021-91006778 021-52731

تور استانبول اسفند 1402 - فروردین 1403 (3شب - ایران ایر)

تاریخ های تور
یکشنبه
13 اسفند 1402
چهار شنبه
16 اسفند 1402
چهار شنبه
16 اسفند 1402
شنبه
19 اسفند 1402
یکشنبه
20 اسفند 1402
چهار شنبه
23 اسفند 1402
چهار شنبه
23 اسفند 1402
شنبه
26 اسفند 1402
یکشنبه
27 اسفند 1402
چهار شنبه
01 فروردین 1403
چهار شنبه
01 فروردین 1403
شنبه
04 فروردین 1403
چهار شنبه
08 فروردین 1403
شنبه
11 فروردین 1403
یکشنبه
12 فروردین 1403
چهار شنبه
15 فروردین 1403
چهار شنبه
15 فروردین 1403
شنبه
18 فروردین 1403
یکشنبه
19 فروردین 1403
چهار شنبه
22 فروردین 1403
یکشنبه
26 فروردین 1403
چهار شنبه
29 فروردین 1403
Economy IKA IST
تاریخ : چهارشنبه 1402/12/23 ساعت پرواز : 07:50
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ایران ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : شنبه 1402/12/26 ساعت پرواز : 12:15
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : ایران ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
11,390,000 تومان
13,130,000 تومان
11,120,000 تومان
9,080,000 تومان
---
12,200,000 تومان
15,070,000 تومان
11,140,000 تومان
9,080,000 تومان
---
12,200,000 تومان
15,070,000 تومان
10,970,000 تومان
9,080,000 تومان
---
12,200,000 تومان
15,070,000 تومان
11,140,000 تومان
9,080,000 تومان
---
12,290,000 تومان
15,250,000 تومان
10,970,000 تومان
9,080,000 تومان
---
12,290,000 تومان
15,250,000 تومان
10,970,000 تومان
9,080,000 تومان
---
12,640,000 تومان
15,940,000 تومان
11,320,000 تومان
9,080,000 تومان
---
12,640,000 تومان
15,940,000 تومان
10,970,000 تومان
9,080,000 تومان
---
12,810,000 تومان
16,290,000 تومان
10,970,000 تومان
9,080,000 تومان
---
12,980,000 تومان
16,640,000 تومان
12,010,000 تومان
9,080,000 تومان
---
13,070,000 تومان
16,810,000 تومان
11,840,000 تومان
9,080,000 تومان
---
13,160,000 تومان
16,990,000 تومان
10,970,000 تومان
9,080,000 تومان
---
14,290,000 تومان
19,250,000 تومان
10,970,000 تومان
9,080,000 تومان
---
14,300,000 تومان
19,270,000 تومان
11,110,000 تومان
9,080,000 تومان
---
14,900,000 تومان
20,470,000 تومان
12,010,000 تومان
9,080,000 تومان
---
15,420,000 تومان
21,510,000 تومان
11,140,000 تومان
9,080,000 تومان
---
15,420,000 تومان
21,510,000 تومان
11,140,000 تومان
9,080,000 تومان
---
15,590,000 تومان
21,860,000 تومان
12,010,000 تومان
9,080,000 تومان
---
15,940,000 تومان
22,550,000 تومان
12,010,000 تومان
9,080,000 تومان
---
16,120,000 تومان
22,900,000 تومان
11,140,000 تومان
9,080,000 تومان
---
16,290,000 تومان
23,250,000 تومان
12,710,000 تومان
9,080,000 تومان
---
16,830,000 تومان
24,330,000 تومان
12,980,000 تومان
9,080,000 تومان
---
18,990,000 تومان
28,640,000 تومان
12,980,000 تومان
9,080,000 تومان
---
21,140,000 تومان
32,950,000 تومان
12,230,000 تومان
9,080,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,390,000 تومان 13,130,000 تومان 11,120,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,200,000 تومان 15,070,000 تومان 11,140,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,200,000 تومان 15,070,000 تومان 10,970,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,200,000 تومان 15,070,000 تومان 11,140,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,290,000 تومان 15,250,000 تومان 10,970,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,290,000 تومان 15,250,000 تومان 10,970,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,640,000 تومان 15,940,000 تومان 11,320,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,640,000 تومان 15,940,000 تومان 10,970,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,810,000 تومان 16,290,000 تومان 10,970,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,980,000 تومان 16,640,000 تومان 12,010,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,070,000 تومان 16,810,000 تومان 11,840,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,160,000 تومان 16,990,000 تومان 10,970,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,290,000 تومان 19,250,000 تومان 10,970,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,300,000 تومان 19,270,000 تومان 11,110,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان 20,470,000 تومان 12,010,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,420,000 تومان 21,510,000 تومان 11,140,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,420,000 تومان 21,510,000 تومان 11,140,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,590,000 تومان 21,860,000 تومان 12,010,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,940,000 تومان 22,550,000 تومان 12,010,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,120,000 تومان 22,900,000 تومان 11,140,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,290,000 تومان 23,250,000 تومان 12,710,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,830,000 تومان 24,330,000 تومان 12,980,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان 28,640,000 تومان 12,980,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,140,000 تومان 32,950,000 تومان 12,230,000 تومان 9,080,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  • پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می‌باشد.
  • نرخ نوزاد 1.480.000 می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می‌باشد.
  • پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز محاسبه می‌گردد.
  • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
  • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعت‌های غیرکاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
  • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN