
10,480,000 تومان
---
18,580,000 تومان
26,270,000 تومان
14,200,000 تومان
10,480,000 تومان
---
20,670,000 تومان
30,470,000 تومان
14,480,000 تومان
10,480,000 تومان
---
23,450,000 تومان
36,010,000 تومان
13,740,000 تومان
10,480,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,700,000 تومان 16,520,000 تومان 12,660,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,730,000 تومان 16,580,000 تومان 12,490,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,790,000 تومان 16,690,000 تومان 12,490,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,870,000 تومان 16,860,000 تومان 13,000,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,870,000 تومان 16,010,000 تومان 12,490,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,870,000 تومان 16,860,000 تومان 12,490,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,870,000 تومان 16,860,000 تومان 12,490,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,300,000 تومان 17,720,000 تومان 12,830,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,470,000 تومان 18,060,000 تومان 12,490,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,640,000 تومان 18,400,000 تومان 12,490,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,730,000 تومان 18,580,000 تومان 12,490,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,980,000 تومان 19,090,000 تومان 13,340,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,410,000 تومان 19,940,000 تومان 14,200,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,530,000 تومان 20,180,000 تومان 12,630,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,580,000 تومان 20,280,000 تومان 12,490,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,750,000 تومان 20,630,000 تومان 12,490,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,350,000 تومان 21,820,000 تومان 13,520,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,860,000 تومان 22,850,000 تومان 12,660,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,860,000 تومان 22,850,000 تومان 12,660,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,210,000 تومان 23,530,000 تومان 13,520,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,380,000 تومان 23,880,000 تومان 13,520,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,550,000 تومان 24,220,000 تومان 13,690,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,550,000 تومان 24,220,000 تومان 12,660,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,900,000 تومان 24,920,000 تومان 14,480,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,580,000 تومان 26,270,000 تومان 14,200,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,670,000 تومان 30,470,000 تومان 14,480,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,450,000 تومان 36,010,000 تومان 13,740,000 تومان 10,480,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  • پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می‌باشد.
  • نرخ نوزاد 1.480.000 می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می‌باشد.
  • پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز محاسبه می‌گردد.
  • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
  • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعت‌های غیرکاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
  • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN