021-91006778 021-52731

تور آنتالیا ویژه 10 و 11 خرداد 1403 (6شب)

تاریخ های تور
پنجشنبه
10 خرداد 1403
چهار شنبه
16 خرداد 1403
جمعه
11 خرداد 1403
پنجشنبه
17 خرداد 1403
Economy IKA AYT
تاریخ : پنجشنبه 1403/03/10 ساعت پرواز : 03:50
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy AYT IKA
تاریخ : چهارشنبه 1403/03/16 ساعت پرواز : 22:20
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه آنتالیا
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
2,579,000 تومان
30,400,000 تومان
24,200,000 تومان
21,990,000 تومان
---
36,100,000 تومان
47,200,000 تومان
29,300,000 تومان
21,990,000 تومان
---
44,500,000 تومان
60,100,000 تومان
33,500,000 تومان
21,990,000 تومان
---
44,900,000 تومان
60,800,000 تومان
33,700,000 تومان
21,990,000 تومان
---
47,700,000 تومان
65,900,000 تومان
35,100,000 تومان
21,990,000 تومان
---
51,700,000 تومان
73,100,000 تومان
37,100,000 تومان
21,990,000 تومان
---
52,100,000 تومان
73,800,000 تومان
73,700,000 تومان
21,990,000 تومان
---
53,700,000 تومان
76,700,000 تومان
38,100,000 تومان
21,990,000 تومان
---
60,100,000 تومان
81,400,000 تومان
41,400,000 تومان
21,990,000 تومان
---
65,000,000 تومان
89,100,000 تومان
43,800,000 تومان
21,990,000 تومان
---
65,800,000 تومان
90,400,000 تومان
44,200,000 تومان
21,990,000 تومان
---
70,500,000 تومان
97,500,000 تومان
46,850,000 تومان
21,990,000 تومان
---
73,400,000 تومان
102,600,000 تومان
48,000,000 تومان
21,990,000 تومان
DELUXE
73,800,000 تومان
103,300,000 تومان
48,200,000 تومان
21,990,000 تومان
---
77,400,000 تومان
109,000,000 تومان
77,400,000 تومان
21,990,000 تومان
---
79,800,000 تومان
112,900,000 تومان
51,200,000 تومان
21,990,000 تومان
---
81,000,000 تومان
114,800,000 تومان
51,800,000 تومان
21,990,000 تومان
---
85,500,000 تومان
121,900,000 تومان
54,000,000 تومان
21,990,000 تومان
---
107,100,000 تومان
172,900,000 تومان
64,800,000 تومان
21,990,000 تومان
---
142,150,000 تومان
235,900,000 تومان
82,300,000 تومان
21,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,579,000 تومان 30,400,000 تومان 24,200,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,100,000 تومان 47,200,000 تومان 29,300,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,500,000 تومان 60,100,000 تومان 33,500,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,900,000 تومان 60,800,000 تومان 33,700,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,700,000 تومان 65,900,000 تومان 35,100,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,700,000 تومان 73,100,000 تومان 37,100,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,100,000 تومان 73,800,000 تومان 73,700,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,700,000 تومان 76,700,000 تومان 38,100,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,100,000 تومان 81,400,000 تومان 41,400,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,000,000 تومان 89,100,000 تومان 43,800,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,800,000 تومان 90,400,000 تومان 44,200,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,500,000 تومان 97,500,000 تومان 46,850,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,400,000 تومان 102,600,000 تومان 48,000,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : DELUXE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,800,000 تومان 103,300,000 تومان 48,200,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,400,000 تومان 109,000,000 تومان 77,400,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,800,000 تومان 112,900,000 تومان 51,200,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,000,000 تومان 114,800,000 تومان 51,800,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,500,000 تومان 121,900,000 تومان 54,000,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,100,000 تومان 172,900,000 تومان 64,800,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
142,150,000 تومان 235,900,000 تومان 82,300,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 بیمه مسافرتی
4 6شب و 7روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 1.990.000. تومان می باشد.
• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. 
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

• برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN