021-91006778 021-52731

تور استانبول زمستان 1402 (5شب - تیلویند)

Economy IKA IST
تاریخ : چهارشنبه 1402/12/02 ساعت پرواز : 02:35
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : دوشنبه 1402/12/07 ساعت پرواز : 22:00
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,000,000 تومان
16,100,000 تومان
11,500,000 تومان
7,990,000 تومان
---
15,700,000 تومان
19,100,000 تومان
14,000,000 تومان
7,990,000 تومان
---
16,600,000 تومان
20,800,000 تومان
14,500,000 تومان
7,990,000 تومان
---
16,600,000 تومان
20,800,000 تومان
14,500,000 تومان
7,990,000 تومان
---
16,600,000 تومان
20,800,000 تومان
14,500,000 تومان
7,990,000 تومان
---
16,800,000 تومان
21,300,000 تومان
14,600,000 تومان
7,990,000 تومان
---
16,800,000 تومان
21,300,000 تومان
14,600,000 تومان
7,990,000 تومان
---
16,800,000 تومان
21,300,000 تومان
14,600,000 تومان
7,990,000 تومان
---
17,100,000 تومان
21,900,000 تومان
14,700,000 تومان
7,990,000 تومان
---
17,400,000 تومان
22,400,000 تومان
14,900,000 تومان
7,990,000 تومان
---
17,400,000 تومان
22,400,000 تومان
14,900,000 تومان
7,990,000 تومان
---
18,000,000 تومان
23,600,000 تومان
15,200,000 تومان
7,990,000 تومان
---
18,200,000 تومان
24,100,000 تومان
15,300,000 تومان
7,990,000 تومان
---
18,500,000 تومان
24,700,000 تومان
15,400,000 تومان
7,990,000 تومان
---
19,100,000 تومان
25,800,000 تومان
15,700,000 تومان
7,990,000 تومان
---
19,400,000 تومان
26,400,000 تومان
15,900,000 تومان
7,990,000 تومان
---
19,400,000 تومان
26,400,000 تومان
15,900,000 تومان
7,990,000 تومان
---
19,900,000 تومان
27,500,000 تومان
16,100,000 تومان
7,990,000 تومان
---
20,200,000 تومان
28,000,000 تومان
16,300,000 تومان
7,990,000 تومان
---
20,500,000 تومان
28,600,000 تومان
16,400,000 تومان
7,990,000 تومان
---
20,800,000 تومان
29,200,000 تومان
16,600,000 تومان
7,990,000 تومان
---
23,300,000 تومان
34,200,000 تومان
17,800,000 تومان
7,990,000 تومان
---
24,700,000 تومان
37,000,000 تومان
18,500,000 تومان
7,990,000 تومان
---
25,800,000 تومان
39,200,000 تومان
19,100,000 تومان
7,990,000 تومان
---
33,900,000 تومان
55,500,000 تومان
23,100,000 تومان
7,990,000 تومان
---
35,000,000 تومان
57,700,000 تومان
23,700,000 تومان
7,990,000 تومان
---
37,600,000 تومان
62,800,000 تومان
25,000,000 تومان
7,990,000 تومان
---
40,100,000 تومان
67,800,000 تومان
26,200,000 تومان
7,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان 16,100,000 تومان 11,500,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,700,000 تومان 19,100,000 تومان 14,000,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان 20,800,000 تومان 14,500,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان 20,800,000 تومان 14,500,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان 20,800,000 تومان 14,500,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,800,000 تومان 21,300,000 تومان 14,600,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,800,000 تومان 21,300,000 تومان 14,600,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,800,000 تومان 21,300,000 تومان 14,600,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,100,000 تومان 21,900,000 تومان 14,700,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,400,000 تومان 22,400,000 تومان 14,900,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,400,000 تومان 22,400,000 تومان 14,900,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,000,000 تومان 23,600,000 تومان 15,200,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,200,000 تومان 24,100,000 تومان 15,300,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,500,000 تومان 24,700,000 تومان 15,400,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,100,000 تومان 25,800,000 تومان 15,700,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,400,000 تومان 26,400,000 تومان 15,900,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,400,000 تومان 26,400,000 تومان 15,900,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان 27,500,000 تومان 16,100,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,200,000 تومان 28,000,000 تومان 16,300,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,500,000 تومان 28,600,000 تومان 16,400,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,800,000 تومان 29,200,000 تومان 16,600,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,300,000 تومان 34,200,000 تومان 17,800,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,700,000 تومان 37,000,000 تومان 18,500,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,800,000 تومان 39,200,000 تومان 19,100,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,900,000 تومان 55,500,000 تومان 23,100,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,000,000 تومان 57,700,000 تومان 23,700,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,600,000 تومان 62,800,000 تومان 25,000,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,100,000 تومان 67,800,000 تومان 26,200,000 تومان 7,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز رفت و برگشت با ایرلاین تیلویند
2 ترانسفر اختصاصی
3 راهنمای فارسی زبان
4 اقامت در هتل
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  • پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می‌باشد.
  • نرخ نوزاد 990.000 می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می‌باشد.
  • پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز محاسبه می‌گردد.
  • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
  • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعت‌های غیرکاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
  • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN