021-91006778 021-52731

تور استانبول نوروز 1403 (4شب - تیلویند)

تاریخ های تور
دوشنبه
28 اسفند 1402
جمعه
03 فروردین 1403
سه شنبه
29 اسفند 1402
شنبه
04 فروردین 1403
چهار شنبه
01 فروردین 1403
یکشنبه
05 فروردین 1403
پنجشنبه
02 فروردین 1403
دوشنبه
06 فروردین 1403
جمعه
03 فروردین 1403
سه شنبه
07 فروردین 1403
شنبه
04 فروردین 1403
چهار شنبه
08 فروردین 1403
یکشنبه
05 فروردین 1403
پنجشنبه
09 فروردین 1403
دوشنبه
06 فروردین 1403
جمعه
10 فروردین 1403
سه شنبه
07 فروردین 1403
شنبه
11 فروردین 1403
چهار شنبه
08 فروردین 1403
یکشنبه
12 فروردین 1403
پنجشنبه
09 فروردین 1403
دوشنبه
13 فروردین 1403
جمعه
10 فروردین 1403
سه شنبه
14 فروردین 1403
Economy IKA IST
تاریخ : سه شنبه 1403/01/07 ساعت پرواز : 02:35
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : شنبه 1403/01/11 ساعت پرواز : 22:00
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
20,830,000 تومان
23,380,000 تومان
19,560,000 تومان
19,420,000 تومان
---
22,070,000 تومان
26,020,000 تومان
20,100,000 تومان
19,420,000 تومان
---
22,310,000 تومان
26,480,000 تومان
20,220,000 تومان
19,420,000 تومان
---
22,540,000 تومان
26,950,000 تومان
20,330,000 تومان
19,420,000 تومان
---
22,770,000 تومان
27,410,000 تومان
20,450,000 تومان
19,420,000 تومان
---
22,770,000 تومان
27,410,000 تومان
20,450,000 تومان
19,420,000 تومان
---
22,770,000 تومان
27,410,000 تومان
20,450,000 تومان
19,420,000 تومان
---
23,230,000 تومان
28,340,000 تومان
20,680,000 تومان
19,420,000 تومان
---
23,230,000 تومان
28,340,000 تومان
20,680,000 تومان
19,420,000 تومان
---
23,230,000 تومان
28,340,000 تومان
20,680,000 تومان
19,420,000 تومان
---
24,160,000 تومان
30,190,000 تومان
21,150,000 تومان
19,420,000 تومان
---
24,160,000 تومان
30,190,000 تومان
21,150,000 تومان
19,420,000 تومان
---
24,630,000 تومان
31,120,000 تومان
21,380,000 تومان
19,420,000 تومان
---
24,860,000 تومان
31,590,000 تومان
21,490,000 تومان
19,420,000 تومان
---
25,090,000 تومان
32,050,000 تومان
21,610,000 تومان
19,420,000 تومان
---
25,320,000 تومان
32,510,000 تومان
21,730,000 تومان
19,420,000 تومان
---
26,020,000 تومان
33,910,000 تومان
22,070,000 تومان
19,420,000 تومان
---
26,480,000 تومان
34,830,000 تومان
22,310,000 تومان
19,420,000 تومان
---
26,950,000 تومان
35,760,000 تومان
22,540,000 تومان
19,420,000 تومان
---
28,570,000 تومان
39,010,000 تومان
23,350,000 تومان
19,420,000 تومان
---
30,190,000 تومان
42,260,000 تومان
24,160,000 تومان
19,420,000 تومان
---
30,190,000 تومان
42,260,000 تومان
24,160,000 تومان
19,420,000 تومان
---
33,440,000 تومان
48,750,000 تومان
25,790,000 تومان
19,420,000 تومان
---
36,920,000 تومان
55,710,000 تومان
27,530,000 تومان
19,420,000 تومان
---
38,780,000 تومان
59,430,000 تومان
28,450,000 تومان
19,420,000 تومان
---
41,100,000 تومان
64,070,000 تومان
29,610,000 تومان
19,420,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,830,000 تومان 23,380,000 تومان 19,560,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,070,000 تومان 26,020,000 تومان 20,100,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,310,000 تومان 26,480,000 تومان 20,220,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,540,000 تومان 26,950,000 تومان 20,330,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,770,000 تومان 27,410,000 تومان 20,450,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,770,000 تومان 27,410,000 تومان 20,450,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,770,000 تومان 27,410,000 تومان 20,450,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,230,000 تومان 28,340,000 تومان 20,680,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,230,000 تومان 28,340,000 تومان 20,680,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,230,000 تومان 28,340,000 تومان 20,680,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,160,000 تومان 30,190,000 تومان 21,150,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,160,000 تومان 30,190,000 تومان 21,150,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,630,000 تومان 31,120,000 تومان 21,380,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,860,000 تومان 31,590,000 تومان 21,490,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,090,000 تومان 32,050,000 تومان 21,610,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,320,000 تومان 32,510,000 تومان 21,730,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,020,000 تومان 33,910,000 تومان 22,070,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,480,000 تومان 34,830,000 تومان 22,310,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,950,000 تومان 35,760,000 تومان 22,540,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,570,000 تومان 39,010,000 تومان 23,350,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,190,000 تومان 42,260,000 تومان 24,160,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,190,000 تومان 42,260,000 تومان 24,160,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,440,000 تومان 48,750,000 تومان 25,790,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,920,000 تومان 55,710,000 تومان 27,530,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,780,000 تومان 59,430,000 تومان 28,450,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,100,000 تومان 64,070,000 تومان 29,610,000 تومان 19,420,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز رفت و برگشت با ایرلاین تیلویند
2 ترانسفر اختصاصی
3 راهنمای فارسی زبان
4 اقامت در هتل
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  • پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می‌باشد.
  • نرخ نوزاد 990.000 می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می‌باشد.
  • پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز محاسبه می‌گردد.
  • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
  • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعت‌های غیرکاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.
  • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN