021-91006778 021-52731

تور تفلیس اردیبهشت 1403 (3شب)

Economy IKA TBS
تاریخ : دوشنبه 1403/02/24 ساعت پرواز : 13:50
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : ایران ایرتور
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : پنجشنبه 1403/02/27 ساعت پرواز : 15:30
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : ایران ایرتور
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
8,690,000 تومان
9,860,000 تومان
9,090,000 تومان
8,800,000 تومان
---
8,690,000 تومان
9,860,000 تومان
9,090,000 تومان
8,800,000 تومان
---
8,690,000 تومان
9,860,000 تومان
9,090,000 تومان
8,800,000 تومان
---
9,080,000 تومان
10,630,000 تومان
9,480,000 تومان
8,800,000 تومان
---
9,360,000 تومان
11,200,000 تومان
9,670,000 تومان
8,800,000 تومان
---
9,650,000 تومان
11,780,000 تومان
9,670,000 تومان
8,800,000 تومان
---
10,320,000 تومان
13,120,000 تومان
10,240,000 تومان
8,800,000 تومان
---
10,800,000 تومان
14,080,000 تومان
11,200,000 تومان
8,800,000 تومان
ECO
11,760,000 تومان
16,000,000 تومان
10,240,000 تومان
8,800,000 تومان
---
11,760,000 تومان
16,000,000 تومان
11,200,000 تومان
8,800,000 تومان
STD
11,760,000 تومان
16,000,000 تومان
11,200,000 تومان
8,800,000 تومان
---
12,240,000 تومان
16,960,000 تومان
11,200,000 تومان
8,800,000 تومان
---
12,240,000 تومان
16,000,000 تومان
11,200,000 تومان
8,800,000 تومان
---
12,720,000 تومان
17,920,000 تومان
13,120,000 تومان
8,800,000 تومان
---
13,200,000 تومان
18,880,000 تومان
13,120,000 تومان
8,800,000 تومان
---
15,120,000 تومان
21,760,000 تومان
15,040,000 تومان
8,800,000 تومان
---
15,600,000 تومان
21,760,000 تومان
14,080,000 تومان
8,800,000 تومان
---
18,480,000 تومان
27,520,000 تومان
15,040,000 تومان
8,800,000 تومان
---
20,880,000 تومان
30,400,000 تومان
16,000,000 تومان
8,800,000 تومان
---
23,280,000 تومان
39,040,000 تومان
19,840,000 تومان
8,800,000 تومان
radisson blu
24,240,000 تومان
40,960,000 تومان
21,760,000 تومان
8,800,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان 9,860,000 تومان 9,090,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان 9,860,000 تومان 9,090,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,690,000 تومان 9,860,000 تومان 9,090,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,080,000 تومان 10,630,000 تومان 9,480,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,360,000 تومان 11,200,000 تومان 9,670,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,650,000 تومان 11,780,000 تومان 9,670,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,320,000 تومان 13,120,000 تومان 10,240,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,800,000 تومان 14,080,000 تومان 11,200,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,760,000 تومان 16,000,000 تومان 10,240,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,760,000 تومان 16,000,000 تومان 11,200,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,760,000 تومان 16,000,000 تومان 11,200,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,240,000 تومان 16,960,000 تومان 11,200,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,240,000 تومان 16,000,000 تومان 11,200,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,720,000 تومان 17,920,000 تومان 13,120,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,200,000 تومان 18,880,000 تومان 13,120,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,120,000 تومان 21,760,000 تومان 15,040,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,600,000 تومان 21,760,000 تومان 14,080,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,480,000 تومان 27,520,000 تومان 15,040,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,880,000 تومان 30,400,000 تومان 16,000,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,280,000 تومان 39,040,000 تومان 19,840,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : radisson blu
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,240,000 تومان 40,960,000 تومان 21,760,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 به ازای هر شب برای هر نفر به مبلغ 100 دلار همراهشان باشد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 890.000 تومان می باشد.

• به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار باید همراه داشته باشد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. 
• مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN