021-91006778 021-52731

-تور تفلیس نوروز1403 (7شب - وارش)

تاریخ های تور
پنجشنبه
23 فروردین 1403
پنجشنبه
30 فروردین 1403
جمعه
24 فروردین 1403
جمعه
31 فروردین 1403
دوشنبه
27 فروردین 1403
دوشنبه
03 اردیبهشت 1403
سه شنبه
28 فروردین 1403
سه شنبه
04 اردیبهشت 1403
پنجشنبه
30 فروردین 1403
پنجشنبه
06 اردیبهشت 1403
جمعه
31 فروردین 1403
جمعه
07 اردیبهشت 1403
Economy IKA TBS
تاریخ : پنجشنبه 1403/01/23 ساعت پرواز : 07:20
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : پنجشنبه 1403/01/30 ساعت پرواز : 10:30
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,110,000 تومان
16,200,000 تومان
13,510,000 تومان
10,900,000 تومان
---
13,110,000 تومان
16,200,000 تومان
13,510,000 تومان
10,900,000 تومان
---
13,780,000 تومان
17,540,000 تومان
13,960,000 تومان
10,900,000 تومان
---
14,010,000 تومان
17,990,000 تومان
13,960,000 تومان
10,900,000 تومان
---
14,230,000 تومان
18,440,000 تومان
14,410,000 تومان
10,900,000 تومان
---
14,230,000 تومان
18,440,000 تومان
13,960,000 تومان
10,900,000 تومان
---
17,140,000 تومان
24,260,000 تومان
15,300,000 تومان
10,900,000 تومان
---
18,710,000 تومان
27,400,000 تومان
17,540,000 تومان
10,900,000 تومان
ECO
19,380,000 تومان
26,500,000 تومان
15,300,000 تومان
10,900,000 تومان
---
20,950,000 تومان
31,880,000 تومان
17,540,000 تومان
10,900,000 تومان
STD
22,740,000 تومان
35,460,000 تومان
19,780,000 تومان
10,900,000 تومان
---
23,420,000 تومان
34,570,000 تومان
24,260,000 تومان
10,900,000 تومان
---
23,860,000 تومان
37,700,000 تومان
19,780,000 تومان
10,900,000 تومان
STD
23,860,000 تومان
37,700,000 تومان
19,780,000 تومان
10,900,000 تومان
---
24,980,000 تومان
34,120,000 تومان
22,020,000 تومان
10,900,000 تومان
DELUXE
29,460,000 تومان
48,900,000 تومان
28,740,000 تومان
10,900,000 تومان
---
38,620,000 تومان
60,300,000 تومان
28,940,000 تومان
10,900,000 تومان
---
44,020,000 تومان
78,020,000 تومان
42,180,000 تومان
10,900,000 تومان
---
45,140,000 تومان
80,260,000 تومان
42,180,000 تومان
10,900,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,110,000 تومان 16,200,000 تومان 13,510,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,110,000 تومان 16,200,000 تومان 13,510,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,780,000 تومان 17,540,000 تومان 13,960,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,010,000 تومان 17,990,000 تومان 13,960,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,230,000 تومان 18,440,000 تومان 14,410,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,230,000 تومان 18,440,000 تومان 13,960,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,140,000 تومان 24,260,000 تومان 15,300,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,710,000 تومان 27,400,000 تومان 17,540,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,380,000 تومان 26,500,000 تومان 15,300,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,950,000 تومان 31,880,000 تومان 17,540,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,740,000 تومان 35,460,000 تومان 19,780,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,420,000 تومان 34,570,000 تومان 24,260,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,860,000 تومان 37,700,000 تومان 19,780,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,860,000 تومان 37,700,000 تومان 19,780,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,980,000 تومان 34,120,000 تومان 22,020,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : DELUXE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,460,000 تومان 48,900,000 تومان 28,740,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,620,000 تومان 60,300,000 تومان 28,940,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,020,000 تومان 78,020,000 تومان 42,180,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,140,000 تومان 80,260,000 تومان 42,180,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 به ازای هر شب برای هر نفر به مبلغ 100 دلار همراهشان باشد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 890.000 تومان می باشد.

• به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار باید همراه داشته باشد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. 
• مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN