021-91006778 021-52731

-تور تفلیس نوروز1403 (7شب - وارش)

تاریخ های تور
پنجشنبه
23 فروردین 1403
پنجشنبه
30 فروردین 1403
جمعه
24 فروردین 1403
جمعه
31 فروردین 1403
دوشنبه
27 فروردین 1403
دوشنبه
03 اردیبهشت 1403
سه شنبه
28 فروردین 1403
سه شنبه
04 اردیبهشت 1403
پنجشنبه
30 فروردین 1403
پنجشنبه
06 اردیبهشت 1403
جمعه
31 فروردین 1403
جمعه
07 اردیبهشت 1403
Economy IKA TBS
تاریخ : سه شنبه 1403/01/28 ساعت پرواز : 07:20
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : سه شنبه 1403/02/04 ساعت پرواز : 10:30
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
15,110,000 تومان
18,200,000 تومان
15,510,000 تومان
12,900,000 تومان
---
15,110,000 تومان
18,200,000 تومان
15,510,000 تومان
12,900,000 تومان
---
15,780,000 تومان
19,540,000 تومان
15,960,000 تومان
12,900,000 تومان
---
16,010,000 تومان
19,990,000 تومان
15,960,000 تومان
12,900,000 تومان
---
16,230,000 تومان
20,440,000 تومان
16,410,000 تومان
12,900,000 تومان
---
16,230,000 تومان
20,440,000 تومان
15,960,000 تومان
12,900,000 تومان
---
19,140,000 تومان
26,260,000 تومان
17,300,000 تومان
12,900,000 تومان
---
20,710,000 تومان
29,400,000 تومان
19,540,000 تومان
12,900,000 تومان
ECO
21,380,000 تومان
28,500,000 تومان
17,300,000 تومان
12,900,000 تومان
---
22,950,000 تومان
33,880,000 تومان
19,540,000 تومان
12,900,000 تومان
STD
24,740,000 تومان
37,460,000 تومان
21,780,000 تومان
12,900,000 تومان
---
25,420,000 تومان
36,570,000 تومان
26,260,000 تومان
12,900,000 تومان
---
25,860,000 تومان
39,700,000 تومان
21,780,000 تومان
12,900,000 تومان
STD
25,860,000 تومان
39,700,000 تومان
21,780,000 تومان
12,900,000 تومان
---
26,980,000 تومان
36,120,000 تومان
24,020,000 تومان
12,900,000 تومان
DELUXE
31,460,000 تومان
50,900,000 تومان
30,740,000 تومان
12,900,000 تومان
---
40,620,000 تومان
62,300,000 تومان
30,940,000 تومان
12,900,000 تومان
---
46,020,000 تومان
80,020,000 تومان
44,180,000 تومان
12,900,000 تومان
---
47,140,000 تومان
82,260,000 تومان
44,180,000 تومان
12,900,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,110,000 تومان 18,200,000 تومان 15,510,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,110,000 تومان 18,200,000 تومان 15,510,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,780,000 تومان 19,540,000 تومان 15,960,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,010,000 تومان 19,990,000 تومان 15,960,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,230,000 تومان 20,440,000 تومان 16,410,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,230,000 تومان 20,440,000 تومان 15,960,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,140,000 تومان 26,260,000 تومان 17,300,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,710,000 تومان 29,400,000 تومان 19,540,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,380,000 تومان 28,500,000 تومان 17,300,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,950,000 تومان 33,880,000 تومان 19,540,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,740,000 تومان 37,460,000 تومان 21,780,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,420,000 تومان 36,570,000 تومان 26,260,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,860,000 تومان 39,700,000 تومان 21,780,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,860,000 تومان 39,700,000 تومان 21,780,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,980,000 تومان 36,120,000 تومان 24,020,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : DELUXE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,460,000 تومان 50,900,000 تومان 30,740,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,620,000 تومان 62,300,000 تومان 30,940,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,020,000 تومان 80,020,000 تومان 44,180,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,140,000 تومان 82,260,000 تومان 44,180,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 به ازای هر شب برای هر نفر به مبلغ 100 دلار همراهشان باشد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 890.000 تومان می باشد.

• به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار باید همراه داشته باشد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. 
• مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN