021-91006778 021-52731

تور دبی ویژه 22 شهریور 1403 (3شب)

تاریخ های تور
پنجشنبه
22 شهریور 1403
یکشنبه
25 شهریور 1403
Economy IKA DXB
تاریخ : پنجشنبه 1403/06/22 ساعت پرواز : 09:00
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی دبی
Economy DXB IKA
تاریخ : يكشنبه 1403/06/25 ساعت پرواز : 14:00
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی دبی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
20,680,000 تومان
23,460,000 تومان
18,180,000 تومان
15,400,000 تومان
---
20,940,000 تومان
23,990,000 تومان
18,440,000 تومان
15,400,000 تومان
---
20,940,000 تومان
23,990,000 تومان
18,440,000 تومان
15,400,000 تومان
---
21,050,000 تومان
18,550,000 تومان
15,400,000 تومان
15,400,000 تومان
---
21,150,000 تومان
24,350,000 تومان
18,650,000 تومان
15,400,000 تومان
---
21,520,000 تومان
25,090,000 تومان
19,020,000 تومان
15,400,000 تومان
---
21,730,000 تومان
25,560,000 تومان
19,230,000 تومان
15,400,000 تومان
---
21,830,000 تومان
25,770,000 تومان
19,330,000 تومان
15,400,000 تومان
---
22,100,000 تومان
26,300,000 تومان
19,600,000 تومان
15,400,000 تومان
---
22,150,000 تومان
26,400,000 تومان
19,650,000 تومان
15,400,000 تومان
---
22,410,000 تومان
26,930,000 تومان
19,910,000 تومان
15,400,000 تومان
---
22,620,000 تومان
27,350,000 تومان
20,120,000 تومان
15,400,000 تومان
---
23,090,000 تومان
28,240,000 تومان
20,590,000 تومان
15,400,000 تومان
---
23,410,000 تومان
28,920,000 تومان
20,910,000 تومان
15,400,000 تومان
---
24,830,000 تومان
31,700,000 تومان
22,330,000 تومان
15,400,000 تومان
---
25,820,000 تومان
33,700,000 تومان
23,320,000 تومان
15,400,000 تومان
---
27,350,000 تومان
36,740,000 تومان
24,850,000 تومان
15,400,000 تومان
---
27,920,000 تومان
37,900,000 تومان
25,420,000 تومان
15,400,000 تومان
---
28,710,000 تومان
39,530,000 تومان
26,210,000 تومان
15,400,000 تومان
---
35,060,000 تومان
52,230,000 تومان
32,560,000 تومان
15,400,000 تومان
---
39,420,000 تومان
60,950,000 تومان
36,920,000 تومان
15,400,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,680,000 تومان 23,460,000 تومان 18,180,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,940,000 تومان 23,990,000 تومان 18,440,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,940,000 تومان 23,990,000 تومان 18,440,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,050,000 تومان 18,550,000 تومان 15,400,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,150,000 تومان 24,350,000 تومان 18,650,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,520,000 تومان 25,090,000 تومان 19,020,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,730,000 تومان 25,560,000 تومان 19,230,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,830,000 تومان 25,770,000 تومان 19,330,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,100,000 تومان 26,300,000 تومان 19,600,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,150,000 تومان 26,400,000 تومان 19,650,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,410,000 تومان 26,930,000 تومان 19,910,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,620,000 تومان 27,350,000 تومان 20,120,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,090,000 تومان 28,240,000 تومان 20,590,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,410,000 تومان 28,920,000 تومان 20,910,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,830,000 تومان 31,700,000 تومان 22,330,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,820,000 تومان 33,700,000 تومان 23,320,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,350,000 تومان 36,740,000 تومان 24,850,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,920,000 تومان 37,900,000 تومان 25,420,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,710,000 تومان 39,530,000 تومان 26,210,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,060,000 تومان 52,230,000 تومان 32,560,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,420,000 تومان 60,950,000 تومان 36,920,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ویزای توریستی
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 3شب و 4روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی می باشد)
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 اسکن عکس 4*3 تمام رخ با پس زمینه سفید
4 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 • پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
 • نرخ کودک زیر 2 سال 4.990.000 تومان میباشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
 • پرداخت 50% توردرهنگام ثبت نام الزامی میباشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
 • در صورت آماده نشدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
 • به محض رسیدن مسافر به فرودگاه دبی ازهر مسافر تست PCR گرفته میشود.
 • هزینه تست PCR برگشت  به عهده مسافر میباشد.
 • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006778 تماس حاصل بفرمایید.
 • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل بفرمایید.
 • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
 • مالیات هتل به عهدهمسافر است.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN